#cố ý làm trái

13 kết quả

Thanh tra toàn diện Tổng công ty PVC

Thanh tra toàn diện Tổng công ty PVC

Đây là cuộc thanh tra đột xuất nhằm thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC, trọng tâm là việc đầu tư thực hiện các dự án; thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 31/12/2013.