Nghệ An triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả, khắc phục tồn tại, hạn chế công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và cải thiện các chỉ số: PAR INDEX, SIPAS và PAPI năm 2022.

Theo đánh giá, năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng với sự chủ động, nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện nên công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã có chuyển biến tích cực.

Qua kết quả công bố của các bộ, ngành Trung ương và tổ chức có liên quan, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh năm 2021 tăng hoặc giữ nguyên thứ hạng so với năm 2020, cụ thể: PAR INDEX tăng 1 bậc, xếp hạng 17/63 tỉnh, thành phố; SIPAS tăng 13 bậc, xếp hạng 35/63 tỉnh, thành phố; PAPI giữ nguyên thứ hạng 15/63 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất. Công tác cải cách hành chính của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Các chỉ số PAPI cấp tỉnh Nghệ An năm 2021.
Các chỉ số PAPI cấp tỉnh Nghệ An năm 2021.

Tuy nhiên, năm 2021, một số chỉ số thành phần của PAR INDEX ở các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính không đạt điểm tối đa; chưa có nhiều sáng kiến về cải cách hành chính mới, nhất là những sáng kiến có tính đột phá. Thứ hạng và các chỉ số thành phần của chỉ số SIPAS còn thấp so với các địa phương khác. Đối với PAPI, chỉ số nội dung cung ứng dịch vụ công nằm trong nhóm trung bình thấp. Một số nội dung thành phần ở các trục nội dung điểm còn thấp. Công tác cải cách hành chính của tỉnh 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực nêu trên.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, qua đó, góp phần cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh trong năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã

Căn cứ các phân tích, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Nghệ An năm 2021, giải pháp cải thiện các chỉ số năm 2022 tại Báo cáo số 1522 /BC-SNV ngày 30/6/2022 của Sở Nội vụ; Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 6/7/2022 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó tập trung một số nội dung sau:

a) Chấn chỉnh công tác tham mưu các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, đồng thời, triển khai các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của cơ quan, đơn vị, địa phương. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính, chú trọng các hình thức ngoài hình thức truyền thống; thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp trên giao;

b) Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các sáng kiến mới nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, mỗi sở, ban, ngành, địa phương phải có ít nhất 2 sáng kiến trong công tác cải cách hành chính. Các sáng kiến về cải cách hành chính, các sở, ban, ngành, địa phương gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/10/2022 để thẩm định trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh quyết định công nhận. Đối với các sáng kiến đã được công nhận, các sở, ban, ngành, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/12/2022 để chuẩn bị tài liệu kiểm chứng phục vụ cho công tác chấm điểm, đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An năm 2022;

c) Tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực thi hành; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục, xử lý kịp thời văn bản trái pháp luật theo kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền;

d) Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá và kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp, chú trọng việc công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Tập trung chỉ đạo triển khai xử lý dứt điểm các tồn đọng về thông tin trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nhất là các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tư pháp, lao động, thương binh và xã hội, môi trường. Thực hiện nghiêm quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ giải quyết quá hạn;

đ) Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối; thực hiện các quy định về quản lý biên chế, về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công, lập để giảm số lượng tổ chức, giảm số biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt công tác phân cấp quản lý Nhà nước;

e) Thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh đề án vị trí việc làm. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định trong công, tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

g) Thực hiện tốt công tác tài chính ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

h) Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh theo Chỉ thị số 05/CT-ƯBND ngày 21/2/2022 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Quan tâm sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, thường xuyên cung cấp, cập nhật văn bản lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

i) Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời xử lý các vi phạm, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân;

k) Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính Nhà nước. Công khai các quy định về thu - chi ngân sách, về xét hộ nghèo, đất đai, tuyển dụng công chức, viên chức; cung cấp đầy đủ, chất lượng các dịch vụ hạ tầng cơ sở thiết yếu như: Điện, nước; thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân; cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng nước, không khí, đời sống nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

2. Sở Nội vụ

Tham mưu các nhiệm vụ được giao chủ trì, đảm bảo duy trì điểm số của các tiêu chí đã đạt tối đa trong năm 2021; tham mưu cải thiện điểm một số nội dung sau: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng thời tham mưu triển khai các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành.

3. Sở Tư pháp

Tham mưu các nhiệm vụ được giao chủ trì, đảm bảo duy trì điểm số của các tiêu chí đã đạt tối đa trong năm 2021, đồng thời tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật; ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiến nghị. Sơ kết, đánh giá tác động hiệu quả các cơ chế, chính sách mà HĐND tỉnh đã ban hành.

