Nghệ An: 48/77 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

(Baonghean) - Đó là thông tin do ông Hồ Sỹ Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh nêu trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An gần đây.

Hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hoa Sơn (huyện Anh Sơn) đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường
Hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hoa Sơn (huyện Anh Sơn) đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường

P.V: Xin ông cho biết thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua và những hệ lụy? 

Ông Hồ Sỹ Dũng: Để triển khai, đưa Luật BVMT năm 2014 đi vào cuộc sống, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND, ngày 27/3/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT 2014; Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND, ngày 07/4/2016 về việc ban hành quy định BVMT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thông qua đó khẳng định trách nhiệm BVMT là của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đồng thời cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác này. 

Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân về BVMT được nâng lên; ngân sách chi cho công tác BVMT ở từng cấp được bổ sung theo hướng tăng dần. Công tác quản lý nhà nước về BVMT có nhiều đổi mới, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực BVMT được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp…

Về phía các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kể cả đơn vị sự nghiệp đã chú trọng công tác BVMT thông qua việc xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động… Nhờ đó đã có một số cơ sở được đưa ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường (ONMT) và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ONMTNT)…

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chưa được giải quyết triệt để. Trước hết là tiến độ xử lý các cơ sở ONMT và ONMTNT còn chậm. Toàn tỉnh hiện còn 48/77 cơ sở gây ONMT và ONMTNT. Tình trạng tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường sau khi đóng cửa mỏ đang diễn ra khá phổ biến.

Chỉ tính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, thông qua kiểm tra, Sở Tài nguyên – Môi trường đã xử phạt 80 cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm công tác BVMT. Bên cạnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh riêng biệt thì hiện vẫn còn 8/17 cụm công nghiệp mặc dù đã đi vào hoạt động nhưng chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.


Một vấn đề nữa là cho đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi ở vùng nông thôn một cách hữu hiệu. Tình trạng lạm dụng các loại phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp diễn ra khá phổ biến, làm ảnh hưởng đến môi trường nước ngầm, nước bề mặt, ô nhiễm đất…

P.V: Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ý thức chấp hành pháp luật về BVMT trong các tổ chức và cá nhân đang còn nhiều hạn chế?

Ông Hồ Sỹ Dũng: Trước hết là nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp chưa cao, dẫn đến việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, các cam kết, biện pháp BVMT nêu trong Báo cáo ĐTM/Đề án BVMT/Cam kết BVMT không được chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện.

Do đó chất thải chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu vẫn thải ra môi trường. Hiện tại, hầu hết các cơ sở trên địa bàn tỉnh chưa bố trí cán bộ có chuyên môn về bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật BVMT năm 2014.

Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác BVMT. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác BVMT ở cấp huyện và xã, vừa thiếu về số lượng, vừa hạn chế về chất lượng; nhiều đơn vị lại bố trí kiêm nhiệm nhiều việc: địa chính, xây dựng, môi trường...

Cùng với các vấn đề nêu trên thì việc phân bổ, bố trí kinh phí cho hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực BVMT mặc dù đã được quan tâm bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu đối với cấp tỉnh và hạn chế hơn ở cấp huyện, cấp xã.

Do vậy, trong hoạt động kiểm soát ONMT ở cấp huyện, cấp xã hầu như không có kinh phí để lấy mẫu và phân tích mẫu mà chủ yếu chỉ thông qua trực quan; thêm vào đó các phương tiện, kỹ thuật cũng chưa được trang bị, ảnh hưởng đến các kết luận liên quan đến các chỉ số ô nhiễm môi trường theo quy định.

Mặt khác, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong công tác BVMT chưa thường xuyên, quyết liệt và thiếu chặt chẽ. Chức năng quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực như quản lý chất thải rắn, quản lý lưu vực sông, quản lý bảo tồn đa dạng sinh học... chưa rõ ràng, trùng lặp.

P.V: Có thể nói, hệ thống văn bản quy định về công tác bảo vệ môi trường đang từng bước được hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, từ vấn đề nhận thức đến hành động là một quá trình dài và cần có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Xin ông chia sẻ một số giải pháp, biện pháp để đảm bảo Luật BVMT và các văn bản được thực thi hiệu quả hơn trong thực tiễn?

Ông Hồ Sỹ Dũng: Công tác BVMT là trách nhiệm của toàn xã hội, đã được khẳng định trong Luật BVMT năm 2014. Vì vậy, để tiếp tục tạo bước chuyển tích cực và hiệu quả hơn trong thời gian tới phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó, với trách nhiệm được giao quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, Sở Tài nguyên – Môi trường sẽ tiếp tục rà soát các chính sách, pháp luật BVMT của Trung ương để cụ thể hóa vào điều kiện cụ thể của tỉnh; tương tự từng ngành, địa phương cũng cần cụ thể hóa ở đơn vị, địa phương mình.

Các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm quản lý chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường và xem xét các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của các dự án đầu tư; chú trọng trong khâu khảo sát lựa chọn địa điểm, lựa chọn công nghệ, không thu hút đầu tư đối với các loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; gắn với đó là giám sát việc chấp hành pháp luật BVMT đối với các cơ sở.

Cùng với đó, từng cấp, từng ngành chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường theo định kỳ và đột xuất để đánh giá, cảnh báo và dự đoán nguy cơ phát sinh "điểm nóng", sự cố môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ xả thải cao.

Gắn với đó là xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần thể hiện thái độ kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng và buộc các cơ sở gây ô nhiễm phải thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường theo quy định, đảm bảo sự răn đe thật sự.

Mặt khác, phải tăng cường nguồn lực từ nguồn ngân sách và huy động xã hội hóa trong việc đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng BVMT chung và trong từng cơ sở, bao gồm các cơ sở công ích và cơ sở sản xuất kinh doanh một cách đồng bộ và vận hành hiệu quả, nhất là các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị…; tăng cường hoạt động quan trắc môi trường nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, kịp thời phát hiện, phòng ngừa ô nhiễm môi trường…

P.V: Cảm ơn ông!

Minh Chi (Thực hiện)

Tin mới

GS Đặng Hùng Võ: Trí thức thì nhiều mà bằng phát minh hữu dụng không được bao nhiêu

GS Đặng Hùng Võ: Trí thức thì nhiều mà bằng phát minh hữu dụng không được bao nhiêu

(Baonghean.vn) - Lẽ sống xã hội hiện nay là nâng cao giá trị tri thức nhưng mắc phải nhược điểm rất lớn là tri thức chỉ như một cuộc chơi về độ thông minh sách vở, không góp gì đáng kể cho phát triển kinh tế. Đến nay, tư duy dạy và học đã thay đổi nhiều ở các nước công nghiệp mới, nhưng nếp cũ vẫn chi phối sự phát triển rất nhiều. Đỗ đạt rồi mà vẫn chỉ loanh quanh chữ nghĩa suông.
ĐT Việt Nam đã tăng 1 bậc, từ hạng 97 lên hạng 96 thế giới.

HAGL và Thanh Hóa được cấp phép dự V.League 2023 nhưng bị phạt; BXH FIFA tháng 10/2022: Việt Nam tăng 1 bậc, bỏ xa Thái Lan

(Baonghean.vn) - CLB là HAGL và Thanh Hóa được cấp phép dự V.League 2023 kèm biện pháp phạt; Trong Bảng xếp hạng FIFA được công bố mới nhất trong tháng 10, ĐT Việt Nam tăng 1 bậc lên vị trí 96 thế giới, tiếp tục bỏ xa Thái Lan. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Đội trẻ Sông Lam Nghệ An sẵn sàng cho Giải Bóng đá hạng 3 Quốc gia 2022

