Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về Thuế và BHXH

(Baonghean) - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu Ngân sách nhà nước (NSNN), thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN, thu BHXH, BHYT năm 2017, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành dự toán năm 2017 về thu NSNN và thu BHXH, BHYT.

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vốn, thành lập doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn, thuế, hải quan, BHXH, BHYT, tài nguyên khoáng sản, đất đai.

- Thực hiện các giải pháp để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. Đồng thời chủ động tháo gỡ những bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhằm sử dụng mọi nguồn lực xã hội một cách hiệu quả nhất.

Kiểm tra hồ sơ KCB BHYT tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An. Ảnh: P.V

b) Cục Thuế, Hải quan, BHXH tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách Thuế, BHXH, BHYT; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế, BHXH, BHYT mới nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách có hiệu quả và đúng mục đích; chủ động giải đáp, hướng dẫn các khó khăn, vướng mắc và tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp. Hướng dẫn, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng các giao dịch điện tử trong kê khai, nộp thuế, BHXH tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

c) UBND cấp huyện: Quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác thu ngân sách, thu BHXH, BHYT trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thuế, BHXH, BHYT và tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho cơ quan Thuế, BHXH hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, BHXH. Trong đó yêu cầu ngành BHXH tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các cấp, các cơ quan báo chí, truyền hình tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về các chính sách BHXH, BHYT; thực hiện các giải pháp tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020.

- Tập trung, quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về thu hồi nợ BHXH, BHYT.

- Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố, thị xã hàng tháng báo cáo UBND cấp huyện tình hình thu nợ BHXH, BHYT các đơn vị sử dụng trên địa bàn, đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT.

3. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế, Hải quan và BHXH trong việc cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về Thuế và BHXH. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn công khai danh sách những đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế, BHXH và những doanh nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật thuế, BHXH; gian lận, chây ỳ, nợ thuế, BHXH lớn. Phối hợp với Cục Thuế, BHXH tỉnh thực hiện tuyên truyền pháp luật về thuế và BHXH, BHYT bằng các hình thức: đăng tải các bài viết, nội dung tuyên truyền lên các báo, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

P.V (Tổng hợp)