Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp theo Nghị định 55/2016/NĐ-Chính phủ

(Baonghean) - Căn cứ Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông báo.

Người dân đến nhận chi trả chế độ BHXH tại UBND xã Xuân Lâm (Nam Đàn) - Ảnh Thanh Thuỷ

1. Về phạm vi đối tượng áp dụng, mức điều chỉnh, thời điểm hưởng:

- Người đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn  quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng: bắt đầu hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016 được điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng; Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Những người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/01/2015, đã được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ thì giữ nguyên mức hưởng.

- Đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng (kể cả người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ) thì mức hưởng được điều chỉnh từ ngày 01/01/2016 đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2016 và từ tháng bắt đầu hưởng đối với người bắt đầu hưởng từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, mức điều chỉnh như sau:

+ Tăng thêm 250.000 đồng/tháng đối với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống.

+ Tăng lên bằng 2.000.000 đồng/tháng đối với người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng.

+ Tăng thêm 150.000 đồng/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống.

+ Tăng lên bằng 2.000.000 đồng/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ 1.850.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng.

- Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995, đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016 hoặc bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 nếu mức lương sau khi điều chỉnh (theo quy định nêu trên) mà thấp hơn 1.150.000 đồng thì được điều chỉnh bằng 1.150.000 đồng/tháng áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2016; thấp hơn 1.210.000 đồng thì điều chỉnh bằng 1.210.000 đồng/tháng cho khoảng thời gian từ ngày 01/5/2016 trở đi.

Người dân đến nhận chi trả chế độ BHXH tại UBND xã Xuân Lâm (Nam Đàn) - Ảnh Thanh Thuỷ.

2. Về thời gian thực hiện:

Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016. Vì vậy, BHXH tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức thực hiện điều chỉnh ngay sau khi văn bản có hiệu lực thi hành và theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

BHXH Nghệ An