Cần khách quan, chính xác hơn trong bình xét hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Sáng 10/11, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh có cuộc khảo sát việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu.

Đoàn khảo sát động viên gia đình chị Lữ Thị Thu, bản Lạnh cố gắng vươn lên thoát nghèo.

Châu Bính là xã đặc biệt khó khăn của huyện Quỳ Châu. Đời sống của đồng bào chủ yếu dựa vào sản xuất lúa, khoanh nuôi, bảo vệ rừng mà chưa có mô hình kinh tế và ngành nghề nào khác. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 36,14% và 18,15% hộ cận nghèo. Cá biệt có một số bản tỷ lệ hộ nghèo cao, như bản Phá Đáy là 75%, Bình Thọ là 40%...

Qua khảo sát trực tiếp tại một số hộ nghèo tại xã bản Lạnh, bản Luồng, bản Hạt, đoàn khảo sát nhận thấy công tác điều tra, rà soát và bình xét hộ nghèo của địa phương khá chính xác. Các hộ nghèo chủ yếu do thiếu điều kiện để phát triển kinh tế, đất sản xuất lúa mỗi hộ chỉ có 1,5 – 2 sào và diện tích nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng là 4 – 7 sào.

Tìm hiểu việc bình xét hộ nghèo thông qua anh Hà Văn Thành, hộ nghèo ở bản Luồng.

Về quy trình điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn. Tuy nhiên quá trình điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo vẫn còn một số khó khăn. Nguyên nhân do phần đông đồng bào còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa thực sự cố gắng và chịu khó để vươn lên thoát nghèo. Một số điều tra viên chưa phản ánh được hết thông tin cần điều tra. Điều này dẫn đến có một tiêu chí của hộ nghèo chưa đảm bảo khách quan, chính xác.

Đoàn khảo sát tìm hiểu điều kiện sống của người dân tại bản Hạt.

Trên cơ sở khảo sát, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Châu Bính cần có giải pháp, kế hoạch giảm nghèo hữu hiệu. Đồng thời quan tâm tuyên truyền, nhất là các gia đình trẻ tích cực lao động, sản xuất để thoát nghèo. Gắn với đó cần có điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo khách quan, chính xác để có sự tập trung tác động phù hợp và đúng đối tượng, giúp hộ nghèo, người nghèo thoát nghèo.

Minh Chi