Hai nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng

(Baonghean.vn) - Đại hội XII của Đảng đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất và thứ hai là về xây dựng Đảng.
Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh minh họa
Đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên, Ban Chấp hành Trung ương đã cụ thể hóa ở ba Hội nghị Trung ương và ban hành bốn nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 18, Hội nghị T.Ư 6, khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26 Hội nghị T.Ư 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Như vậy, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ ba vấn đề lớn của công tác xây dựng Đảng hiện nay: chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉnh đốn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; chỉnh đốn công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ với quyết tâm chính trị cao và đạt được kết quả quan trọng.

Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Bích Hậu
Kết quả trước hết là tạo được sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về yêu cầu cấp thiết phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thấy rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nguy cơ cực kỳ nguy hiểm, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, chế độ. Cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thấy rõ việc phải đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước.

Cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc nổi cộm, bức xúc kéo dài, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp đông người. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, kéo dài đã được tập trung chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật và không có “vùng cấm”. Hơn 60 cán bộ diện Trung ương quản lý, cả đương chức và nguyên chức cùng nhiều tổ chức đã bị xử lý kỷ luật công khai, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Qua đó, đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm trong sạch một bước đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ một số vấn đề thực tiễn đặt ra. Đồng thời, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới nhiều quy định, quy chế, quy trình…, nhất là về công tác cán bộ, như: Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 89 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đạt một số kết quả quan trọng bước đầu. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy và thí điểm hợp nhất một số cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tương đồng; giảm được nhiều đầu mối trung gian cấp tổng cục và cấp vụ, cục trực thuộc bộ; giảm nhiều lãnh đạo cấp phó và tinh giản đáng kể biên chế hành chính.

Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo Nghị quyết T.Ư 3 khóa VIII, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là một nghị quyết đặc biệt quan trọng nhằm đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, từ phát hiện, tuyển chọn, đánh giá đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết như một Chiến lược về công tác cán bộ của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Nhằm đưa việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành nền nếp thường xuyên và xuất phát từ tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đây là lần đầu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, quy định cụ thể những nội dung từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện, phải nghiêm khắc với chính mình. Việc Trung ương ban hành Quy định này, như là sự cam kết chính trị của Ban Chấp hành Trung ương đối với chính mình và đối với toàn Đảng, toàn dân để thực hiện, nhằm tạo sức lan tỏa lớn trong Đảng và trong xã hội.

Nững kết quả của công tác xây dựng Đảng ba năm qua đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhandan.vn