Nghệ An: Kiên quyết thu hồi dự án treo, chậm tiến độ, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, sử dụng đất không đúng mục đích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản số 6680/UBND-CN, giao các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện các nội dung như sau:

I. Các nhiệm vụ chung

1. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, giám sát dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng thẩm định chủ trương đầu tư các án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác thẩm định năng lực tài chính và kinh nghiệm của các nhà đầu tư; không xem xét chấp thuận các dự án mới cho những chủ đầu tư có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy trình, hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

3. Nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch xây dựng và thẩm định điều chỉnh quy hoạch xây dựng, đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm của pháp luật về quy hoạch xây dựng; việc điều chỉnh dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất cho thuê để sản xuất kinh doanh sang đất ở (phân lô bán nền, xây dựng nhà chung cư...) phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch đến các chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Vùng đất 41,53ha thuộc giai đoạn 2 Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân bị bỏ hoang trong nhiều năm qua. Ảnh minh họa: Thành Cường
Vùng đất 41,53ha thuộc giai đoạn 2 Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân bị bỏ hoang trong nhiều năm qua. Ảnh minh họa: Thành Cường

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện:

- Hoàn thiện phần mềm quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để theo dõi, cập nhật thông tin dự án, phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư nói chung và các dự án sử dụng đất nói riêng.

- Rà soát, tổng hợp những nội dung còn chồng chéo, bất cập trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất để sửa đổi, bổ sung kịp thời và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chú trọng thu hút các dự án đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời, tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín vào đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Rà soát, phân loại các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp để tham mưu giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ vì nguyên nhân khách quan, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp; tái kiểm tra các dự án đã được kiểm tra, cho phép gia hạn tiến độ nhưng chưa hoàn thành; xử lý nghiêm các dự án treo, chậm tiến độ trong nhiều năm, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích theo đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp thường kỳ HĐND tỉnh cuối năm.

- Tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (trong đó trọng tâm là quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm, sử dụng đất không đúng mục đích).

- Chủ trì, rà soát tình hình thực hiện kết luận kiểm tra đối với các dự án do cơ quan mình chủ trì kiểm tra tại Phụ lục 3 - Báo cáo số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh.

- Thực hiện các nội dung do Đoàn Giám sát HĐND tỉnh kiến nghị tại Báo cáo số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022.

2. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý quy hoạch xây dựng. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ.

- Chủ trì, rà soát tình hình thực hiện kết luận kiểm tra đối với các dự án do cơ quan mình chủ trì kiểm tra tại Phụ lục 3 - Báo cáo số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh.

- Thực hiện các nội dung do Đoàn Giám sát HĐND tỉnh kiến nghị tại Báo cáo số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ.

- Thực hiện các nội dung do Đoàn Giám sát HĐND tỉnh kiến nghị tại Báo cáo số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022.

- Chủ trì, rà soát tình hình thực hiện kết luận kiểm tra đối với các dự án do Sở chủ trì kiểm tra tại Phụ lục 3 - Báo cáo số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh.

4. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam

- Rà soát, phân loại các dự án chậm tiến độ trong khu kinh tế và các khu công nghiệp để tham mưu giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ vì nguyên nhân khách quan, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các dự án chậm tiến độ trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Theo dõi, đôn đốc các dự án được điều chỉnh tiến độ; tái kiểm tra các dự án đã được kiểm tra, cho phép gia hạn tiến độ nhưng chưa hoàn thành. Kiên quyết thu hồi dự án treo, chậm tiến độ trong nhiều năm, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, quy hoạch, xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật về môi trường.

- Thực hiện các nội dung do Đoàn Giám sát HĐND tỉnh kiến nghị tại Báo cáo số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022.

- Chủ trì, rà soát tình hình thực hiện kết luận kiểm tra đối với các dự án do Ban chủ trì kiểm tra tại Phụ lục 3 - Báo cáo số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh.

5. Cục Thuế tỉnh

- Tổ chức thực hiện kịp thời các biện pháp cưỡng chế đối với các chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất dây dưa, kéo dài; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các chủ đầu tư có dự án đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động kiến nghị các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Ban Quản lý KKT Đông Nam... thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các dự án nợ nghĩa vụ tài chính kéo dài, kiến nghị không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mới đối với nhà đầu tư còn nợ nghĩa vụ tài chính nhà nước trong quá trình phối hợp tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

6. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; kịp thời xử lý hoặc báo cáo, kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật.

- Chủ động phối hợp thực hiện, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Theo dõi, đôn đốc các dự án đã được kiểm tra, đang trong thời gian gia hạn thực hiện đúng tiến độ (tại Phụ lục 1 - Báo cáo số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh).

- Rà soát, báo cáo, kiến nghị kiểm tra đối với các dự án đã được kiểm tra, hết thời gian gia hạn nhưng chưa hoàn thành tại Phụ lục 2 - Báo cáo số 156/BC- ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

tin mới

Con Cuông có tân Chủ tịch UBND huyện

Con Cuông có tân Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, HĐND huyện Con Cuông khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12. Tại kỳ họp, đồng chí Lô Văn Thao - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện được HĐND huyện giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung rà soát các chỉ tiêu của nghị quyết để điều chỉnh, bổ sung phù hợp nhằm tăng tốc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuối nhiệm kỳ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/12

(Baonghean.vn) - Nội dung được thông tin đậm nét trên baonghean.vn hôm nay là ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với các nội dung: Chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các dự thảo Nghị quyết...

Tiếp tục thu hồi đất từ các công ty nông, lâm trường, tổng đội thanh niên xung phong để bàn giao cho địa phương quản lý, người dân sử dụng

Tiếp tục thu hồi đất từ các công ty nông, lâm trường, tổng đội thanh niên xung phong để bàn giao cho địa phương quản lý, người dân sử dụng

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt đã đăng đàn trả lời chất vấn những vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm trường, tổng đội TNXP... tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghệ An phê duyệt 224 tỷ đồng phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

Nghệ An phê duyệt 224 tỷ đồng phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

(Baonghean.vn) - Nhiều vấn đề liên quan đến tiến độ, giải pháp sắp xếp các công ty nông, lâm trường và tổng đội TNXP, cũng như kinh phí đảm bảo việc thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân được đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An chất vấn.

Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường và tổng đội thanh niên xung phong còn nhiều hạn chế

Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường và tổng đội thanh niên xung phong còn nhiều hạn chế

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An Hoàng Quốc Việt cho rằng, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích tại các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chưa được xử lý dứt điểm, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh: Kế thừa kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh: Kế thừa kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin rằng, những kết quả tích cực của năm 2023 là nền tảng quan trọng để tỉnh nỗ lực, phấn đấu thực hiện và hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/12

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường với nhiều vấn đề cử tri quan tâm; Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An thu hút khách hàng; Xuất khẩu hồi phục, kim ngạch tăng hơn 12%... là những thông tin nổi bật ngày 6/12.

26 cử tri gửi ý kiến qua đường dây nóng về các vấn đề xây dựng, đất đai, chế độ chính sách

26 cử tri gửi ý kiến qua đường dây nóng về các vấn đề xây dựng, đất đai, chế độ chính sách

(Baonghean.vn) - Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Đã có 26 cử tri thông tin, phản ánh, kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung đến kỳ họp thông qua đường dây điện thoại trực tuyến.

Giám đốc Sở Nội vụ: Tỉnh cũng muốn nâng cao hơn nữa mức phụ cấp, nhưng điều kiện ngân sách còn hạn hẹp

Giám đốc Sở Nội vụ: Tỉnh cũng muốn nâng cao hơn nữa mức phụ cấp, nhưng điều kiện ngân sách còn hạn hẹp

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết, khi xây dựng Nghị quyết để thực hiện Nghị định 33, tỉnh căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, căn cứ vào từng công việc, từng vị trí chức danh ở xã, thôn, bản và tình hình kinh tế của địa phương.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình về trách nhiệm trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình về trách nhiệm trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Baonghean.vn) - Trong phiên thảo luận tại hội trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt đã giải trình làm rõ trách nhiệm chính trong cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân là chính quyền cấp huyện và xã.

'Nóng' vấn đề quản lý, sử dụng đất từ các công ty nông, lâm nghiệp và Tổng đội TNXP

'Nóng' vấn đề quản lý, sử dụng đất từ các công ty nông, lâm nghiệp và Tổng đội TNXP

(Baonghean.vn) - Quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường và Tổng đội TNXP đang đặt ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập; đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành với các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, ngăn ngừa các tiềm ẩn về mất an ninh trật tự.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/12

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 15; Khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghệ An giành 2 Huy chương Vàng Giải vô địch Taekwondo vận động viên xuất sắc quốc gia... là những thông tin nổi bật ngày 5/12.

Đồng chí Thái Thanh Quý: Đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy tinh thần dân chủ, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao

Đồng chí Thái Thanh Quý: Đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy tinh thần dân chủ, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao

(Baonghean.vn) - Chiều 5/12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 17. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đề nghị nghiên cứu chính sách đặc thù cho các đơn vị sáp nhập

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đề nghị nghiên cứu chính sách đặc thù cho các đơn vị sáp nhập

(Baonghean.vn) - Để đảm bảo thuận lợi và nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh kiến nghị tỉnh nghiên cứu chế độ, chính sách đặc thù của các đơn vị thuộc diện sắp xếp.

[Infographics] Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Nghệ An năm 2023

[Infographics] Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 ở Nghệ An đạt được kết quả khá.