BTV Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch xây dựng chuyên đề hàng năm học tập và làm theo Bác

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch xây dựng chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mục đích của kế hoạch nhằm: Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả; làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ trong tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kế hoạch yêu cầu các cấp, các ngành xây dựng chuyên đề hằng năm phải trên cơ sở cụ thể hóa và làm sâu sắc thêm nội dung chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" (viết tắt là chuyên đề toàn khóa) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Nội dung các chuyên đề hằng năm phải đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, dễ học, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ.

Nội dung chuyên đề:

Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay”.

Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030”.

Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội".

Chuyên đề năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chú trọng bồi dưỡng sức dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”.

Hội nghị trực tuyến biểu dương các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết Kế hoạch 196 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đợt hoạt động “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020.Biểu dương các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết Kế hoạch 196 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đợt hoạt động “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020.  Ảnh tư liệu

    ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong trong tình hình mi”

Lời giới thiệu

I. Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.

- Yêu cầu về đạo đức của người cán bộ.

- Yêu cầu về năng lực chuyên môn (tài) của người cán bộ.

- Yêu cầu về tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ.

- Yêu cầu về công tác cán bộ.

II. Phần thứ hai: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

1. Quan điểm của Đảng ta về vai trò của cán bộ và công tác cán bộ

2. Đảng bộ tỉnh Nghệ An vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

2.1. Đặc điểm tình hình của tỉnh, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đòi hỏi đối với năng lực cán bộ và công tác cán bộ phải ngang tầm nhiệm vụ.

2.2. Những kết quả đạt được trong công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An thời gian qua.

2.2.1. Công tác tuyển dụng, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

2.2.2. Công tác đánh giá, bố trí, sử dụng, quy hoạch cán bộ.

2.3. Những yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn hiện nay.

2.3.1. Nâng cao phẩm chất, năng lực đối với từng cán bộ, đảng viên.

- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đề cao trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, công chức viên chức nhất là người đứng đầu.

- Nêu cao tinh thần, ý chí tự lực, tự cường; khơi dậy khát vọng vươn lên chinh phục những thành tích mới để đóng góp vào thành tựu chung của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

2.3.2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

- Đổi mới công tác bồi dưỡng về chuyên môn, chính trị, trong đào tạo nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đổi mới công tác đánh giá, bổ nhiệm, bố trí, đề bạt để tạo sự công bằng, động lực phấn đấu cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Có cơ chế phát huy năng lực, sở trường, sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên (theo tinh thần Kết luận sổ 14-KL/TW của Bộ Chính trị khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung).

2.3.3. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra giám sát đối với công tác cán bộ.

3. Một số nội dung gợi ý trao đổi, thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị năm 2022

3.1. Những nội dung cốt lõi trong đạo đức, năng lực, vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3.2. Một số nội dung yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng ta trong công tác cán bộ.

3.3. Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung thảo luận và liên hệ làm theo chủ yếu các nội dung sau:

- Thực trạng chung về công tác cán bộ hiện nay.

- Đánh giá thực trạng công tác cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị:

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

+ Công tác đánh giá, bổ nhiệm.

+ Vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ.

+ Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, bảo vệ cán bộ.

- Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, phát huy tài năng của cán bộ.

Tin mới

Dự án

Đường đến Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia của 'hai anh em' thành Vinh

(Baonghean.vn) - Trước khi đạt giải Nhất toàn tỉnh và là dự án duy nhất của bậc THPT được chọn tham dự cuộc thi toàn quốc, tác giả và chính Dự án "Hệ thống ngưng tụ nước bằng công nghệ bán dẫn" không được đánh giá cao. Tuy nhiên sự kết hợp tưởng như "khập khễnh" của hai em lại đem đến thành công.
Khám sức khoẻ cho người lái xe. Ảnh: Internet

Nghệ An: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cấp giấy khám sức khỏe

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiêm túc công tác khám sức khỏe, khám đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng và thực hiện tất cả các xét nghiệm cận lâm sàng bắt buộc theo quy định, đặc biệt, xét nghiệm ma túy và đo nồng độ cồn đối với khám sức khỏe cho người lái xe.