Nghệ An những thành tựu từ xây dựng Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Nghệ An đã đạt được những thành quả to lớn, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống người dân nông thôn từ đồng bằng đến miền núi được nâng cao, người dân phấn khởi thi đua xây dựng quê hương. Nhưng Nghệ An là tỉnh có đông số xã, số huyện miền núi, chặng đường phía trước vẫn còn dài, đòi hỏi công cuộc xây dựng NTM cần được đẩy mạnh hơn nữa với  những cách làm phù hợp, sáng tạo.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm các mô hình xây dựng NTM ở Nam Đàn

Nghệ An bước vào thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong điều kiện hết sức khó khăn: diện tích tự nhiên lớn, miền núi nhiều, địa hình phức tạp, điểm xuất phát thấp... Song với quyết tâm chính trị cao của cấp uỷ chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng thuận của người dân. sau gần 5 năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, được Trung ương đánh giá là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới.

Làm đường giao thông
Làm đường giao thông ở Nghĩa Tiến - Nghĩa Đàn. Ảnh Văn Hải

 Từ việc thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tham mưu, giúp việc thực hiện Chương trình, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình các cấp, ban hành các chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình, tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch và xây dựng phê duyệt đề án Xây dựng NTM cấp xã cho đến công tác kiểm tra, giám sát đều được Nghệ An tích cực thực hiện đúng qui định pháp luật và hiệu quả. Đến tháng 7 năm 2012 đã có 431/431 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM, vượt trước 5 tháng so với yêu cầu của Trung ương; Đến ngày 30/4/2013 đã có 431/431 xã hoàn thành việc phê duyệt đề án Xây dựng nông thôn mới cấp xã, đạt 100%.

Sau 5 năm, toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp được 3.884 km đường giao thông nông thôn các loại, với tổng kinh phí 7.877 tỷ đồng. UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu hỗ trợ xi măng cho các địa phương tổng 4 đợt là 445.495 tấn, tương đương gần 2.300 km. Các địa phương đã xây dựng, nâng cấp được là 3.097 km kênh mương các loại, cải tạo nâng cấp hàng trăm công trình thuỷ lợi như bờ bao, cống, trạm bơm phục vụ tưới tiêu, với tổng số tiền là 2.163 tỷ đồng. Đến nay, có 200/431 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi (đạt 46,4%).

Toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp được 3.602,2 km hệ thống đường điện các loại, với tổng kinh phí là 1.669 tỷ đồng; 905/1.520 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, với tổng kinh phí 2.248 tỷ đồng; 427 nhà văn hóa đạt chuẩn, với tổng kinh phí là 1.366 tỷ đồng; 201 chợ nông thôn, với tổng kinh phí là 165,478 tỷ đồng.

Nông dân Cẩm Sơn trong ngày lễ về đích Nông thôn mới của xã
Nông dân Cẩm Sơn trong ngày lễ về đích Nông thôn mới của xã. Ảnh: Lương Mai

Nhìn lại 5 năm qua ở Nghệ An, cơ chế chính sách ổn định, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện. Chúng ta đã tổ chức ký kết chu đáo, trang trọng với các xã đăng ký và tạo không khí thi đua rất tốt. Nhân dân rất đồng tình ủng hộ và tạo ra một khí thế xây dựng NTM rầm rộ, một số xã NTM ở huyện miền núi đã được công nhận đạt chuẩn NTM là Thạch Giám (Tương Dương) và Yên Khê (Con Cuông). Bởi vậy, đến nay chúng ta đã có 114 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng trong năm 2015 có 81  xã đạt chuẩn NTM. Tỉnh cũng đã làm tốt công tác xã hội hóa, tạo nguồn lực lớn cho NTM; vì vậy, sau 5 năm thực hiện chương trình, chúng ta đã huy động, lồng ghép được gần 21.000 tỷ đồng, hàng triệu ngày công và hàng trăm ngàn m2 đất do nhân dân tự nguyện hiến, trao. 

Mô hình rau sạch ở Tương Dương. Ảnh Hữu Vi
Mô hình rau sạch ở Tương Dương. Ảnh: Hữu Vi

Trong thời gian tới, để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở Nghệ An hiệu quả hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, chúng ta cần thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội để công tác xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về nội dung, ý nghĩa của Chương trình, vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong xây dựng NTM.

