Đánh giá 5 năm thực hiện Đề án ‘Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An’

Trần Minh Thơ (Văn phòng Tỉnh ủy)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau khi Đề án ban hành, tỉnh Nghệ An đã đầu tư nhiều thời gian và công sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, do đó 5 năm qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt so với kế hoạch đề án đề ra.

Ngày 31/8, tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn năm 2030.

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt danh hiệu cao tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc
Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt danh hiệu cao tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc.
Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị, hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước và một số lĩnh vực khác. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quan trọng đó, ngày 30/7/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 12-ĐA/TU về xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn năm 2030.
Các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển
Ban chỉ đạo lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng học viên.

Sau khi đề án ban hành, tỉnh Nghệ An đã đầu tư nhiều thời gian và công sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, do đó 5 năm qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt so với kế hoạch đề án đề ra. Trường Chính trị tỉnh đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia và hội thảo quốc tế quan trọng, có giá trị khoa học lý luận, thực tiễn cao, tạo dấu ấn và sức lan tỏa lớn, góp phần nâng cao vị thế của trường nói riêng, của tỉnh Nghệ An nói chung. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức bộ máy của trường được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành về nhiều mặt, bảo đảm tiêu chuẩn của các chức danh đang đảm nhận. Hệ thống cơ sở vật chất của trường được đầu tư, mua sắm, cải tạo, nâng cấp, ngày càng quy mô, đồng bộ, khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập.

Tuy nhiên, vẫn còn 3/11 chỉ tiêu về nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; 1/06 chỉ tiêu về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; 2/6 chỉ tiêu về xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức chưa đạt; 4/11 chỉ tiêu chưa đạt và 7/11 chỉ tiêu chưa thực hiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Bên cạnh đó, việc phổ biến, quán triệt nội dung đề án ở một số địa phương, đơn vị chưa đầy đủ, sâu sắc.

Khai giảng trực tuyến một lớp bồi dưỡng chính trị
Khai giảng trực tuyến một lớp bồi dưỡng chính trị.

Ngoài việc một số văn bản của Trung ương có sự thay đổi, điều chỉnh, tạo sự khó khăn trong quá trình thực hiện, thì một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đề án đề ra quá cao, chưa sát thực tế; điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn nên ngân sách và các nguồn lực khác dành cho xây dựng, phát triển Trường Chính trị tỉnh chưa nhiều; việc khảo sát, dự báo nhu cầu và điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp chưa kịp thời là những nguyên nhân chính của các hạn chế trong việc thực hiện đề án.

Để Đề án Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn năm 2030 đạt kết quả tốt, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tập trung xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương. Thực hiện nghiêm túc việc ở tỉnh chỉ có 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là Trường Chính trị tỉnh theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề án đề ra gắn với Đề án Xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2019 - 2025; Đề án xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm đáp ứng các tiêu chí trường chính trị chuẩn. Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, kiêm nhiệm cấp tỉnh bảo đảm tính ổn định, chuyên sâu. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động chưa đạt, chưa triển khai trong giai đoạn 2015 - 2020, theo mục tiêu, nhiệm vụ của đề án giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đánh giá 5 năm thực hiện Đề án ‘Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An’ ảnh 4
Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Trường Chính trị tỉnh: Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, đề tài khoa học cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cử đại diện trường tham gia Hội đồng khoa học cấp tỉnh. Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo trung cấp lý luận chính trị bảo đảm tỷ lệ hệ tập trung so với hệ không tập trung ít nhất là 1/3. Điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện nghiên cứu khoa học bảo đảm tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện ít nhất: 5 đề tài khoa học hoặc đề án cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên; 5 cuộc hội thảo khoa học hoặc tọa đàm khoa học cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên; 25 đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa; 15 cuộc hội thảo khoa học hoặc tọa đàm khoa học cấp trường.

Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh hằng năm về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa trường với các đơn vị, địa phương liên quan về xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh; trong đó, đặc biệt chú ý phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng…; đồng thời luôn tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện đề án, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, tham mưu phương án giải quyết kịp thời.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng giao trách nhiệm các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh trong việc thực hiện đề án.   

Tin mới

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

Tiếng Nghệ: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

(Baonghean.vn) - Sinh thời, nhà thơ Tản Đà từng nhận xét thơ Hồ Xuân Hương: “Thật là tinh quái; những câu hay đọc lên đến ghê người. Người ta thường có câu: “Thi trung hữu hoạ”, nghĩa là “Trong thơ có vẻ”. Như thơ Xuân Hương thì lại là “Thi trung hữu quỷ”, tức “Trong thơ có quỷ”. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/12

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh họp báo công bố kỳ họp cuối năm; Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận về phiên họp tháng 11; Vé tàu xe kín chỗ, tăng giá mạnh; Yêu cầu bảo đảm xăng, dầu cho đánh bắt thủy sản… Đây một số nội dung nổi bật được đăng tải trên baonghean.vn ngày 2/12.
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 24/11/2022, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, cùng tham dự có các thành viên UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan.
Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến kết hôn

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến kết hôn

Giới nghệ sĩ Hà Nội đang háo hức chuẩn bị đi dự đám cưới của Quán quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng 2019 Lương Hải Yến sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tại thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang). Tuy nhiên, ai cũng bất ngờ và tò mò về chú rể vì nhân vật này "vừa lạ, vừa quen".
Nước mắm Cửa Lò.

Những thức quà hấp dẫn ở miền quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bên cạnh những điểm đến và món ăn hấp dẫn, du khách đến với Nghệ An còn có dịp mua những thứ quà tặng mang đậm bản sắc của miền “Gió Lào cát trắng”, đảm bảo khi đã thưởng thức sẽ mong có dịp trở lại vùng quê bên dòng Lam giang.
Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức họp báo công bố về kỳ họp thứ 11

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức họp báo công bố về kỳ họp thứ 11

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp báo.
Nặng lòng với con chữ vùng cao

Nặng lòng với con chữ vùng cao

(Baonghean.vn) -  Phà Nọi trong tiếng Thái nghĩa là “lèn nhỏ” thế nhưng, bản nghèo nơi xã biên giới Đoọc Mạy của huyện miền núi cao Kỳ Sơn này gần như biệt lập với thế giới bên ngoài bằng những vách đá dựng đứng, những dãy núi quanh năm mây phủ. 
Gia đình vợ chồng anh chị Trần Khánh Dương - Võ Thị Lương luôn yêu thương, tràn ngập tiếng cười. Ảnh: Thành Chung

Những người vượt lên nghịch cảnh

(Baonghean.vn) - Ở tỉnh Nghệ An, hiện nay có rất nhiều tấm gương sáng là người khuyết tật đã cố gắng vượt qua khó khăn của bản thân, vươn lên phát triển, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Truyện ngắn: Dì Lương

Truyện ngắn: Dì Lương

(Baonghean.vn) - Một ngày, khi tôi vừa tan học, bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy dì Lương đang mua đống vỏ hộp ở quán tạp hóa ngay sát đó. Bỗng trong tôi dâng lên cảm giác xấu hổ với bạn bè. Khi dì gọi với theo, tôi quay mặt lại và nhìn dì bằng ánh mắt lạnh băng...
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam

(Baonghean.vn) - Liên quan đến Chuyên án “Buôn bán và tàng trữ hàng cấm” bằng xe khách với số lượng 3,5 tạ pháo nổ, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Sỹ Vinh, trú tại huyện Diễn Châu về hành vi buôn bán pháo nổ.
Nâng cao nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Nâng cao nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, Sở Tư pháp  tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị...
‘Khấp khởi’ vụ đông

‘Khấp khởi’ vụ đông

(Baonghean.vn) - Tiềm năng đất đai và khả năng lao động của nông dân hiện nay có thể làm ra nhiều sản phẩm trong vụ đông “khó tính”. Nhưng, cái cốt lõi là đầu ra sản phẩm chưa được giải quyết triệt để, khiến cho niềm vui về những thành công của sản xuất vụ đông chỉ “khấp khởi”.