#bộ binh

12 kết quả

'Trường bắn ảo' áp dụng cho 9 loại súng

'Trường bắn ảo' áp dụng cho 9 loại súng

Đây là 1 trong số 71 công trình sáng tạo khoa học công nghệ xuất sắc nhất vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam xét chọn vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.