Nghệ An: Chuyển Một cửa liên thông sang Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh

(Baonghean) - Ông Nguyễn Văn Hải -  Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về những điểm mới của việc chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế liên thông từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư UBND tỉnh.

P.V: UBND tỉnh Nghệ An đã chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế liên thông từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư UBND tỉnh, đây được coi là một bước tiến mới trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Vậy ông có thể cho biết những điểm mới của bộ phận này khi hoạt động ở trung tâm?

Ông Nguyễn Văn Hải: Thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An; Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư; Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư tại tỉnh Nghệ An - ngày 19/5/2017, UBND tỉnh quyết định chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tỉnh Nghệ An (sau đây gọi là Bộ phận MCLT) từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang đặt tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư. Bộ phận MCLT tỉnh khi đi vào hoạt động là một điểm nhấn của tỉnh về cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh xúc tiến đầu tư tại Thái Lan. Ảnh: C.L

Bộ phận MCLT đặt tại Trung tâm, hoạt động theo Quy chế quy định tại Quyết định số 2575/QĐ-UBND có một số cải cách như sau:

Thứ nhất, việc chuyển địa điểm Bộ phận MCLT từ cơ quan quản lý nhà nước (Sở KH&ĐT) sang đặt tại một đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm), cho thấy quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong cải cách hành chính, nhằm kiểm soát toàn bộ quá trình xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xử lý hồ sơ cho nhà đầu tư, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho nhà đầu tư;

Thứ hai, Bộ phận MCLT hiện nay được thành lập gồm: Trưởng Bộ phận do lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư kiêm nhiệm; Phó Trưởng bộ phận và 2 viên chức làm việc chuyên trách do Trung tâm bố trí trong số biên chế của Trung tâm. Đặc biệt, Bộ phận MCLT hiện nay còn có 4 công chức làm việc kiêm nhiệm do các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC điều động đến để tiếp nhận hồ sơ và giao kết quả giải quyết hồ sơ. Công chức của các sở, ngành được cử đến thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận MCLT là những người có nhiều kinh nhiệm trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư giảm thời gian đi lại để hoàn thiện hồ sơ.

P.V: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế liên thông sẽ hoạt động theo cơ chế như thế nào? Phục vụ các đối tượng nào và giải pháp cải cách hành chính trong thời gian sắp tới là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hải: Cơ chế hoạt động của Bộ phận MCLT tỉnh là nhà đầu tư khi làm thủ tục về đầu tư chỉ phải đến tại một nơi duy nhất để nộp hồ sơ và nhận kết quả đó là Bộ phận Một cửa liên thông tỉnh Nghệ An đặt tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An. Địa chỉ tại tầng 3, số 3 đường Trường Thi, TP. Vinh (Tòa nhà HĐND-UBND tỉnh Nghệ An). Bộ phận MCLT phục vụ các đối tượng là tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Để đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính của tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, theo tôi trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Quy trình xử lý hồ sơ tại một cửa liên thông thuộc Trung tâm Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Đồ họa: Hữu Quân

Thứ nhất, tăng cường sự chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt, kiên trì và quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là sự đồng thuận của các ngành, các cấp. 

Thứ hai, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa. Kiên quyết xử lý những công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Thứ ba, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ phận MCLT về kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện các thủ tục hành chính; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử hành chính giữa công chức, viên chức với các tổ chức và công dân. Giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cho mỗi công chức, viên chức.

Thứ tư, tiếp tục đầu tư hệ thống trang, thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc tại Bộ phận MCLT, nhằm đáp ứng tốt nhất cho công việc.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả giám sát của các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân đối với hoạt động của công chức, viên chức tại Bộ phận MCLT.

P.V: Xin cảm ơn ông! 

Châu Lan

(Thực hiện)