 Các cơ quan thông tin, báo, đài tiếp tục tuyên truyền mục tiêu Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 3875/KH-UBND của UBND tỉnh; các nội dung, các cơ chế chính sách của chương trình, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, đột phá, các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả của các địa phương.

Tập trung nguồn lực, tiếp tục huy động, lồng ghép các chương trình dự án nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước văn minh, hiện đại (Gồm giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm y tế xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn), nhất là đối với những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách từ tỉnh đến cơ sở. Các địa phương tuỳ tình hình thực tế để ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện các nội dung chương trình cho phù hợp.

 Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của quá trình thực hiện chương trình. Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, tăng thu nhập cho bà con nông dân để vươn lên làm giàu; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất bao gồm cả nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng làm đường GTNT cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch và các xã có phong trào GTNT khá.

Củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM Tránh tình trạng “xả hơi” sau khi về đích NTM. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, sự đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, nhân dân, kết hợp với nguồn ngân sách địa phương và sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước cấp trên để có kinh phí thực hiện chương trình.

Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Chương trình; Kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp; xây dựng bộ máy giúp việc các cấp hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu năm 2016, tối thiểu đạt được thêm 30 xã về đích NTM.

Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu triển khai thực hiện. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể làm tốt, các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho chương trình.

Đối với các xã ở miền núi, trong lúc chưa xây dựng được cả xã NTM thì phải xây dựng cho được các thôn, xóm, bản NTM, để tiến tới cả xã đạt xã NTM. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo các cấp và các tổ chức chính trị xã hội và người dân để đảm bảo sự phát triển đúng hướng và có hiệu quả của Chương trình.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, sự đồng thuận chung tay của người dân, góp sức của các doanh nghiệp chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp xây dựng Nông thôn mới sẽ thành công hơn nữa.

                           Nguyễn Xuân Đường

                                                       (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM tỉnh Nghệ An)

Tin mới

Cuộc vật lộn với 'cái chết trắng' ở bản vùng biên Kẻo Nam

Cuộc vật lộn với 'cái chết trắng' ở bản vùng biên Kẻo Nam

(Baonghean.vn) - Sau 10 năm kể từ ngày chuyển đến nơi ở mới, Kẻo Nam từ một bản kiểu mẫu ở vùng biên đã trở thành bản nghèo nhất tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân phần lớn đến từ ma túy. Trong bản chỉ có 57 hộ, nhưng có hơn 50 người nghiện, thậm chí có gia đình vị cán bộ bản, cả 2 vợ chồng đều nghiện.
Nga nước rút 'khử' sự thống trị của đồng đô la Mỹ trong thương mại thế giới

Nga nước rút 'khử' sự thống trị của đồng đô la Mỹ trong thương mại thế giới

(Baonghean.vn) - Nga tiếp tục “chạy nước rút” làm suy yếu đồng đô la Mỹ trong hệ thống kinh tế. Moskva có kế hoạch tiếp tục tăng cường giao dịch bằng đồng Rúp trong ngay cả trong Liên minh kinh tế Á-Âu, và với Trung Quốc – quốc gia đã trở thành đối tác thương mại chính của Nga.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/3

(Baonghean.vn) - Ban Nội chính Trung ương giao ban trực tuyến cả nước về công tác phòng chống tham nhũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm một số mô hình sản xuất tại Nghệ An; Người dân cấp tập cập nhật thông tin chính chủ lên sim điện thoại... là một số nội dung đáng chú ý.
Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao hoa chúc mừng các đồng chí bàn giao nhiệm vụ Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt

(Baonghean.vn) - Ngày 31/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt.
Đọc truyện đêm khuya: Tâm hồn mẹ

Đọc truyện đêm khuya: Tâm hồn mẹ

(Baonghean.vn) -  “Tâm hồn mẹ” thể hiện nhiều góc nhìn đối lập: giữa hiện thực nghiệt ngã và sự mơ mộng, bay bổng thoát khỏi thực tại; giữa sự cố chấp của người lớn và sự ngây thơ, trong trẻo của trẻ con.