Nghệ An siết chặt quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

(Baonghean.vn) -  UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh:
 
Để tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự, kỷ cương trong đầu tư xây dựng, chấn chỉnh tình hình mất an toàn và ngăn ngừa khả năng xảy ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng công trình trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân, người lao động và của chính các chủ đầu tư dự án, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước, phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền trong công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy định pháp luật, đảm bảo an toàn lao động, tăng cường sự giám sát, kiểm tra và kiên quyết, chủ động xử lý triệt để các vi phạm trong xây dựng; đồng thời yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể có liên qùan trong hoạt động xây dựng công trình nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
 
1. Sở Xây dựng:
 
1.1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc đảm bảo công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh; Yêu cầu phân công cụ thể trách nhiệm các cá nhân lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, an toàn thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh;
 
1.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ thiết kế kỹ thuật thi công xây dựng kể cả biện pháp thi công, giải pháp đảm bảo an toàn xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng công trình, đặc biệt lưu ý đến việc sử dụng cần trục tháp (cẩu tháp); Kiểm soát chặt chẽ công tác nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng theo quy định.
 
1.3. Chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn cho Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, các huyện, thị xã về công tác quản lý xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, đẩy mạnh việc kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dụng về xử lý vi phạm trật tự xây dụng và các quy định Pháp luật liên quan hiện hành;
 
1.4. Hàng năm cử các đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước của các địa phương về đảm bảo trật tự xây dựng, an toàn xây dựng, đặc biệt tập trung đối với đối với công trình cao tầng, công trình có tầng hầm, công trình ngầm, công trình thi công sử dụng cần trục tháp.
 
1.5. Kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh văn bản, quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành để chỉ đạo, điều hành. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng trên địa bàn tỉnh định kỳ 3 tháng, 6 tháng, một năm hoặc đột xuất khi được yêu cầu.
 
2. Các sở ngành liên quan:
 
2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
 
- Tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn kiểm tra thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, nhất là cần trục tháp theo đúng quy định; Tiếp nhận các tài liệu khai báo sử dụng, kịp thời kiếm tra, cấp giấy xác nhận theo quy định cho tổ chức, cá nhân. Giám sát các cấp, ngành trong quá trình thi công, sử dụng đảm bảo an toàn, đúng quy định.
 
- Thanh tra, kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định cần trục tháp trên địa bàn và hoạt động của Tổ chức kiếm định (bao gồm cả các chi nhánh, đơn vị thành viên của Tổ chức) đóng trên địa bàn theo quy định.
 
2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng cam kết bảo vệ môi trường.
 
2.3. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh: Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định về an toàn phòng chống cháy nổ trong hoạt động xây dựng. Phát hiện sớm, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
2.4. Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm phối hợp với lực lượng quản lý trật tự xây dựng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các yêu cầu của Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình; Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/7/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.
 
2.5. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng thực hiện nghiêm các yêu cầu trong Quyết định đình chỉ thi công xây dựng; Quyết định cưỡng chế phá dỡ của cấp có thẩm quyền (theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ).
 
3. Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, các huyện, thị xã:
 
3.1. Chịu trách về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật về quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng và an toàn thi công xây dựng đối với tất cả các công trình xây dựng (bao gồm cả công trình có giấy phép và công trình miễn giấy phép xây dựng);
 
3.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình, cấp phép xây dựng theo phân cấp, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ thiết kế kỹ thuật thi công xây dựng kể cả biện pháp thi công, giải pháp đảm bảo an toàn lao động của các dự án đầu tư xây dựng công trình; Kiểm soát chặt chẽ công tác nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng theo quy định.
 
3.3. Tăng cường kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm và kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành, kịp thời đình chỉ thi công xây dựng, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các trường họp vi phạm ngay từ khi mới bắt đầu, khi chủ đầu tư chưa có giấy phép xây dụng, chưa đầy đủ thủ tục theo quy định (đối với trường hợp miễn cấp phép xây dụng); Tố chức thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, tháo dỡ thiết bị, phá dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
3.4. Thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo việc chấp hành các quy định về an toàn thi công, phòng chống cháy no, tác động môi trường.
 
