Nhân rộng mô hình thi tuyển các chức danh lãnh đạo

(Baonghean.vn)- Cử tri kiến nghị chính phủ nghiên cứu, nhân rộng mô hình tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo như một số tỉnh đã thực hiện để đảm bảo lựa chọn đúng người đủ đức, đủ tài vào bộ máy công quyền của nhà nước.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau :

Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2010, Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức", Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Cán bộ trẻ xã Yên Na ( Tương Dương) cùng với người dân, ảnh minh họa, Nhật Lân

Chủ trương này đã được Bộ Chính trị nhất trí thông qua tại thông báo Kết luận số 202-TB/TW, ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng".

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Nội Vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An.

PV (TH)