Đánh giá 5 năm thực hiện Đề án ‘Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An’

Trần Minh Thơ (Văn phòng Tỉnh ủy)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau khi Đề án ban hành, tỉnh Nghệ An đã đầu tư nhiều thời gian và công sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, do đó 5 năm qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt so với kế hoạch đề án đề ra.

Ngày 31/8, tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn năm 2030.

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt danh hiệu cao tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc
Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt danh hiệu cao tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc.
Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị, hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước và một số lĩnh vực khác. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quan trọng đó, ngày 30/7/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 12-ĐA/TU về xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn năm 2030.
Các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển
Ban chỉ đạo lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng học viên.

Sau khi đề án ban hành, tỉnh Nghệ An đã đầu tư nhiều thời gian và công sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, do đó 5 năm qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt so với kế hoạch đề án đề ra. Trường Chính trị tỉnh đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia và hội thảo quốc tế quan trọng, có giá trị khoa học lý luận, thực tiễn cao, tạo dấu ấn và sức lan tỏa lớn, góp phần nâng cao vị thế của trường nói riêng, của tỉnh Nghệ An nói chung. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức bộ máy của trường được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành về nhiều mặt, bảo đảm tiêu chuẩn của các chức danh đang đảm nhận. Hệ thống cơ sở vật chất của trường được đầu tư, mua sắm, cải tạo, nâng cấp, ngày càng quy mô, đồng bộ, khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập.

Tuy nhiên, vẫn còn 3/11 chỉ tiêu về nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; 1/06 chỉ tiêu về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; 2/6 chỉ tiêu về xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức chưa đạt; 4/11 chỉ tiêu chưa đạt và 7/11 chỉ tiêu chưa thực hiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Bên cạnh đó, việc phổ biến, quán triệt nội dung đề án ở một số địa phương, đơn vị chưa đầy đủ, sâu sắc.

Khai giảng trực tuyến một lớp bồi dưỡng chính trị
Khai giảng trực tuyến một lớp bồi dưỡng chính trị.

Ngoài việc một số văn bản của Trung ương có sự thay đổi, điều chỉnh, tạo sự khó khăn trong quá trình thực hiện, thì một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đề án đề ra quá cao, chưa sát thực tế; điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn nên ngân sách và các nguồn lực khác dành cho xây dựng, phát triển Trường Chính trị tỉnh chưa nhiều; việc khảo sát, dự báo nhu cầu và điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp chưa kịp thời là những nguyên nhân chính của các hạn chế trong việc thực hiện đề án.

Để Đề án Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn năm 2030 đạt kết quả tốt, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tập trung xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương. Thực hiện nghiêm túc việc ở tỉnh chỉ có 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là Trường Chính trị tỉnh theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề án đề ra gắn với Đề án Xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2019 - 2025; Đề án xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm đáp ứng các tiêu chí trường chính trị chuẩn. Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, kiêm nhiệm cấp tỉnh bảo đảm tính ổn định, chuyên sâu. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động chưa đạt, chưa triển khai trong giai đoạn 2015 - 2020, theo mục tiêu, nhiệm vụ của đề án giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính.
Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Trường Chính trị tỉnh: Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, đề tài khoa học cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cử đại diện trường tham gia Hội đồng khoa học cấp tỉnh. Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo trung cấp lý luận chính trị bảo đảm tỷ lệ hệ tập trung so với hệ không tập trung ít nhất là 1/3. Điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện nghiên cứu khoa học bảo đảm tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện ít nhất: 5 đề tài khoa học hoặc đề án cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên; 5 cuộc hội thảo khoa học hoặc tọa đàm khoa học cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên; 25 đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa; 15 cuộc hội thảo khoa học hoặc tọa đàm khoa học cấp trường.

Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh hằng năm về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa trường với các đơn vị, địa phương liên quan về xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh; trong đó, đặc biệt chú ý phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng…; đồng thời luôn tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện đề án, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, tham mưu phương án giải quyết kịp thời.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng giao trách nhiệm các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh trong việc thực hiện đề án.   

tin mới

Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào sáng 31/5

Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào sáng 31/5

(Baonghean.vn) - Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội quy định 4 nhóm lĩnh vực với 16 chính sách thí điểm cho Nghệ An, gồm: quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước (5 chính sách); quản lý đầu tư (7 chính sách); quản lý đô thị, tài nguyên rừng (2 chính sách); tổ chức bộ máy và biên chế (2 chính sách).

Nam Đàn thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh về 'lấy dân làm gốc'

Nam Đàn thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh về 'lấy dân làm gốc'

(Baonghean.vn) - “Lấy dân làm gốc” là tư tưởng, “kim chỉ nam” trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng ấy, đã, đang được các cấp ở huyện Nam Đàn thực hành sáng tạo trong công tác nhằm phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân vì sự phát triển của quê hương.

Lan tỏa phong trào nông dân học và làm theo Bác

Lan tỏa phong trào nông dân học và làm theo Bác

(Baonghean.vn) - Hỗ trợ nông dân về nhà ở, dạy nghề, tiếp cận khoa học kỹ thuật, triển khai mô hình sinh kế giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vững,... là những việc làm thiết thực, cụ thể của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thực hiện học tập làm theo Bác.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

(Baonghean.vn) - Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An thu hút hơn 4.500 cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), sáng 17/5, đoàn cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn, huyện Nam Đàn.

Huyện Nghĩa Đàn trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 16/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024

Triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024

(Baonghean.vn) - Chiều 16/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 16/5, đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận Một cửa

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận Một cửa

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra của tỉnh Nghệ An đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chấn chỉnh hoạt động Bộ phận Một cửa, bố trí cán bộ công chức trực đầy đủ để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo đúng quy định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

(Baonghean.vn) - Chiều 14/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2024

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2024

(Baonghean.vn) - Hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 159 điểm cầu, với gần 6.500 cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia.

Thúc đẩy 'tri thức hoá nông dân'

Thúc đẩy 'tri thức hoá nông dân'

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc có đủ năng lực, điều kiện để thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, là hạt nhân thúc đẩy quá trình "tri thức hoá nông dân".

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Trung tại lễ hội Làng Sen

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Lễ hội Làng Sen là dịp giới thiệu, quảng bá về văn hoá, mảnh đất, con người xứ Nghệ đến bạn bè trong nước và quốc tế

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Lễ hội là dịp giới thiệu, quảng bá về văn hoá xứ Nghệ, về mảnh đất, con người Nghệ An đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đảng ủy Khối Các quan tỉnh Nghệ An

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đảng ủy Khối Các quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 9/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Sâu sát cơ sở, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

Sâu sát cơ sở, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

(Baonghean.vn) - Ủy ban MTTQ các cấp huyện Nghĩa Đàn tích cực vận động người dân tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện rõ vai trò "cầu nối" bền chặt giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân.