#xếp loại

7 kết quả

Sửa đổi quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Sửa đổi quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" theo quy định của Đảng.

Chữa bệnh thành tích trong đánh giá xếp loại đảng viên, TCCS Đảng

Chữa bệnh thành tích trong đánh giá xếp loại đảng viên, TCCS Đảng

(Baonghean) - Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên là khâu rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, để đánh giá đúng thực chất, khắc phục “bệnh” thành tích, đòi hỏi cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức của từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.