Đổi mới công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

(Baonghean) - Cùng với sự trưởng thành và phát triển của Thanh tra Việt Nam, trải qua 59 năm hoạt động, ngành Thanh tra Nghệ An đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, là công cụ đắc lực phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong các thời kỳ cách mạng; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mình trong bộ máy nhà nước tỉnh Nghệ An và hệ thống thanh tra cả nước.

Đổi mới công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới ảnh 1
Cán bộ thanh tra tỉnh thực hiện công tác nghiệp vụ. Ảnh: Thanh Lê

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt có ủy nhiệm là đi giám sát tất cả các công việc và các nhân viên của các ủy ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ. Ngày 23/11/1945, đã đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Thực hiện Nghị định số 1194/TTg, ngày 26/12/1956 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ban thanh tra ở các liên khu, thành phố và tỉnh, ngày 1/12/1957, Uỷ ban hành chính tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định thành lập Ban Thanh tra tỉnh Nghệ An. Từ ngày thành lập đến nay, cùng với sự lớn mạnh và đi lên của ngành Thanh tra Việt Nam, ngành Thanh tra Nghệ An từng bước trưởng thành, có những đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Trong công tác thanh tra, ngành Thanh tra đã tăng cường chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước; chủ động, tích cực và bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, ngành Thanh tra Nghệ An đã tích cực thực hiện đổi mới phương pháp, hoạt động thanh tra.

Chuyển việc xây dựng và tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra hành chính riêng lẻ, rời rạc sang thanh tra chuyên đề diện rộng. Từ kết quả các cuộc thanh tra chuyên đề đánh giá đúng việc thực hiện các cơ chế chính sách, phát hiện những sơ hở, bất cập, khuyết điểm, đề xuất các biện pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và hạn chế phát sinh sai phạm, tiêu cực. Thực hiện thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng gắn với thanh tra thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ - công chức - viên chức.

Kết quả, năm 2016, toàn ngành thực hiện 287 cuộc thanh tra hành chính tại 1.128 đơn vị; đã phát hiện 741 đơn vị được thanh tra có vi phạm về kinh tế và kiến nghị xử lý với tổng số tiền 72,715 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 13.772 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 95 tổ chức và 175 cá nhân có vi phạm; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra hai vụ việc. Trong năm ngành Thanh tra chuyển hai vụ việc sang cơ quan điều tra; toàn ngành thực hiện 1.105 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 10.643 cá nhân và 1.105 tổ chức.

Qua thanh tra đã ban hành 4.371 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2.828 cá nhân và 1.533 tổ chức, với tổng số tiền xử phạt vi phạm là 14,475 tỷ đồng, đã nộp phạt 14,211 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,2%. Thực hiện 82 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại 122 đơn vị; đã phát hiện 50 đơn vị có vi phạm, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 48 tập thể và 252 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 19 tập thể và hai cá nhân có vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra vừa làm tốt công tác quản lý nhà nước, vừa tham mưu các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện theo dõi, tổng hợp dự báo tình hình, tham mưu  giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài.  Kết quả,  năm 2016, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 5.683 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, giảm 8,9% so với cùng kỳ. Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 390 vụ việc (giảm 15,8% so với cùng kỳ). Đến nay, các cấp, các ngành đã giải quyết được 375/390 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,2%.

Qua giải quyết tố cáo phát hiện sai phạm 10.357 triệu đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 437 triệu đồng, trả lại cho công dân 9.920 triệu đồng). Kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 50m2 đất, trả lại cho công dân 385 m2 đất. Đề nghị các cấp có thẩm quyền kỷ luật hành chính 37 cá nhân có sai phạm; trả lại quyền lợi và minh oan cho 41 người. Chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc và đã được cơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội "tham ô tài sản" (vụ việc công dân tố cáo chủ tịch, cán bộ địa chính xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn).

Cùng với đó, ngành Thanh tra cùng các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp... và tiếp tục thực hiện các quy tắc về ứng xử đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo Luật Cán bộ, công chức, thực hiện Chỉ thị số 17 -CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 6/4/2013 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện khá đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. 

Song song với hoạt động chuyên môn, công tác xây dựng ngành được ngành Thanh tra quan tâm. Ngành Thanh tra Nghệ An đã chủ động xây dựng các quy chế phối hợp với các cơ quan địa phương, nghiên cứu các đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chính trị, thanh tra, quản lý nhà nước… Đồng thời quan tâm chăm lo xây dựng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng. Hiện nay toàn ngành Thanh tra Nghệ An có 39 tổ chức thanh tra với 305 cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nghiệp vụ trong tình hình mới.

Sự nghiệp đổi mới của đất nước đang đòi hỏi ngành Thanh tra tỉnh nhà cần phải vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, có quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí nỗ lực hết mình tập trung vào các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bản lĩnh chính trị vững vàng và bản lĩnh nghề nghiệp, không bị cám dỗ, không bị sức ép áp lực từ bên ngoài trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, có lối sống trung thực, liêm khiết; xứng đáng là công cụ đắc lực của Đảng, của chính quyền trong kiểm tra, thanh tra việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực và trên mặt trận chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng; góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đồng thời thiết thực đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của quần chúng nhân dân tiếp tục giữ vững danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” đã được Đảng, Nhà nước trao tặng.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" năm 2015; tặng thưởng 2 Huân chương Độc lập (hạng Nhì, hạng Ba); 3 Huân chương Lao động (hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba), Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ,  Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và nhiều Bằng khen của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh.

Vi Văn Sửu

(Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh)

Tin mới

Khát vọng đưa muối Quỳnh ‘vượt biển’

Khát vọng đưa muối Quỳnh ‘vượt biển’

(Baonghean.vn) - Trăn trở trước những cánh đồng muối bị bỏ hoang ngày một nhiều, xót xa trước sự lam lũ, cơ cực của diêm dân để làm ra hạt muối nhưng giá muối lại quá rẻ rúng… những người con của xứ Quỳnh đã tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, mày mò chế tạo ra dây chuyền sản xuất muối dinh dưỡng...
Quanh việc sổ đỏ của dân bị ‘treo’ ở Con Cuông

Quanh việc sổ đỏ của dân bị ‘treo’ ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Ngược lên bản Liên Đình của xã núi Chi Khê (Con Cuông), nghe người dân nơi này hồ hởi “khoe” mới được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng lạ là, những sổ đỏ đến tay người dân vào năm 2022 vốn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp từ năm 2018!
Vườn cao su 0,6 ha của gia đình bà Hằng được chặt, chuyển sang trồng ổi mặc dù mới bước vào thu hoạch mủ năm thứ 3. Ảnh: Phú Hương

Phập phù cao su Phủ Quỳ

(Baonghean.vn) - Có mặt trên đất Phủ Quỳ từ những năm 1960 của thế kỷ trước, trải qua nhiều thăng trầm, cây cao su vẫn được ví là “vàng trắng”, đem lại thu nhập khá cao cho người dân vùng miền núi. Thế nhưng những năm gần đây, nhiều vườn cây cao su đang trong độ tuổi cho khai thác đã bị đốn hạ.