#ban hành Nghị quyết

6 kết quả

Tránh rập khuôn trong ban hành nghị quyết

Tránh rập khuôn trong ban hành nghị quyết

(Baonghean) - Muốn nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống, yếu tố quan trọng đầu tiên là khâu xây dựng, ban hành nghị quyết, chỉ thị phải đúng và trúng; vừa đảm bảo khoa học, vừa phù hợp với thực tiễn cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân.