Kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Lê Thanh Chương (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đương nhiệm. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế…

Những kết quả nổi bật

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch 207-KH/TU ngày 12/8/2019 của Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị 35, các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc đã chọn 91/1447 (= 6,29 %) đảng bộ, chi bộ cơ sở làm điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm chung.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghi Văn (Nghi Lộc). Ảnh tư liệu: Nhật Tuấn
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghi Văn (Nghi Lộc). Ảnh tư liệu: Nhật Tuấn

Có 04 đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn làm đại hội điểm (gồm: Đảng bộ huyện Yên Thành, Đảng bộ huyện Con Cuông, Đảng bộ thị xã Cửa Lò, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã kịp thời chỉ đạo 14 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiến hành đại hội điểm hoàn thành trước ngày 20/3/2020 đảm bảo các yêu cầu chung.

Đến ngày 27/3/2020, toàn tỉnh có 159/1447 (= 11%) tổ chức cơ sở đảng đã đại hội xong (trong đó đảng bộ cơ sở 85/779 = 10,9%, chi bộ cơ sở 74/668 = 11,1%). Số cơ sở đại hội điểm là 62/91 = 68,1% (trong đó đảng bộ cơ sở 50/75 = 66,7%, chi bộ cơ sở 12/16 =7,5%); số còn lại tạm dừng đại hội do tình hình dịch Covid-19.

Nhìn chung, cấp ủy các cấp đã quán triệt và triển khai các văn bản của cấp trên liên quan đến đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 kịp thời; các đảng bộ, chi bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đã tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Bố cục, nội dung các văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu.

Báo cáo chính trị thực hiện nghị quyết đại hội được các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị công phu; đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ đến sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc; Gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đương nhiệm. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế; các đại biểu tham dự đại hội có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thể hiện rõ trách nhiệm người đại biểu.

Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt. Sau đại hội đã tạo được bầu không khí thi đua, đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số cấp ủy cơ sở đã ban hành quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy; triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Những bài học rút ra

Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, trong quá trình chuẩn bị có đơn vị chưa chú trọng công tác tuyên truyền trước và sau đại hội, trang trí khánh tiết tại đại hội chuẩn bị chưa tốt, chưa bám vào hướng dẫn. Maket đại hội có đơn vị phải làm lại do không phù hợp về hình thức, trong hội trường còn quá nhiều khẩu hiệu... Việc xây dựng báo cáo chính trị có nơi còn dài, chưa bám sát đề cương, nội dung còn chung chung, chưa cụ thể; dự thảo chương trình hành động sau đại hội để đại hội thảo luận có nơi chưa chuẩn bị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu kiểm tra công tác tuyên truyền đại hội điểm tại xã Quỳnh Hậu. Ảnh tư liệu: Việt Hùng
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu kiểm tra công tác tuyên truyền đại hội điểm tại xã Quỳnh Hậu. Ảnh tư liệu: Việt Hùng

Đối với báo cáo kiểm điểm cấp ủy có một số tổ chức đảng chuẩn bị còn trùng lặp với báo cáo chính trị, chưa nêu bật được ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, chế độ công tác và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy khóa cũ; chương trình đại hội có nội dung chưa phù hợp; công tác điều hành của đoàn chủ tịch có phần lúng túng; việc thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện trình đại hội chưa nhiều...

Để tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở còn lại, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần lưu ý một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp cần lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng và công tác tuyên truyền. Nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chuyên đề hằng năm và các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, 7, 8 (khóa XII) của Đảng. Chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên. Nắm chắc và quán triệt đầy đủ, sâu sắc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về đại hội đảng các cấp. Đồng thời, gắn việc chuẩn bị tổ chức đại hội với phát động các phong trào thi đua của quần chúng bằng những công trình, việc làm cụ thể, thiết thực…

Thứ hai, tập trung chỉ đạo xây dựng các văn kiện trình đại hội bảo đảm chất lượng. Báo cáo chính trị đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu phải có tính tiến công; lựa chọn tiêu đề đại hội, kết cấu báo cáo phải hợp lý; phần đánh giá kết quả đạt được cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nêu được những chỉ tiêu không đạt, nguyên nhân vì sao không đạt. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cần ngắn gọn, đánh giá được tình hình về số lượng, chất lượng ban chấp hành so với đầu nhiệm kỳ; nội dung đánh giá vai trò lãnh đạo của ban chấp hành, ban thường vụ đối với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị…

Thứ ba, làm tốt công tác nhân sự đại hội cơ sở. Đề án nhân sự phải thực hiện thật sự dân chủ, sát thực, chú ý phải lấy tiêu chuẩn làm chính, theo hướng nâng cao chất lượng; đảm bảo cơ cấu trẻ, nữ, hợp lý tỷ lệ dân tộc (nếu có); đảm bảo đủ tiêu chuẩn về chuyên môn và chính trị nếu không đạt phải chỉ đạo bầu thiếu số lượng cấp ủy. Thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời chủ tịch Hội đồng nhân dân. Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp thông báo rõ phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư để đại hội hoặc hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất bầu đúng phương án, cơ cấu. Bầu cử cấp ủy khóa mới phải đảm bảo số lượng, cơ cấu, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo Quy chế và Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Nhân dân xóm Thanh Lưu, xã Kỳ Tân (Tân Kỳ) đổ bê tông đường liên xóm - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã. Ảnh P.V
Nhân dân xóm Thanh Lưu, xã Kỳ Tân (Tân Kỳ) đổ bê tông đường liên xóm - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã. Ảnh: P.V

Thứ tư, công tác vận động quần chúng. Làm tốt công tác vận động quần chúng nhằm tập hợp rộng rãi ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Khơi dậy và tổ chức các phong trào quần chúng thi đua, xây dựng các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, tạo động lực và động cơ phấn đấu, khơi dậy tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ năm, những việc cần làm ngay sau đại hội cơ sở. Tuyên truyền thành công của đại hội. Làm tốt việc lưu, lập, quản lý hồ sơ sau đại hội báo cáo để cấp trên thẩm định, chuẩn y. Thực hiện kịp thời việc phân công trong cấp ủy, xây dựng quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy, chương trình hành động. Chủ động rà soát để triển khai thực hiện chính sách đối với cán bộ không tái cử cấp ủy. Triển khai tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cấp ủy tham gia lần đầu.

Thứ sáu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên cơ sở. Cần phân công ủy viên thường vụ, cấp ủy viên bám sát, cập nhật thường xuyên tình hình chuẩn bị và công tác tổ chức đại hội cơ sở. Chú trọng chỉ đạo những nơi có khó khăn, vướng mắc trong công tác nhân sự; những khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội phải được kết luận trước khi bước vào đại hội.

Trong chỉ đạo phải nắm chắc nguyên tắc, quy định, quy trình để đảm bảo sự thống nhất chung không để cơ sở lúng túng. Tổ chức nghe, duyệt đại hội nghiêm túc chặt chẽ, có thông báo của cấp ủy cấp trên bằng văn bản đối với cơ sở; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị sau khi duyệt đại hội hoàn thiện các nội dung trước khi bước vào đại hội chính thức. Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội cơ sở, kịp thời kiểm điểm, xử lý đối với những nơi có vi phạm; đồng thời rà soát các văn bản của cấp mình để bổ sung, điều chỉnh phù hợp với các quy định, hướng dẫn của cấp trên.

tin mới

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin một số nội dung chính của văn kiện quan trọng này.

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là sự ủng hộ của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là thời điểm, cơ hội “vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở. Đây là hoạt động theo chương trình công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Đảng uỷ Khối.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.