'Xây dựng tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân lớn mạnh'

(Baonghean) - Ông Nguyễn Tử Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 3, huyện Quỳnh Lưu.

Tôi vinh dự được giới thiệu tham gia ứng cử vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, bản thân nhận thấy đây là một vinh dự nhưng đồng thời là một trách nhiệm nặng nề trước tổ chức và nhân  dân. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu HĐND tỉnh lần này, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tôi sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để sâu sát cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Luôn giữ mối liên hệ mật thiết, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri để phản ánh, đề xuất đối với các cấp chính quyền, với HĐND tỉnh, trong đó gồm những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện dân chủ, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc làm, đời sống chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...; tham gia có trách nhiệm, hiệu quả trong việc xây dựng, ban hành, hoạch định các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của  nhân dân.
 
Thứ hai: Với cương vị lãnh đạo tổ chức Công đoàn tỉnh, nếu được làm đại biểu HĐND tỉnh, bản thân phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thay mặt tổ chức, nói tiếng nói của tổ chức công đoàn và công nhân trong tỉnh đến với diễn đàn của HĐND tỉnh. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH, đảm bảo  quốc phòng - an ninh của tỉnh. Xây dựng tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Nghệ An lớn mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Một số nhiệm vụ cụ thể mà tôi sẽ tập trung thực hiện là:
 
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động; tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng trong xây dựng giai cấp công nhân, phản biện các chủ trương chính sách có liên quan đến người lao động; tăng cường giám sát thực hiện dân chủ trong các cơ quan đơn vị.
 
Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến để công nhân lao động thực sự tham gia xây dựng đất nước, góp phần phát triển KT-XH. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; vận động đoàn viên tích cực tham gia cải cách hành chính, xây dựng bộ máy hành chính thân thiện với nhân dân và doanh nghiệp.
Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện để góp phần giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động nghèo, gia đình có công với cách mạng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
 
Đẩy mạnh thành lập công đoàn cơ sở nhất là khu vực doanh nghiệp; xây dựng công đoàn vững mạnh để tập hợp lực lượng xây dựng quê hương.
 
Thứ ba: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, bản thân sẽ không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong; tích cực học tập, nâng cao kiến thức và năng lực thực tiễn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Gương mẫu và vận động gia đình, người thân, nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
 
Hà Chi (Ghi)