#Nguyễn Hạnh Phúc

15 kết quả

Luật Đặc khu đang được cân nhắc lại

Dự Luật Đặc khu đang được cân nhắc

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thông tin đó khi xác nhận việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa xem xét dự án luật này tại phiên họp thứ 26, bắt đầu từ tuần sau, 8/8.