Cửa Lò tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Thị ủy Cửa Lò tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình.

Trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

5 năm qua, bám sát nội dung của Chỉ thị 03, Thị ủy Cửa Lò chỉ đạo gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã  phù hợp với từng vị trí công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nội dung các chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình của địa phương, đơn vị.

Trong đó, xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 17 và Quy định 25 là nội dung sinh hoạt chính trị quan trọng, thường xuyên trong toàn đảng. Nhờ đó, các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong công tác quản lý du lịch, đất đai, ô nhiễm môi trường… nhanh chóng được giải quyết.

Trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, tận tụy với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng cao; đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu với những cách làm hay, sáng tạo.

Dịp này, Thị ủy và UBND thị xã Cửa Lò đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị .

                                                          Hữu Lương

                                                           Đài Cửa Lò