Khẩn trương hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch Di tích Thành cổ Vinh

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh được xem là cơ sở để xem xét giao đất, cấp Giấy CNQSD đất cho hàng trăm hộ dân đã và đang sống “khổ” hàng chục năm trong khu vực Di tích Thành cổ Vinh. Bởi vậy, cần phải sớm được hoàn thành!

Cuối tháng 5/2022, ông Nguyễn Hoàng Sơn, đại diện cho 105 hộ dân sống trong khu vực Di tích Lịch sử – Văn hóa Quốc gia Thành cổ Vinh (khối 3, phường Cửa Nam, TP. Vinh) lại tiếp tục có đơn khiếu nại gửi đến Báo Nghệ An. Sở dĩ “lại tiếp tục” bởi từ đầu năm 2020, ông Sơn đã đại diện cho 105 hộ dân “gõ cửa” Báo Nghệ An. Các nội dung khiếu nại sau đó được xác minh, chuyển tải qua loạt bài 3 kỳ “Tháo “vòng kim cô” cho 105 hộ dân thành cổ Vinh” trên Báo Nghệ An điện tử các ngày 27, 28, 29/2/2020.

Bìa bài viết “Tháo “vòng kim cô” cho 105 hộ dân Thành cổ Vinh”.
Bìa bài viết “Tháo “vòng kim cô” cho 105 hộ dân Thành cổ Vinh”.

Ở lá đơn lần này, ông Nguyễn Hoàng Sơn dẫn lại việc được Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý lắng nghe kiến nghị tại buổi tiếp công dân định kỳ (ngày 3/3/2020). Sau đó, Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận giao UBND TP. Vinh tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế đất ở các hộ dân ảnh hưởng bởi Dự án thành cổ Vinh, tổ chức đối thoại và trả lời bằng văn bản cho các hộ dân theo quy định (nêu rõ hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất hay không, lý do), hoàn thành trước ngày 20/6/2020; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất phương án quy hoạch đất tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện. Đồng thời, giao Sở Xây dựng kiểm tra, thẩm định tính phù hợp về phương án và thực tiễn Đề án giải quyết nhà tập thể theo Quyết định 109/2007 ngày 21/9/2007, tham mưu UBND tỉnh xem xét, hoàn thành trước ngày 25/3/2020 (Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy được Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển tải tại Văn bản số 168/CV/BNC-TU ngày 10/3/2020).

Văn bản số 1062-CV/BNCTU-P3 ngày 25/5/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy (ảnh trái) và Văn bản số 2935/UBND-QLĐT ngày 8/6/2022 của UBND TP. Vinh về việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hoàng Sơn gửi UBND tỉnh.
Văn bản số 1062-CV/BNCTU-P3 ngày 25/5/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy (ảnh trái) và Văn bản số 2935/UBND-QLĐT ngày 8/6/2022 của UBND TP. Vinh về việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hoàng Sơn gửi UBND tỉnh.

Đồng thời, ông Sơn cũng hệ thống lại các văn bản của UBND tỉnh cùng các Sở liên quan đã thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Gồm Văn bản số 5734/STNMT-QLĐĐ ngày 6/10/2021 của Sở TN&MT tổng hợp ý kiến của các sở, ngành thống nhất tái định cư tại chỗ cho các hộ dân trong thành cổ Vinh, kiến nghị UBND tỉnh giao UBND TP. Vinh, Sở Xây dựng và Sở VH&TT đẩy nhanh tiến độ quy hoạch để cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đất ở dân cư cho 105 hộ dân nói trên; Văn bản số 8180/UBND-CN ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Sở VH&TT khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Dự án bảo tồn, Di tích thành cổ Vinh, trong đó lưu ý đến việc sử dụng đất ở của các hộ gia đình có nguồn gốc mua nhà tập thể.

Theo ông Nguyễn Hoàng Sơn, dù Bí thư Tỉnh ủy đã có kết luận tại Văn bản số 168/CV/BNC-TU; UBND tỉnh đã có chỉ đạo, đôn đốc Văn bản số 8180/UBND-CN nhưng sự vào cuộc của UBND TP. Vinh còn rất chậm trễ. “Một dự án không thực hiện, quy hoạch treo hàng chục năm, không điều chỉnh, hủy bỏ, và không thông báo cộng đồng dân cư. Trong khi đó, nhà tập thể hóa giá mà chúng tôi mua và ở từ năm 1990. Vì vậy, dự án này vi phạm các Luật Quy hoạch, Luật Đất đai và các luật liên quan, hệ lụy đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, gây bức xúc, phẫn nộ trong hơn 30 năm nay” – ông Nguyễn Hoàng Sơn viết tại đơn khiếu nại.

Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Sơn được gửi đến nhiều cơ quan, trong đó có Ban Nội chính Tỉnh ủy. Vào ngày 25/5/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy có Văn bản số 1062-CV/BNCTU-P3 về việc “thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp dân định kỳ” gửi UBND TP. Vinh. Tại đây, Ban Nội chính Tỉnh ủy nhắc lại các kết luận của Bí thư Tỉnh ủy được nêu tại Thông báo số 2111-TB/TU ngày 13/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thông tin việc công dân tiếp tục có đơn thư và đề nghị “UBND TP. Vinh giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lời công dân, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp dân định kỳ ngày 3 tháng 3 năm 2020 về Ban Nội chính trước ngày 6/6/2022, để tổng hợp, báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy”.

Với UBND tỉnh, vào ngày 31/5/2022 cũng có Công văn số 3831/UBND-TD giao UBND TP. Vinh báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hoàng Sơn về việc làm thủ tục cấp Giấy CNQSD đất cho 105 hộ dân tại khu vực thành cổ Vinh.

Nhà ở dân cư tại các khu tập thể trong khu vực Thành cổ Vinh.
Nhà ở dân cư tại các khu tập thể trong khu vực Thành cổ Vinh.

Tìm hiểu, đến ngày 8/6/2022, UBND TP. Vinh có Văn bản số 2935/UBND-QLĐT về việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hoàng Sơn gửi UBND tỉnh. Theo văn bản này, để giải quyết kiến nghị của các hộ dân tại khu vực thành cổ Vinh, ngày 12/01/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 175/UBND-TD giao UBND TP. Vinh tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết toàn bộ phạm vi ranh giới khu đất đã được xác định trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Bảo tồn, tôn tạo Di tích thành cổ Vinh được phê duyệt tại Quyết định số 4312/QĐ-UBND.CN ngày 01/10/2008. Tuy nhiên, quá trình UBND thành phố tổ chức lập Nhiệm vụ và Dự toán điều chỉnh quy hoạch chi tiết đồ án mất quá nhiều thời gian. Phải qua 3 lần tiếp thu, chỉnh sửa kéo dài từ tháng 3 đến đầu tháng 12/2021 mới được Sở Xây dựng thẩm định, và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5245/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.

Trên cơ sở nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được duyệt, UBND thành phố đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, lập dự thảo Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đồ án, làm việc, xin ý kiến Sở VH&TT, báo cáo xin ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn vị liên quan (ngày 4/6/2022). Tại buổi báo cáo xin ý kiến, người dân nhất trí cao về phương án dự kiến bố trí tái định cư tại chỗ của Điều chỉnh quy hoạch, đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu giải pháp đảm bảo khả thi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Dự thảo sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Vinh.
Dự thảo sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Vinh.

Về tiến độ thực hiện, UBND thành phố dự kiến: “Trong phạm vi Điều chỉnh quy hoạch có Di tích lịch sử “Thành Vinh” đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận Di tích tại Quyết định số 95-1998-QĐ/BVHTT ngày 24/01/1998. Để đảm bảo việc bảo tồn, tôn tạo Di tích thành cổ Vinh đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, đảm bảo việc quy hoạch đồng bộ và có tính khả thi khi triển khai thực hiện, UBND thành phố đang chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện đồ án, dự kiến tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia về lịch sử, kiến trúc, văn hóa (trong tháng 6/2022), xin ý kiến cộng đồng dân cư lần 2 (nếu cần thiết); tiếp thu, chỉnh sửa, trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đồ án trong tháng 7/2022”.

Vào ngày 21/6/2022, các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Cửa Nam sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong đó, có các đại biểu Quốc hội: Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Tại đây, những khó khăn, bức bách trong cuộc sống liên quan đến quy hoạch treo trên địa bàn, nhất là quy hoạch treo trong khu vực thành cổ Vinh tiếp tục được cử tri khu vực thành cổ Vinh phản ánh đến các đại biểu Quốc hội.

Là người tham dự buổi tiếp xúc cử tri và có ý kiến phát biểu, theo ông Nguyễn Hoàng Sơn, nội dung kiến nghị của 105 hộ dân được các sở, ngành và UBND TP. Vinh giải đáp; sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã có kết luận chỉ đạo. “Bí thư Tỉnh ủy giao thành phố và các sở liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng bảo tồn, tôn tạo Di tích thành cổ Vinh. Vì trong khu vực thành cổ Vinh còn tồn tại đến 8 khu tập thể nên Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải xử lý chi tiết, cụ thể từng khu tập thể để tạo sự đồng thuận cao trong giải quyết kiến nghị. Đồng thời, giao UBND TP. Vinh đến ngày 30/7/2022 hoàn thành đồ án để các sở ngành liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt” – ông Nguyễn Hoàng Sơn thông tin.

Thành cổ Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn
Thành cổ Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn