Góp phần nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính

(Baonghean) - Được sự giúp đỡ kịp thời, sát sao của Sở Nội vụ và sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện Quỳ Hợp phát huy sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức để liên tục trong 2 năm 2013 và 2014 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên lĩnh vực tổ chức bộ máy, Phòng Nội vụ huyện Quỳ Hợp đã tham mưu cho UBND huyện ban hành chức năng, nhiệm vụ thống nhất các đầu mối quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn như: thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; kiện toàn, thành lập Ban tiếp công dân của huyện; sáp nhập và thành lập mới một số trường học; chỉ đạo các đơn vị, xã phường rà soát, kiện toàn, sắp xếp, bố trí kịp thời các vị trí việc làm khi có thay đổi về tổ chức cán bộ, công chức, viên chức...
 
Cán bộ Phòng Nội vụ huyện Quỳ Hợp trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: Thu Hương
 
Phòng cũng tham mưu tích cực để UBND huyện phối hợp Sở Nội vụ tham mưu trình Đề án thành lập thị trấn Sông Dinh để UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu ban hành các kế hoạch tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và trường học trực thuộc UBND huyện; tham mưu ban hành văn bản rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và phân công công tác cho cán bộ, công chức, viên chức đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện. Kết quả, đến nay đã có 100% cơ quan, phòng chuyên môn, đơn vị đã thực hiện đúng quy trình, quy định.
 
Phòng cũng đã thực hiện các bước quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016 - 2021; cùng với các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm để kịp thời bổ sung chế độ phụ cấp theo quy định cho các xã, thị trấn.
 
Đặc biệt, trên cơ sở các hồ sơ địa chính, Phòng tham mưu tổ chức hiệp thương thành công các tuyến địa giới hành chính còn xâm canh, xâm cư giữa 2 huyện Nghĩa Đàn với Quỳ Hợp; giữa huyện Quỳ Hợp với huyện Tân Kỳ; đồng thời chủ trì hiệp thương các điểm tranh chấp, xâm canh, xâm cư các tuyến địa giới các xã nội huyện góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự nông thôn.
 
 
Kiểm tra chấp hành kỷ luật lao động và quân số tại Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quỳ Hợp.
 
Phòng đã tham mưu UBND huyện thực hiện đúng quy định về sử dụng, quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền giao; thực hiện đúng quy trình, quy định tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm hay thuyên chuyển. Chỉ đạo sát sao để công tác tiếp nhận cũng như tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức làm cán bộ quản lý được thực hiện kịp thời và đúng quy định...
 
Một trong những nội dung quản lý trọng tâm của Phòng Nội vụ là tham mưu tích cực để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch cải cách hành chính hàng năm. Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, năm 2014, Phòng đã tham mưu kiện toàn lại đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa cấp huyện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giao dịch một cửa ở cấp xã... Nhờ vậy, hiệu quả hoạt động của các trung tâm giao dịch "một cửa" từ cấp huyện đến các xã được nâng lên rõ rệt; phục vụ tốt nhu cầu người dân lẫn doanh nghiệp. 
 
Với những thành tích nổi bật và xuất sắc trên, năm 2013 Phòng Nội vụ huyện Quỳ Hợp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và năm 2014 tiếp tục được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vi thi đua xuất sắc năm 2014.
 
N.Hải - T.Hương