Các địa phương hướng dẫn tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

(Baonghean.vn) - Các địa phương tổ chức Hội nghị hướng dẫn tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Thanh Chương, sau khi thông qua các quyết định và danh sách, tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình kinh tế  - xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn. Đây là cơ sở để các đại biểu xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử. Cùng với đó, các đại biểu được tiếp thu các nội dung, quy định về vận động bầu cử để đảm bảo đúng thời gian tiến độ và đúng luật.

Toàn cảnh hội nghị ở Thanh Chương.

Sau hội nghị này bắt đầu từ ngày 9/5 tới đây các đại biểu ứng cử bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp sẽ bắt đầu tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Đình Hà (Đài Thanh Chương)

Tại Quế Phong, các đại biểu được nghe báo cáo danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND huyện theo đơn vị bầu cử; hướng dẫn công tác vận động bầu cử; xây dựng chương trình hành động và trình bày trước cử tri về chiến dịch hành động của đại biểu. Nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và định hướng phát triển kinh tế năm 2016.

Các đại biểu tham gia hội nghị ở Quế Phong.

Vân Thanh (Đài Quế Phong)

Tại Nghi Lộc, các đại biểu được thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; các quy định của pháp luật và các hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; hướng dẫn các ứng cử viên tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình, thời gian, hình thức, nguyên tắc vận động bầu cử, công tác chuẩn bị để những người ứng cử vận động thành công.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, huyện Nghi Lộc chốt danh sách 69 vị để bầu 41 đại biểu vào HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.  Từ ngày 9/5 đến ngày 13/5 UB MTTQ huyện Nghi Lộc sẽ phối hợp với UBMTTQ các xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND huyện vận động bầu cử. 

                                                                                                                               Ngọc Mai   (Đài Nghi Lộc)  

Tại Quỳ Hợp, các đại biểu được hướng dẫn, giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của đại biểu HĐND. Hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cơ bản về quy trình bầu cử, pháp luật về bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử, cách xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên HĐND, công tác chuẩn bị và kỹ năng trình bày chương trình hành động trước cuộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

                                            Thanh Hợp (Đài Quỳ Hợp)