Nghệ An những thành tựu từ xây dựng Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Nghệ An đã đạt được những thành quả to lớn, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống người dân nông thôn từ đồng bằng đến miền núi được nâng cao, người dân phấn khởi thi đua xây dựng quê hương. Nhưng Nghệ An là tỉnh có đông số xã, số huyện miền núi, chặng đường phía trước vẫn còn dài, đòi hỏi công cuộc xây dựng NTM cần được đẩy mạnh hơn nữa với  những cách làm phù hợp, sáng tạo.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm các mô hình xây dựng NTM ở Nam Đàn

Nghệ An bước vào thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong điều kiện hết sức khó khăn: diện tích tự nhiên lớn, miền núi nhiều, địa hình phức tạp, điểm xuất phát thấp... Song với quyết tâm chính trị cao của cấp uỷ chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng thuận của người dân. sau gần 5 năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, được Trung ương đánh giá là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới.

Làm đường giao thông
Làm đường giao thông ở Nghĩa Tiến - Nghĩa Đàn. Ảnh Văn Hải

 Từ việc thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tham mưu, giúp việc thực hiện Chương trình, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình các cấp, ban hành các chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình, tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch và xây dựng phê duyệt đề án Xây dựng NTM cấp xã cho đến công tác kiểm tra, giám sát đều được Nghệ An tích cực thực hiện đúng qui định pháp luật và hiệu quả. Đến tháng 7 năm 2012 đã có 431/431 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM, vượt trước 5 tháng so với yêu cầu của Trung ương; Đến ngày 30/4/2013 đã có 431/431 xã hoàn thành việc phê duyệt đề án Xây dựng nông thôn mới cấp xã, đạt 100%.

Sau 5 năm, toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp được 3.884 km đường giao thông nông thôn các loại, với tổng kinh phí 7.877 tỷ đồng. UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu hỗ trợ xi măng cho các địa phương tổng 4 đợt là 445.495 tấn, tương đương gần 2.300 km. Các địa phương đã xây dựng, nâng cấp được là 3.097 km kênh mương các loại, cải tạo nâng cấp hàng trăm công trình thuỷ lợi như bờ bao, cống, trạm bơm phục vụ tưới tiêu, với tổng số tiền là 2.163 tỷ đồng. Đến nay, có 200/431 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi (đạt 46,4%).

Toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp được 3.602,2 km hệ thống đường điện các loại, với tổng kinh phí là 1.669 tỷ đồng; 905/1.520 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, với tổng kinh phí 2.248 tỷ đồng; 427 nhà văn hóa đạt chuẩn, với tổng kinh phí là 1.366 tỷ đồng; 201 chợ nông thôn, với tổng kinh phí là 165,478 tỷ đồng.

Nông dân Cẩm Sơn trong ngày lễ về đích Nông thôn mới của xã
Nông dân Cẩm Sơn trong ngày lễ về đích Nông thôn mới của xã. Ảnh: Lương Mai

Nhìn lại 5 năm qua ở Nghệ An, cơ chế chính sách ổn định, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện. Chúng ta đã tổ chức ký kết chu đáo, trang trọng với các xã đăng ký và tạo không khí thi đua rất tốt. Nhân dân rất đồng tình ủng hộ và tạo ra một khí thế xây dựng NTM rầm rộ, một số xã NTM ở huyện miền núi đã được công nhận đạt chuẩn NTM là Thạch Giám (Tương Dương) và Yên Khê (Con Cuông). Bởi vậy, đến nay chúng ta đã có 114 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng trong năm 2015 có 81  xã đạt chuẩn NTM. Tỉnh cũng đã làm tốt công tác xã hội hóa, tạo nguồn lực lớn cho NTM; vì vậy, sau 5 năm thực hiện chương trình, chúng ta đã huy động, lồng ghép được gần 21.000 tỷ đồng, hàng triệu ngày công và hàng trăm ngàn m2 đất do nhân dân tự nguyện hiến, trao. 

Mô hình rau sạch ở Tương Dương. Ảnh Hữu Vi
Mô hình rau sạch ở Tương Dương. Ảnh: Hữu Vi

Trong thời gian tới, để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở Nghệ An hiệu quả hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, chúng ta cần thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội để công tác xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về nội dung, ý nghĩa của Chương trình, vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong xây dựng NTM.

 Các cơ quan thông tin, báo, đài tiếp tục tuyên truyền mục tiêu Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 3875/KH-UBND của UBND tỉnh; các nội dung, các cơ chế chính sách của chương trình, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, đột phá, các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả của các địa phương.

Tập trung nguồn lực, tiếp tục huy động, lồng ghép các chương trình dự án nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước văn minh, hiện đại (Gồm giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm y tế xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn), nhất là đối với những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách từ tỉnh đến cơ sở. Các địa phương tuỳ tình hình thực tế để ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện các nội dung chương trình cho phù hợp.

 Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của quá trình thực hiện chương trình. Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, tăng thu nhập cho bà con nông dân để vươn lên làm giàu; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất bao gồm cả nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng làm đường GTNT cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch và các xã có phong trào GTNT khá.

Củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM Tránh tình trạng “xả hơi” sau khi về đích NTM. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, sự đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, nhân dân, kết hợp với nguồn ngân sách địa phương và sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước cấp trên để có kinh phí thực hiện chương trình.

Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Chương trình; Kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp; xây dựng bộ máy giúp việc các cấp hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu năm 2016, tối thiểu đạt được thêm 30 xã về đích NTM.

Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu triển khai thực hiện. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể làm tốt, các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho chương trình.

Đối với các xã ở miền núi, trong lúc chưa xây dựng được cả xã NTM thì phải xây dựng cho được các thôn, xóm, bản NTM, để tiến tới cả xã đạt xã NTM. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo các cấp và các tổ chức chính trị xã hội và người dân để đảm bảo sự phát triển đúng hướng và có hiệu quả của Chương trình.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, sự đồng thuận chung tay của người dân, góp sức của các doanh nghiệp chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp xây dựng Nông thôn mới sẽ thành công hơn nữa.

                           Nguyễn Xuân Đường

                                                       (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM tỉnh Nghệ An)

Tin mới

Lễ hội

Thu hút khách du lịch về Nghệ An trẩy hội

(Baonghean.vn) -  Mùa lễ hội là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch và thu hút du khách thập phương. Đến thời điểm hiện nay, công việc chuẩn bị đang gấp rút tiến hành để sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch về Nghệ An trẩy hội.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

(Baonghean.vn)- Hướng dẫn xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học; giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023.
Mỹ có thể viện trợ cho Ukraine đến bao giờ?

Mỹ có thể viện trợ cho Ukraine đến bao giờ?

(Baonghean.vn) - Càng gần đến cột mốc 1 năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, không có vấn đề nào quan trọng đối với sự tồn tại của Ukraine hơn dòng viện trợ quân sự từ Mỹ và các đồng minh phương Tây khác.
Người đảng viên lão thành một đời tận hiến

Người đảng viên lão thành một đời tận hiến

(Baonghean.vn) - Chiều cuối năm, chúng tôi đến nhà ông chơi. Ngôi nhà cấp bốn bình dị nằm ở giữa xóm Yên Bình, xã Hưng Đông, thành phố Vinh. Ông là nhà giáo, đảng viên lão thành lớp cán bộ cựu trào của làng giáo xứ Nghệ. Ông là Ngô Xuân Lan - người đã 98 tuổi đời và 78 năm tuổi Đảng.
Ông Yusuke Adachi

CLB Hàn Quốc chiêu mộ cùng lúc 2 tài năng trẻ của HAGL;LĐBĐ Việt Nam và GĐKT Yusuke Adachi chấm dứt hợp đồng

(Baonghean.vn) -  Tiền đạo Vũ Minh Hiếu và trung vệ Nguyễn Cảnh Anh đã được đội bóng Hàn Quốc ký hợp đồng để thi đấu ở K.League 2 – 2023;  Ông Yusuke Adachi và VFF đã cùng thống nhất không gia hạn hợp đồng. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Trải nghiệm đáng nhớ với các điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ

Trải nghiệm đáng nhớ với các điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Dịp này, đến với các bản làng có dịch vụ du lịch trải nghiệm ở miền Tây xứ Nghệ, du khách được trải nghiệm check-in bên những vườn mơ, vườn mận đẹp mơ màng; thưởng thức ẩm thực và lĩnh hội nhiều điều thú vị, bổ ích về lịch sử giàu bản sắc văn hoá các dân tộc vùng cao Nghệ An.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/1

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/1

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến danh mục 35 nghị quyết ban hành năm 2023; Ngày Thần Tài, vàng bất ngờ giảm giá, thị trường kém sôi động; Ngăn ngừa hoạt động mê tín dị đoan dịp lễ hội đầu năm... là những nội dung chính trong ngày 31/1.
Nghệ An: 449 trường hợp xe khách bị xử phạt

Nghệ An: 449 trường hợp xe khách bị xử phạt

(Baonghean.vn) - Theo số liệu tổng hợp của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An), từ ngày 1- 31/1/2023, lực lượng CSGT đã tổ chức 2.250 ca tuần tra kiểm soát, với 10.504 lượt CBCS tham gia. Theo đó, đã lập biên bản vi phạm 3.649 trường hợp, trong đó 449 trường hợp xe khách.
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

(Baonghean.vn) - Bên cạnh việc áp dụng các giải pháp đôn đốc thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của đơn vị sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.
Trao thưởng chuyên án thu giữ 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp tại Tương Dương

Trao thưởng chuyên án thu giữ 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp tại Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 31/1, tại xã Nhôn Mai, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương làm trưởng đoàn đã đến tặng thưởng và chúc mừng thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy cho các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An.