Nghệ An: Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp

Đức Dũng 30/01/2023 15:28

(Baonghean.vn) -Đó là một trong những nội dung Báo cáo của Tổ công tác 2416 (Tổ công tác được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2416/QĐ-UBND đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài) về nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2023.

Theo báo cáo, một số kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh - Cơ quan Thường trực của Tổ công tác như sau:

- Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân của cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đạt hiệu quả. Hoạt động của trung tâm diễn ra ổn định, đảm bảo không bị ảnh hưởng do lịch Tết Nguyên đán. Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được đảm bảo thực hiện thông suốt, đúng quy định, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân đăng ký thứ tự làm thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyên Nguyên

Trung tâm đã phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan lập mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm và cử cán bộ, công chức hỗ trợ, hướng dẫn thao tác để người dân nộp hồ sơ trực tuyến, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trung tâm kịp thời hoàn thiện rà soát, sắp xếp dữ liệu hồ sơ để chuẩn bị cho công tác số hóa theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định số 107/2021/NĐ- CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong tháng, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 22.806 hồ sơ, số hồ sơ mới tiếp nhận: 18.381 hồ sơ, số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 4.425 hồ sơ, cụ thể:

+ Hồ sơ đã được giải quyết 18.192 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn, trước hạn: 18.069 hồ sơ (tỷ lệ 99,3%;); hồ sơ giải quyết quá hạn: 127 hồ sơ (tỷ lệ 0,7%);

+ Hồ sơ đang giải quyết: 4.535 hồ sơ, trong đó: Trong thời hạn giải quyết: 4.486 hồ sơ, quá hạn: 49; Hồ sơ trả lại hoặc được người dân, doanh nghiệp xin rút: 54 hồ sơ; Hồ sơ chờ bổ sung: 58.

+ Số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến là: 5.201 hồ sơ, tỷ lệ 22,8%. Các đơn vị có số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến nhiều gồm các Sở: Công Thương (2.654/3.001, tỷ lệ 88,44%); Kế hoạch và Đầu tư (1.262/1.485, tỷ lệ 84,98%); Y tế (263/712, tỷ lệ 36,94%); Tài chính (39/53, tỷ lệ 73,58%), hoặc Sở Giao thông Vận tải có số hồ sơ trực tuyến khá lớn so với mặt bằng chung (559 hồ sơ).

+ Số hồ sơ của các thủ tục liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh): 44 hồ sơ, trong đó: Đã có kết quả giải quyết: 35 hồ sơ; bàn giao trả kết quả tại trung tâm: 25 hồ sơ; đã có kết quả nhưng chưa bàn giao kết quả để trả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 10 hồ sơ.

+ Số lượt sử dụng dịch vụ bưu chính công ích: 5.103 lượt, bao gồm, dịch vụ nộp và trả kết quả tại nhà.

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành có TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rà soát, thống kê các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để thực hiện việc gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đến nay 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận tại trung tâm đã được số hóa.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và trong đó, tập trung việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 07/11/2022 triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, chia sẻ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, danh mục giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các tiện ích khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu số để góp phần tạo hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. (Kết quả thực hiện từ ngày 16/12/2022 đến ngày 15/1/2023).

Báo cáo cũng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2023:

1. Về cải cách thủ tục hành chính:

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục rà soát, đánh giá và kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp.

- Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện

- Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.

2. Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài:

- Các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ: Chủ động tổng hợp các kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao để xử lý kịp thời theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

- Văn phòng UBND tỉnh:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.

+ Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính; thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa cấp xã để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị định 107/2021/NĐ-CP, Đề án 06...

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tập trung kiểm tra các dự án chậm tiến độ trên địa bàn toàn tỉnh theo Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh.

- Sở Giao thông Vận tải:

* Các công trình sở làm chủ đầu tư:

+ Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch giải ngân cho các dự án, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn bố trí năm 2023 đảm bảo tỷ lệ giải ngân 100%.

+ Tập trung công tác hoàn thiện công trình để bàn giao đưa vào sử dụng Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn Km76 — Km83-t-500, đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đoạn Km7 - Km26.

+ Hoàn thành các thủ tục và tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp công trình trụ sở làm việc Đội Thanh tra Giao thông Vận tải khu vực 2, Gói thầu tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Dự án Đường tránh thị trấn Nam Đàn, Gói thầu tư vấn lập Dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam.

+ Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đối với các dự án: Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn Km7 - Km76; Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2); Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); Cải tạo, sửa chữa ĐT.539C đoạn Km7 - Km 16+500;...

+ Tiếp tục phối hợp với các Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình trọng điểm như đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An); đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ).

+ Tập trung bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán A-B các gói thầu đã hoàn thành,...

+ Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các kiến nghị của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An như: Điều chỉnh quy hoạch và phương án đầu tư các công trình phụ trợ Cảng Hàng không quốc tế Vinh theo phương thức đối tác công - tư (PPP); đầu tư tuyến đường từ thị xã Cửa Lò về huyện Nam Đàn; kinh phí bồi thường GPMB Quốc lộ 1A; vốn đầu tư tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội.

* Các công trình do Trung ương, huyện, ngành làm chủ đầu tư:

Sở tiếp tục tích cực, chủ động phối hợp với các chủ đầu tư khác để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An; Cảng Hàng không quốc tế Vinh (sân đỗ, nhà ga T2,..), Cảng Cửa Lò (bến 6, 7, 8,...), cảng nước sâu Nghi Thiết, nâng cấp, cải tạo công trình thiết yếu tuyến đường sắt Vinh - Hà Nội; các dự án ODA, đường GTNT, các bến xe,...

- Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

Tiếp tục hỗ trợ giải quyết các thủ tục, các khó khăn vướng mắc liên quan về quy hoạch xây dựng cho các nhà đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp; tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch

+ Chủ trì phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An, các cơ quan, ban, ngành liên quan và đơn vị tư vấn về triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện - DDCI;

+ Chủ trì triển khai lựa chọn nhà thầu (đơn vị tư vấn) triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện - DDCI.

+ Phối hợp với Ban Quản lý KKT Đông Nam, UBND các huyện Diễn Châu, Đô Lương, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai tổng hợp thông tin nghiên cứu đầu tư, hỗ trợ thông tin, quy trình thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư: Công ty CP ĐTXD Vịnh Nha Trang; Tập đoàn Mường Thanh; Công ty CP ĐTXD Hoàng Thịnh Đạt,...

+ Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư tại Nghệ An qua trung tâm, bao gồm Công ty TNHH Compal (Việt Nam), Tập đoàn ELAMINGO GROUP, Công ty Intracom, Tập đoàn Posco Energy (Hàn Quốc), Tập đoàn SAV1CO, Tập đoàn Central Retail,...

+ Cung cấp thông tin số liệu, tư vấn về các vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường..., quy trình thực hiện dự án đầu tư cho doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đề xuất nghiên cứu.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố trong cả nước;

+ Tổ chức khảo sát trực tiếp đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp để làm nhu cầu hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, tư vấn, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

- Cục Thuế

Tiếp tục thực hiện các nội dung hỗ trợ người nộp thuế theo quy định của Chính phủ./.

Nghệ An: Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO