Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

UBND TỈNH NGHỆ AN

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng
Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT ngày 29/11/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh như sau:

I.      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.     Mục đích:

-     Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

-     Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; làm cho thi đua trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu trong tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2.      Yêu cầu:

-      Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở, hoặc được phát hiện trong thực tiễn công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, chiến đấu và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình phải được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền xác định rõ các nội dung, hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng biểu dương, khen thưởng

Các tập thể, cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực, đều được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

2.1.    Khen thưởng hàng năm:

a)   Đối với tập thể: Là tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, được cấp có thẩm quyền xem xét, giới thiệu, đạt các tiêu chuẩn sau:

-    Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo và có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân;

-    Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng;

- Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện có hiệu quả;

- Tập thể được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nếu là tổ chức Đảng, phải được công nhận Chi bộ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (nếu tại thời điểm năm đó chưa thực hiện xếp loại thì lấy thành tích của năm liền kề trước đó).

b)   Đối với cá nhân: Cá nhân được biểu dương, khen thưởng chủ yếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị;

-     Có hành động và việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực... đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai..., giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương, đơn vị;

-     Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nếu là đảng viên phải được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (nếu tại thời điểm năm đó chưa thực hiện xếp loại thì lấy thành tích của năm liền kề trước đó).

2.2.     Khen thưởng vào các dịp sơ kết và tổng kết:

a)      Đối với tập thể: Đảm bảo các tiêu chuẩn tại Điểm a, Khoản 2.1, Mục 2, Phần II, Hướng dẫn này và đạt tiêu chuẩn như sau:

-       Về chuyên môn, liên tục hàng năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu là tổ chức Đảng thì Chi bộ, Đảng bộ phải được công nhận liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó:

-       Đối với khen thưởng sơ kết 03 năm: Trong giai đoạn 03 năm đó có ít nhất 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

-       Đối với khen thưởng sơ kết 05 năm: Trong giai đoạn 05 năm đó có ít nhất 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

-     Đối với khen thưởng tổng kết 10 năm: Trong giai đoạn 10 năm đó có ít nhất 04 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b)    Đối với cá nhân: Đảm bảo các tiêu chuẩn tại Điểm b, Khoản 2.1, Mục 2, Phần II, Hướng dẫn này và đạt tiêu chuẩn như sau:

Về chuyên môn, hằng năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu là đảng viên hằng năm liên tục được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó:

-       Đối với khen thưởng sơ kết 03 năm: Trong giai đoạn 03 năm đó có ít nhất 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

-       Đối với khen thưởng sơ kết 05 năm: Trong giai đoạn 05 năm đó có ít nhất 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

-     Đối với khen thưởng tổng kết 10 năm: Trong giai đoạn 10 năm đó có ít nhất 04 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3.       Hình thức biểu dương, khen thưởng:

a) Hình thức biểu dương:

- Tổng Bí thư gửi thư khen, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất, có chuyển biến rõ nét trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

-    Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An gửi thư khen, kịp thời biểu dương đối với những tập thể, cá nhân của tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

-    Biểu dương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, phát thanh, truyền hình...

b) Hình thức khen thưởng:

-    Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và tương đương cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu được tuyên dương ở cấp quản lý (nội dung Giấy khen ghi rõ đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”).

-    Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc ở cấp tỉnh (nội dung Bằng khen ghi rõ đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”).

-    Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba cho một số tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số các tập thể, cá nhân được tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương của cấp Trung ương vào dịp sơ kết, tổng kết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4.       Quy trình, hồ sơ, thủ tục, kinh phí khen thưởng:

4.1 Quy trình:

a)      Khen thưởng hằng năm:

-     Tuyên dương cấp Trung ương do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xét chọn, trình Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

-    Tuyên dương cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xét chọn, trình Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An gửi thư khen và trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

-    Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và tương đương sử dụng hình thức khen thưởng theo thẩm quyền để khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

b)       Khen thưởng sơ kết, tổng kết:

-    Khen thưởng sơ kết, tổng kết cấp Trung ương: Thư khen của Tổng Bí thư, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

-    Khen thưởng sơ kết, tổng kết cấp tỉnh: Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

-     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc tham dự hội nghị sơ kết, tổng kết cấp tỉnh và hội nghị sơ kết, tổng kết cấp Trung ương.

-     Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy tham mưu các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, khen thưởng bằng hình thức khen thưởng theo thẩm quyền; lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để tham dự hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

4.2.     Tuyến trình, hồ sơ, thủ tục:

a)      Tuyến trình:

Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên việc xét chọn, đề nghị khen thưởng đối với các tập thê, cá nhân theo nguyên tắc: cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

b)      Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

-    Mỗi đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xét chọn, đề nghị khen thưởng không quá 01 tập thể, 01 cá nhân. Riêng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh số lượng xét chọn, đề nghị khen thưởng không quá 02 tập thể, 02 cá nhân. Tập thể có thể là Chi bộ, Đảng bộ hoặc cơ quan, đơn vị...

-    Trên cơ sở số lượng tập thể, cá nhân do các đang bộ trực thuộc Tỉnh ủy đề nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xét chọn các tập thể, cá nhân trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

-       Số lượng khen thưởng:

+ Khen thưởng hàng năm: số lượng đề nghị tối đa không quá 10 tập thể và 10 cá nhân;

+ Khen thưởng tại hội nghị sơ kết cấp tỉnh (03 năm), sơ kết cấp tỉnh (05 năm) và hội nghị tổng kết cấp tỉnh (10 năm): số lượng đề nghị tối đa không quá 15 tập thể và 15 cá nhân.

-       Hồ sơ 02 bộ gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị đề nghị khen thưởng (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng).

+ Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị.

+ Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trình Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Mẫu 07, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (báo cáo thành tích theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân).

c)       Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba:

-     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xét chọn các tập thể, cá nhân trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét, trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. Sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng.

-     Hồ sơ: 03 bộ đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 04 bộ đối với Huân chương Lao động hạng Ba, gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị đề nghị khen thưởng (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng);

+ Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị;

+ Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trình Thủ tướng theo quy định tại Mẫu 07, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (báo cáo thành tích theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề cho tập thế, cá nhân).

d)    Đối với hình thức Thư khen của Tổng Bí thư: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan xét chọn, trình Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương xét, trình Tổng Bí thư xem xét, quyết định.

e)     Đối với hình thức Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xét chọn, trình Bí thư Tỉnh ủy xem xét, quvết định.

4.3.     Kinh phí khen thưởng:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thường.

5.    Tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5.1. Hình thức, nội dung:

Hình thức tổ chức: Tổ chức trong hội trường; hoặc tổ chức lễ báo công và tuyên dương tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Khu Di tích Kim Liên huyện Nam Đàn; tại các di tích lịch sử, cách mạng gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoặc vừa tổ chức trong hội trường, vừa kết họp tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với điển hình tiêu biểu.

Nội dung chương trình:

-       Văn nghệ chào mừng;

-       Chào cờ;

-       Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

-       Phát biểu khai mạc;

-     Báo cáo kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

-       Tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu;

-       Tuyên dương, trao thưởng;

-       Phát biểu của lãnh đạo cấp trên;

-       Tổng kết, bế mạc.

5.2. Thời gian tổ chức:

-       Các hội nghị được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

-       Thời gian tổ chức không quá 01 ngày.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ Hướng dẫn này, các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triên khai thực hiện việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh (để báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

Trong quá trình triển khai, đề nghị các cơ quan, đơn vị thường xuyên thông tin, trao đổi với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc.

Tin mới

Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh Thành Chung

Rà soát, chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn

(Baonghean.vn) -  Lễ phát động dự kiến được tổ chức vào ngày 04/02/2022, tại thành phố Vinh, với sự tham gia của đông đảo các đại biểu Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/1

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/1

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2023; Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng từ nhu cầu chi tiêu dịp Tết Nguyên đán 2023… là những thông tin nổi bật ngày 30/1
UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2023, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nghỉ học

Các trường học vùng cao Nghệ An chủ động giải pháp 'gọi' học trò trở lại lớp sau Tết

(Baonghean.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài gần 2 tuần, học sinh Nghệ An nói riêng đã trở lại trường học để bắt đầu học kỳ mới. Thời điểm này, việc duy trì nề nếp học tập cũng đã được các nhà trường quan tâm, hạn chế cao nhất tình trạng học sinh bỏ học nhất là ở vùng cao.
Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C

Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C

(Baonghean.vn) -  Những ngày cuối tháng 1/2023, vùng miền núi cao Nghệ An nhiệt độ liên tục hạ thấp đến 1 độ C, gây rét đậm, rét hại. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, người dân, chính quyền các địa phương chủ động các phương án phòng, chống rét, hạn chế các ảnh hưởng xấu.
V league

V.League 2023: Sao chùm, sao lẻ

(Baonghean.vn) -  Mùa giải V-League 2023 sắp khởi tranh lượt đi với khá nhiều điểm đáng chú ý như mỗi đội bóng được đăng ký một cầu thủ nước ngoài gốc Việt mà chưa cần có quốc tịch, bên cạnh 3 ngoại binh như thông lệ; thi đấu vòng tròn một lượt rồi căn cứ vào kết quả để phân tốp....
 Cam Xã Đoài (Nghi Diên) bán với giá cao nhất tại Nghệ An. Ảnh: Quang An

Nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An bán chạy

(Baonghean.vn) -  Dịp Tết Quý Mão 2023, nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An đã được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn; như cam Đồng Thành, cam Xã Đoài, tảo xoắn Hoàng Mai, rượu đông trùng hạ thảo, tương, nước mắm, trà sen, nấm, kể cả hàng mây, tre đan….
HLV Chu Đình Nghiêm

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hải Phòng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng'; HLV châu Âu chưa hài lòng dù Hà Nội FC giành Siêu Cúp Quốc gia

(Baonghean.vn) -  HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, với lực lượng hiện tại, Hải Phòng chỉ dám đặt mục tiêu trụ hạng ở V.League 2023; Nhà cầm quân người Montenegro vẫn chưa thực sự hài lòng về màn thể hiện của các học trò. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
‘Quán tính’ của Tết

‘Quán tính’ của Tết

(Baonghean.vn) - Không ai sợ Tết, nhưng sợ nhất là đến Rằm tháng Giêng mà vẫn hồn nhiên “ăn Tết”. Niềm vui có thể “quán tính” nhưng cuộc sống lại cần phải có những điểm dừng.