Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả phong trào 'Dân vận khéo'

Quốc Sơn 29/05/2021 16:22

(Baonghean.vn) - Ngày 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Thưc hiện phong trào "Dân vận khéo", người dân xã Tam Quang (Tương Dương) mở rộng hành lang giao thông. Ảnh tư liệu Đào Tuấn

Chỉ thị nêu rõ, qua 6 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 1/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo” cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Phần lớn các mô hình có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, trong đó có những mô hình mới, cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở...

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa toàn diện; việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở một số cơ sở, một số lĩnh vực chưa có chiều sâu, chất lượng một số mô hình còn thấp, chưa có tính bền vững; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; kinh phí đầu tư để xây dựng các mô hình, điển hình còn khó khăn; việc sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm phong trào ở một số địa phương, tổ chức, đơn vị chưa kịp thời.

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về công tác dân vận; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện phong trào. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, xây dựng tiêu chí các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để triển khai, thực hiện...

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, một trong những mô hình dân vận khéo ở xã biên giới Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh tư liệu May Huyền

Các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp tăng cường công tác dân vận chính quyền; phối hợp với ban dân vận, khối dân vận cùng cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan chính quyền, trọng tâm là quán triệt nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân.

Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới” trong toàn ngành và trong cán bộ, chiến sĩ.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với chú trọng đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở. Đẩy mạnh công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, tính sáng tạo của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo và định hướng nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kịp thời tuyên truyền về những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị; chủ trì, phối hợp với các ban Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả phong trào 'Dân vận khéo'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO