#đào tạo sau đại học

4 kết quả

Nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu mới

Nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean) - Cùng với sự phát triển của trường Đại học Vinh, năm 2003, Khoa Kinh tế được thành lập. Từ đó đến nay, Khoa đã không ngừng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở cả trình độ đại học và sau đại học với nhiều chuyên ngành đào tạo khác nhau, cung cấp cho xã hội hàng nghìn cử nhân Kinh tế, đóng góp vào sự nghiệp phát triển nước nhà.