3.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng ở các cấp chính quyền cơ sở; Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phố biến sâu rộng đến nhân dân, các tổ chức các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; Nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng; Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng lại các xã, phường, thị trấn; Phổ biến, tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp về công tác quản lý hoạt động xây dựng.
 
3.6. Phân công và quy định trách nhiệm cụ thế cho từng tổ chức, lãnh đạo, cá nhân trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn; kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấy phép xây dựng sai với quy định, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, mất an toàn lao động trong thi công xây dựng mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn do mình quản lý.
 
3.7. Tố chức kiểm tra ngay các công trình thi công đang sử dụng cần trục tháp trên địa bàn, nếu phát hiện chưa có kiểm định được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận, có bộ phận của cần trục tháp khi vận hành hoặc không vận hành vươn ra khỏi phạm vi đất thực hiện dự án được giao cho chủ đầu tư, không gian phía dưới phạm vi hoạt động của càn trục tháp xung quanh công trường có khu dân cư hoặc có hoạt động của cộng đồng thì phải đình chỉ sử dụng ngay (yêu cầu xong trước ngày 30/11/2016) và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ kịp thời (xong trước ngày 25/12/2016), nếu chủ đầu tư không chấp hành sẽ đình chỉ thi công công trình, áp dụng các biện pháp xử lý, cưỡng chế theo quy định. Báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30/12/2016.
 
4. Đối với chủ đầu tư công trình xây dựng:
 
4.1. Chịu toàn bộ trách nhiệm đối với công trình xây dựng, tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng, an toàn lao động, chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về vi phạm của nhà thầu (nếu có).
 
4.2. Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng (có mặt bằng xây dựng; có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dụng; có thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt; có biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; có hợp đồng xây dựng; ...). Trường hợp miễn giấy phép xây dựng thì phải thông báo cho chính quyền sở tại biết, kiểm tra đủ điều kiện về đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường mới được khởi công thi công xây dựng công trình. Nếu cố tình vi phạm sẽ bị đình chỉ thi công, xử lý nghiêm minh, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định Pháp luật.
 
4.3. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn của nhà thầu thi công xây dựng; Tuyệt đối tuân thủ các quy định kỹ thuật và pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng. Trong đó, đặc biệt lưu ý:
 
- Đối với việc thi công tầng hầm, công trình ngầm phải có biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho các công trình đã có xung quanh công trình xây dựng đồng thời phải có cam kết theo quy định.
 
- Hệ thống giàn giáo phải đảm bảo an toàn theo đúng quy trình, quy phạm và chỉ dẫn kỹ thuật; kiểm tra ổn định, khả năng chịu lực và nghiệm thu theo quy định; Trong quá trình sử dụng phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn.
 
- Khi sử dụng cần trục tháp (cẩu tháp) yêu cầu phải đảm bảo an toàn, phải lựa chọn chủng loại phù hợp với địa điểm xây dựng, thuận lợi cho công tác thi công, được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiếm định định kỳ trong quá trình sử dụng; Các bộ phận của cẩu tháp khi vận hành hoặc không vận hành đều không được vươn ra khỏi phạm vi đất thực hiện dự án được giao cho chủ đầu tư. Đặc biệt tuyệt đối không sử dụng cần trục tháp (cẩu tháp) nếu xung quanh công trường có khu dân cư hoặc khu vực có hoạt động của cộng đồng, dân cư.
 
- Đảm bảo việc thi công công trình không gây ảnh hưởng đến khu vực lân cận, không được làm hư hại hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, không được xâm lấn, ảnh hưởng đến không gian công cộng, làm mất an toàn giao thông.
 
4.4. Khi phát hiện có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến các công trình lân cận thì phải tiến hành khảo sát đưa ra các biện pháp xử lý khắc phục; nếu ảnh hưởng ở mức độ nguy hiểm thì phải dừng thi công, thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương đưa ra các giải pháp sơ tán người, xử lý sự cố và phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do mình gây ra. Chỉ được tiếp tục thi công khi đã khắc phục xong các sự cố và có các giải pháp thi công phù hợp để tránh xảy ra sự cố tiếp theo.
 
UBND tỉnh