Đề xuất sáp nhập Sở Kế hoạch và Tài chính, Sở Xây dựng và Giao thông

Nhiều sở ngành ở địa phương được đề xuất sáp nhập theo hướng tinh gọn, quy định rõ ràng số lượng cấp phó và số lượng tổ chức bên trong sở.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành.

Theo dự thảo này, sẽ hợp nhất, cơ cấu lại một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh như: Sáp nhập sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính thành Sở Kế hoạch - Tài chính, đồng thời hợp nhất các tổ chức bên trong của 2 sở  bảo đảm tinh gọn, sắp xếp số lượng cấp phó của tổ chức bên trong sở.

Các sở được sáp nhập để tinh giảm lãnh đạo và cán bộ. Ảnh: Xuân Hoa

Cơ cấu tổ chức của Sở này gồm: Văn phòng, Thanh tra và không quá 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Hà Nội và TP HCM được thành lập thêm một phòng để quản lý riêng về công sản và một chi cục thay cho một phòng chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính doanh nghiệp.

Sở Xây dựng cũng được đề xuất sáp nhập với Sở Giao thông vận tải và Sở Quy hoạch và Kiến trúc tại Hà Nội và TP HCM thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị. Cơ cấu gồm: Văn phòng, Thanh tra và không quá 9 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (trên cơ sở tổ chức lại 12 phòng chuyên môn, nhiệm vụ hiện có của các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải).

Ngoài ra, Sở Du lịch sẽ được tách từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với cơ cầu bao gồm văn phòng, Thanh tra và không quá 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo VNE