Để Hà Tĩnh xứng đáng là quê hương của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc thế hệ những người cộng sản đầu tiên, cốt cán của Đảng, tuy thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng Hà Huy Tập đã sống một cuộc đời cách mạng sôi nổi và vinh quang; cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; để lại cho Đảng những bài học quý báu cả về lý luận và thực tiễn hoạt động cách mạng. 

Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1906 -1941)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; mở rộng hội nhập; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, gắn với nền nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo hưóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đầu tư phát triển văn hóa - xã hội và hệ thống đô thị ngang tầm với phát triển kinh tế; bâo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng -an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; đưa Hà Tĩnh phát triền nhanh hơn, bền vững hơn theo hưóng công nghiệp hiện đại”.

Nghị quyết Đại hội đã đề ra 3 mũi đột phá là: (1) Đa dạng hóa huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng  sớm trở thành khu kinh tế động lực tầm cỡ quốc gia, quốc tế; phát triển nhanh các ngành công nghiệp nặng, cơ khí, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. (2) Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện. (3) Đầu tư phát triển các đô thị theo hướng văn minh hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới;.phát triển dịch vụ thương mại, du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, liên vùng và khu vực.

Để đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đang tập trung thực hiện có hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Tiếp tục xây dựng, rà soát, bổ sung các quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; phát triển hệ thống đô thị và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

(2) Tích cực đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

(3) Đẩy mạnh xã hội hóa và ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa- xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế.

(4) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luât; thưc hiện, cải cách tư pháp; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo.

(5.) Tăng cường; đổi mới công tác chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân  dân.

(6) Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

(7) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

(8) Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thông chính trị; tập hợp, động viên, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lóp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ.

(9) Đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý; điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cưòng kỷ luật, kỷ cương.

Toàn cảnh đập chính công trình Đại thủy nông Kẻ Gỗ tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2016) là  dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, tấm gương phấn đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp  cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đây cũng là dịp để chúng ta hiểu rõ hơn truyền thống cách mạng, thành tựu trên các lĩnh vực của quê hương Hà Tĩnh. Noi gưong Tổng Bí thư Hà Huy Tập, phát huy tinh thân yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng;  toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra  sức phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững  bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thái Bình