Yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác mặt trận

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại hội nghị tập huấn trực tuyến công tác mặt trận năm 2018.
Điểm cầu Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì. Ảnh: Minh Chi

Khẳng định Đảng và Chính phủ đề ra nhiều chủ trương, chính sách để MTTQ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng và mới trong công tác MTTQ các cấp và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì.

Đặc biệt năm 2018 là năm cuối cùng thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp, nhiệm kỳ 2014 – 2019, để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào năm 2019.

Đây cũng là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn ở điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Minh Chi

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Với một năm đặc biệt và yêu cầu nhiều nhiệm vụ mới và trọng tâm, việc tổ chức hội nghị tập huấn có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp những vấn đề cơ bản và những vấn đề mới, những vấn đề tiếp tục triển khai với yêu cầu chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Vì vậy, yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam được giao truyền đạt các chuyên đề cần trình bày một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; về phía các học viên cần tiếp thu nghiêm túc và những vấn đề chưa rõ thì có thể trao đổi trực tiếp, thẳng thắng tại hội nghị.

Sau hội nghị tập huấn này, Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì mở các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch hàng năm, đề nghị các tỉnh cử cán bộ dự các lớp bồi dưỡng đầy đủ, đảm bảo công tác mặt trận và phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng có hiệu quả và thực chất.

Dân vận trong phát triển kinh tế được các cấp ở cơ sở đẩy mạnh. Ảnh tư liệu

Theo đó, hội nghị tập huấn diễn ra trong 1 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu 8 chuyên đề quan trọng. Đó là những định hướng công tác mặt trận và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân chủ - pháp luật, công tác phong trào, công tác tuyên giáo, công tác đối ngoại – kiều bào năm 2018; hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hướng dẫn sơ kết thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết tôn giáo gắn với việc triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận nhằm trao đổi, giải đáp và tháo gỡ những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.