Danh sách 5 Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm khóa XII bị kỷ luật

5 Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm bị kỷ luật và 3 người trong số đó đã bị đưa ra khỏi Trung ương, tính từ đầu khóa XII đến nay.

vov.vn