Hướng dẫn mới về thực hiện chế độ cho cán bộ, công chức huyện, xã sau sáp nhập

(Baonghean.vn) -Thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính đang được xem là "bài toán khó" khiến nhiều địa phương lúng túng, để thống nhất trong quá trình thực hiện, mới đây Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW.

Theo Hướng dẫn này, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được quy định như sau:

- Các chế độ, chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị cấp huyện và cán bộ cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện theo quy định của Chính phủ, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn thì được áp dụng theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP , ngày 09/3/2015 của Chính phủ; Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

Cán bộ xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh minh họa: Thanh Lê

Trường hợp thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì thực hiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP , ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP , ngày 31/8/2018 của Chính phủ, Hướng dẫn số 18-HD/BTCTW, ngày 05/12/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc giữ chức vụ lãnh đạo có phụ cấp chức vụ (bao gồm bầu cử, bổ nhiệm) thấp hơn lúc chưa sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhưng vẫn là cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị ở đơn vị hành chính sau sắp xếp được hưởng nguyên lương, phụ cấp và bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đó. Quá thời hạn trên, nếu bố trí sang chức vụ, chức danh mới thì thực hiện theo quy định của chức vụ, chức danh mới đó; nếu không được bầu, bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh lãnh đạo thì hưởng lương theo ngạch, bậc và phụ cấp (nếu có) hoặc nghỉ chế độ theo các quy định hiện hành.

- Ngoài các chế độ, chính sách quy định nêu trên, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (kể cả ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của cấp ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ ở cấp xã).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị.

Tìm lời giải cho bài toán dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính

Tìm lời giải cho bài toán dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính

(Baonghean) - Đến thời điểm này (tháng 3/2020), Nghệ An đã triển khai thực hiện đúng lộ trình Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Vấn đề được nhiều người quan tâm nhất hiện nay là việc giải quyết cán bộ, công chức dôi dư, và sử dụng cơ sở vật chất sau khi sáp nhập sẽ được thực hiện như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất, tạo được sự đồng thuận, không nảy sinh khiếu nại từ cơ sở ?