Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện quy trình thẩm định tiêu chuẩn chính trị

(Baonghean.vn) - Mục đích nhằm thu thập thông tin để xem xét, đánh giá, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên được cử đi đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật.

Thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An vừa có hướng dẫn thực hiện quy trình thẩm định tiêu chuẩn chính trị.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm thu thập thông tin để xem xét, đánh giá, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên được cử đi đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật.

Yêu cầu phải tiến hành đúng nguyên tắc, thận trọng, khách quan, chính xác; khi kết luận phải căn cứ, đối chiếu với các quy định của Trung ương.

Đối tượng: Cán bộ, đảng viên được cử đi đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật.

Nội dung thẩm định:

1.Thẩm định nơi công tác: Làm việc với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan nơi người được thẩm định đang công tác: Đề nghị cấp ủy, cơ quan cung cấp các tài liệu sau: Hồ sơ lý lịch người xin vào Đảng, lý lịch đảng viên (bản gốc); Lý lịch cán bộ (bản gốc); Các quyết định đề bạt; bổ nhiệm chức vụ và điều động công tác, kỷ luật; Các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan (nếu có); Các tài liệu có liên quan đến lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của bản thân và gia đình (nếu có).  Đề nghị cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn nhận xét, đánh giá về bản xác minh lý lịch cũng như quá trình công tác của cán bộ (theo mẫu sổ 01).

2.Thẩm định nơi cư trú: Làm việc với Chi ủy (khối, xóm, bản nơi cán bộ, đảng viên thường trú); cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi người được thẩm định đang cư trú: Đề nghị nhận xét, đánh giá vào phiếu Thẩm định tiêu chuẩn chính trị (theo mẫu số 02) về các nội dung: Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi cư trú; bản thân và gia đình có tham gia sinh hoạt các tổ chức hội, đoàn hay sinh hoạt tôn giáo bất hợp pháp? có ai có tiền án, tiền sự hoặc mắc các tệ nạn xã hội?

3.Thẩm định tại quê quán: Làm việc với cấp ủy (khối, xóm, bản); Đảng ủy hoặc chính quyền địa phương:  Đề nghị cung cấp các tài liệu có liên quan đến lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của bản thân và gia đình (nếu có).  Đề nghị nhận xét, đánh giá vào bản Thẩm định tiêu chuẩn chính trị về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của gia đình cán bộ (theo mẫu số 01).

Cán bộ có cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ là đảng viên và trong lý lịch đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh; nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó.

Nếu vợ (chồng) của cán bộ là đảng viên hoặc có cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột là đảng viên và trong lý lịch của cán bộ đã khai đầy đủ, rõ ràng trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng); nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó.

Quy trình thẩm định:

1.Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ: Căn cứ vào yêu cầu của từng loại hồ sơ về cử cán bộ đi đào tạo; quy hoạch; đề bạt, bổ nhiệm; tiếp nhận cán bộ do cơ quan chức năng yêu cầu thẩm định gửi đến, cán bộ thẩm định nghiên cứu hồ sơ, lý lịch và các tài liệu có liên quan để phát hiện những vấn đề chưa rõ; những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị, xác định nội dung và địa chỉ, người cần gặp để thu thập, bổ sung thông tin, tài liệu cho công tác thẩm định.

2. Thu thập thông tin, tài liệu: Cán bộ thẩm định làm việc trực tiếp với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan liên quan đến cán bộ cần thẩm định, đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên đó.

Các tài liệu gồm: Lý lịch đảng viên, cán bộ, công chức (bản gốc). Các bản kiểm điểm, nhận xét, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm;  Bản nhận xét, đánh giá hằng năm của cấp ủy, chính quyền nơi cán bộ, đảng viên cư trú. Các quyết định đề bạt, bổ nhiệm chức vụ và điều động;  Các đơn thư phản ảnh, tố giác, tố cáo, khiếu nại, thông tin báo chí phản ánh hoặc có liên quan đến cán bộ, đảng viên (nếu có).

Cần chú ý thu thập thêm các thông tin, nguồn tin, dư luận, ý kiến phản ánh của nhân dân, nhưng phải sàng lọc, xem xét kỹ lưỡng, không chủ quan, phiến diện.

3. Phân tích, đánh giá nội dung thẩm tra:  Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và các thông tin thu thập được, tiến hành đối chiếu, so sánh, xem xét, nghiên cứu, phân tích, đề xuất kết luận.

 Trường hợp có đủ căn cứ xác định cán bộ, đảng viên không đủ tiêu chuẩn chính trị đề bạt, bổ nhiệm thì cán bộ thẩm định báo cáo với lãnh đạo có thẩm quyền và dự thảo văn bản trả lời cơ quan yêu cầu thẩm định, nói rõ lý do không đồng ý đề bạt, bổ nhiệm hoặc bố trí công tác.

Trường hợp có vấn đề chưa rõ, chua đủ căn cứ xác định cán bộ, đảng viên đủ hoặc không đủ tiêu chuẩn chính trí đề bạt, bổ nhiệm, phải báo cáo bằng văn bản với cấp ủy có thẩm quyền quyết định thẩm tra, xác minh; đồng thời thông báo bằng văn bản với cơ quan yêu cầu thẩm định để phối hợp giải quyết.

4. Xem xét kết quả thẩm định và tham mưu kết luận: Trên cơ sở kết quả thẩm định ở quê quán; nơi cư trú; nơi công tác và làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; các tài liệu, chứng cứ thu thập được; tổng hợp kết quả thẩm định, nói rõ những vấn đề chính trị của cán bộ được thẩm định, khẳng định rõ có vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW hay không?

 Trường hợp bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn chính trị để tiếp nhận hoặc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, bầu vào cấp ủy thì tham mưu trình cấp có thẩm quyền kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

Trường hợp thẩm định không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định hiện hành thì văn bản trả lời cũng phải nói rõ "Không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định để tiếp nhận hoặc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, bầu vào cấp ủy.

Trường hợp có nhiều vấn đề phức tạp, qua thẩm định chưa đủ cơ sở kết luận thì báo cáo cấp ủy có thẩm quyền đề nghị chỉ đạo thẩm tra, xác minh, đồng thời có văn bản thông báo cho cơ quan, đơn vị yêu cầu thẩm định biết để phối hợp.

5. Lập hồ sơ thẩm định tiêu chuẩn chính trị theo quy định: Thu thập tài liệu liên quan, lập hồ sơ và chuyển vào bộ phận lưu trữ theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ) để được hướng dẫn cụ thể.

tin mới

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.