Đội trẻ Sông Lam Nghệ An sẵn sàng cho Giải Bóng đá hạng 3 Quốc gia 2022

(Baonghean.vn) -Đây là năm đầu tiên Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thành lập thêm đội trẻ để tham gia vào Giải bóng đá Hạng ba Quốc gia 2022, dự kiến ngày 11/10 tới đây đội sẽ có trận đấu mở màn ở bảng A khu vực phía Bắc. Đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tập thể đội bóng quyết tâm sẽ mang đến một mùa giải thành công, tạo tiền đề để bóng đá xứ Nghệ phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Lũ Kỳ Sơn: Sạt lở nghiêm trọng, giao thông ở xã Tây Sơn vẫn bị chia cắt

Lũ Kỳ Sơn: Sạt lở nghiêm trọng, giao thông ở xã Tây Sơn vẫn bị chia cắt

(Baonghean.vn) -  Trong đợt lũ quét vừa qua, tuyến đường Tây Sơn - Mường Xén bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt đoạn qua bản Sơn Hà. Dòng nước lũ từ khe Mú Loong đổ xuống bản đã cắt ngang mặt đường, tạo thành khe rộng, sâu cả chục mét. Các phương tiện giao thông không thể lưu thông. Mưa lũ còn khiến hàng nghìn mét khối đất đổ xuống mặt đường, cô lập xã Tây Sơn nhiều ngày nay.
Tản văn hay: Bão trong từng vụn ký ức

Tản văn hay: Bão trong từng vụn ký ức

(Baonghean.vn) - Ký ức miên man của Nguyễn Thu Hà đã mô tả những cơn bão nhưng không trực tiếp nhắc đến gió mưa gào rú. Ngược lại, biết “bão luôn là những mất mát, đau thương” đấy, nhưng tác giả dành chỗ trong trái tim mình để nhớ về những kỉ niệm ấm áp lưu luyến, khi nghe tiếng loa xóm báo bão, khi ăn món ăn dân dã mà “xa xỉ” trong đêm mất điện, khi quấn trong chăn nghe kể chuyện, khi chui nấp dưới gầm giường ướt như chuột lột, khi dọn dẹp sau bão… 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10

(Baonghean.vn) - Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ giúp nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai; UBND tỉnh họp giao ban với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hội doanh nghiệp; Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng tại xã Quỳnh Giang; Khởi tố, bắt khẩn cấp chủ tịch xã lập khống hồ sơ xây dựng nhà văn hóa xóm... là những nội dung chính trong ngày 6/10.
Chủ tịch UBND tỉnh: Thấy khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết chứ không phải để giải trình

Chủ tịch UBND tỉnh: Thấy khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết chứ không phải để giải trình

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu, các sở, ngành, địa phương phải luôn xác định tinh thần, trách nhiệm sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với các doanh nghiệp; bởi doanh nghiệp phát triển là tỉnh phát triển, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh.
Từ trái qua phải các bị can Nguyễn Duy Hùng, Cao Đăng Chương và Trần Khắc Tú. Ảnh: Hồng Ngọc

Khởi tố thêm 03 bị can liên quan tới sai phạm xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương

(Baonghean.vn) - Quá trình mở rộng điều tra liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuỷ lợi Bắc Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can.
Chuyện V-League và các đội trẻ

Chuyện V-League và các đội trẻ

(Baonghean.vn) - Nhiều đội bóng chỉ đủ “nuôi” đội 1, còn các tuyến trẻ thì đến đâu hay đó mà vẫn cứ tồn tại dai dẳng ở V-League nhờ vô vàn những cách thức co kéo.
Khoảnh khắc xe tải và xe ca va chạm khiến 24 người bị thương

Khoảnh khắc xe tải và xe ca va chạm khiến 24 người bị thương ở Tân Kỳ, Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Vào lúc 6h30 sáng 06/10, tại ngã tư Tân Đồng - Tân Phú, huyện Tân Kỳ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ca mang biển kiểm soát: 37F-002,06 chở công nhân Nhà máy may Minh Anh (đi hướng Quỳ Hợp xuống Tân Kỳ) va chạm với xe đầu kéo, biển kiểm soát: 37R- 03876 đi hướng ngược lại.