4. Văn phòng UBND tỉnh

Tham mưu các nhiệm vụ được giao chủ trì, đảm bảo duy trì điểm số của các tiêu chí đã đạt tối đa trong năm 2021, đồng thời tham mưu cải thiện điểm một số nội dung sau: Kết quả, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của cổng Thông tin điện tử tỉnh; tăng cường công tác truyền thông và hướng dẫn, đôn đốc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Phối hợp với VNPT hoàn thiện hệ thống lấy ý kiến đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Tham mưu các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Bản đồ hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2021, Nghệ An thuộc nhóm cao nhất cả nước. Ảnh minh họa

Bản đồ hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2021, Nghệ An thuộc nhóm cao nhất cả nước. Ảnh minh họa

5. Sở Tài chính

Tham mưu các nhiệm vụ được giao chủ trì, đảm bảo duy trì điểm số của các tiêu chí đã đạt tối đa trong năm 2021, đồng thời tham mưu cải thiện điểm số một số nội dung sau: Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước hàng năm; thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước; tổ chức thực hiện kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước về tài chính ngân sách. Tham mưu các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Tham mưu các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Tham mưu các nhiệm vụ được giao chủ trì, đảm bảo duy trì điểm số của các tiêu chí đã đạt tối đa trong năm 2021, đồng thời tham mưu cải thiện điểm số nội dung về thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tham mưu các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì tham mưu các nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì điểm số của các tiêu chí đã đạt tối đa trong năm 2021, đồng thời thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét duyệt, công nhận các sáng kiến về cải cách hành chính; tham mưu các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

9. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Duy trì chuyên trang, chuyên mục đưa tin, phản ánh kịp thời kết quả thực hiện cải cách hành chính ở các cấp; tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của các chỉ số Par index, Sipas và PAPI; kết quả thực hiện giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện các chỉ số của cơ quan, đơn vị, địa phương.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Tăng cường công tác giám sát, góp ý, phản biện, tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị ở các cấp theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc điều tra xã hội học liên quan đến các chỉ số.

Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/8/2022 để tiếp tục xem xét, chỉ đạo thực hiện. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện./.

tin mới

Tiếp tục đồng hành cùng hệ thống chính trị tháo gỡ khó khăn, thực hiện các mục tiêu đặt ra

Tiếp tục đồng hành cùng hệ thống chính trị tháo gỡ khó khăn, thực hiện các mục tiêu đặt ra

(Baonghean.vn) - Chiều 5/12, Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh về các nội dung của kỳ họp.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/12

(Baonghean.vn) - Hơn 40.400 đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII; Thị trường đấu giá đất Nghệ An đang có tín hiệu ấm lên; Người trồng cao su Nghệ An phấn khởi khi "vàng trắng" tăng giá… là những thông tin nổi bật ngày 4/12.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/12

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Công đoàn Nghệ An có 2 thành viên trúng cử BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII; Sẽ giảm 1.100 người trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và tăng 670 người ở cấp xã trong năm 2024.

Nghệ An sẽ giảm 1.100 người trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và tăng 670 người ở cấp xã trong năm 2024

Nghệ An sẽ giảm 1.100 người trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và tăng 670 người ở cấp xã trong năm 2024

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh xây dựng các dự thảo nghị quyết về giao biên chế, phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 giảm 1.100 người và tăng 670 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/12

(Baonghean.vn) - Công an TP Vinh thu giữ gần 5.000 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc; Tuổi trẻ Nghệ An xung kích triển khai gần 3.500 công trình vì cộng đồng; 21 đơn vị, cá nhân có giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cam Vinh; Đã tìm thấy cháu bé 2 tuổi mất tích ở Hoàng Mai...

Nghệ An sẽ bổ sung 4 chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã và quy định mức hỗ trợ cán bộ khối, xóm

Nghệ An sẽ bổ sung 4 chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã và quy định mức hỗ trợ cán bộ khối, xóm

(Baonghean.vn) - Hiện tại, ở cấp xã có 11 chức danh hoạt động không chuyên trách, nay được đề xuất bổ sung 4 chức danh: Văn phòng đảng ủy; Quản lý nhà văn hóa – Đài truyền thanh; Thủ quỹ; Quản lý trật tự xây dựng – giao thông – môi trường hoặc Quy tắc đô thị.

Thông tin nổi bật tại Nghệ An ngày 1/12

Thông tin nổi bật tại Nghệ An ngày 1/12

(Baonghean.vn) - Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban khối Nội chính; Cục Thuế Nghệ An chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến nợ thuế tăng 3.500 tỷ đồng… là một số thông tin nổi bật ngày 1/12.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Đây là dự án nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020.

Giải pháp nào cho tình trạng đình công không đúng pháp luật

Giải pháp nào cho tình trạng đình công không đúng pháp luật?

(Baonghean.vn) -Nhiều hệ lụy khó lường xảy ra khi đình công, ngừng việc trái pháp luật. Vì thế, phòng ngừa, hạn chế đình công là việc làm cần thiết. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Công- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về vấn đề này.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11; Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision tại Nghệ An; Tập huấn, cập nhật các quy định mới về biến đổi khí hậu và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Sôi nổi hội thi "Là con gái để tỏa sáng"...

HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

(Baonghean.vn) - Hai nhóm nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh, gồm: Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các tổng đội thanh niên xung phong; và giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 29/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 29/11

(Baonghean.vn) - Quốc hội đồng ý bổ sung 1.275 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trên địa bàn Nghệ An tăng 0,12%; Nhiều mỏ cát xây dựng tồn đọng khối lượng lớn… là những thông tin nổi bật ngày 29/11.

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh: Cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh: Cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá

(Baonghean.vn) - Trong chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề xuất cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá để hạn chế 'cò' đấu giá, bỏ cọc.