Phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ

Sau thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra tuyên cáo thành lập 13 bộ, trong đó có Bộ Nội vụ để ra mắt quốc dân đồng bào. Từ đó đến nay, 78 năm qua, ngành Nội vụ của cả nước nói chung và của Nghệ An nói riêng luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Phát huy truyền thống quý báu của ngành, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp từ các ngành, các cấp cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của tập thể lãnh đạo Sở, của các phòng, ban đơn vị và sự nỗ lực cố gắng, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động của toàn Sở trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; đặc biệt là các nhiệm vụ khó, phức tạp đều được triển khai nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng; môi trường làm việc có sự đồng thuận, nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo Sở và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, những năm qua, ngành Nội vụ tỉnh Nghệ An không ngừng nâng cao chất lượng nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao với những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận.

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Thanh Lê
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Thanh Lê

Cụ thể, trong công tác xây dựng thể chế, chính sách, toàn ngành đã kịp thời rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành và tham mưu ban hành các văn bản để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với công tác tổ chức bộ máy và biên chế, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án tổ chức lại, thẩm định phương án tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự cho các đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt đề án tinh giản biên chế, thẩm định kinh phí tinh giản biên chế, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc. Sở đã triển khai xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2023 và đề xuất biên chế năm 2024.

Sở Nội vụ tập huấn nghiệp vụ Cải cách hành chính cho công chức cấp xã. Ảnh: Thanh Lê
Sở Nội vụ tập huấn nghiệp vụ Cải cách hành chính cho công chức cấp xã. Ảnh: Thanh Lê

Sở cũng đã tham mưu trình Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước hàng năm và theo dõi, hướng dẫn thực hiện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã. Công tác nâng lương, phụ cấp được thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Song song với đó, công tác xây dựng chính quyền, địa giới hành chính được Sở Nội vụ chú trọng. Trong đó, tích cực tham mưu triển khai xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh (Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo Đề án tại Thông báo số 881-TB/TU ngày 12/4/2023); xây dựng đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I và báo cáo rà soát, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố Vinh. Cùng đó, Sở tập trung chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, xây dựng để trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo Kết luận số 48-KL/TW.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là một trong những mũi đột phá của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính  của UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ đã dành sự quan tâm đặc biệt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính  trong nội bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

Sở Nội vụ đã tham mưu triển khai nhiều nội dung quan trọng, cùng với sự quyết liệt của các cấp, các ngành, công tác cải cách hành chính  của tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua kết quả: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 23 (tăng 7 bậc); Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) xếp thứ 16 (tăng 1 bậc); Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) xếp thứ 17, đặc biệt Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp (SIPAS) xếp thứ 14 (tăng 21 bậc); UBND tỉnh tiến hành công bố kết quả chỉ số và xếp hạng công tác cải cách hành chính  của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An năm 2022.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã ban hành kế hoạch tham gia Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023 và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2022 tại Nghệ An. Tham mưu khen thưởng cấp Nhà nước, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tặng các danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể; tập trung giải quyết hồ sơ khen thưởng kháng chiến tồn đọng,…

Cùng đó, lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo được ngành Nội vụ Nghệ An tăng cường và chú trọng góp phần phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc lương – giáo.

Ngành đã tập trung đưa công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ ngày càng nề nếp và khoa học. Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, đào tạo, bồi dưỡng, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế,… có nhiều kết quả tích cực.

Công bố Quyết định thành lập trung tâm và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Công bố Quyết định thành lập trung tâm và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh kết quả đạt được, trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, ngành Nội vụ của tỉnh đã và đang có những thời cơ, vận hội mới nhưng cũng có không ít những khó khăn. Để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, trong thời gian tới, ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu tích cực cho Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa 6 nội dung của công tác cải cách hành chính. Trong đó, tập trung nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về đạo đức công vụ nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm khắc, kịp thời tập thể, cá nhân có sai phạm.

Cán bộ Sở Nội vụ trao đổi về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Sở Nội vụ trao đổi về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Thanh Lê

Thứ hai, xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, tiếp tục triển khai các bước tiếp theo xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I,… Cùng đó, tập trung triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 theo Kết luận số 48-KL/TW một cách bài bản, kỹ lưỡng, kiên trì vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Thứ ba, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó quan tâm sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; đề xuất tăng thêm biên chế cho ngành Giáo dục và ngành Y tế để đảm bảo nguồn lực; đồng thời quan tâm giải quyết vấn đề về cán bộ dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy để từng bước tạo sự chuyển biến tích cực và tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội.

Thứ tư, nâng cao chất lượng về xét tuyển, thi tuyển đối với công chức, viên chức, đảm bảo khách quan, khoa học, đảm bảo vị trí việc làm, thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức trong công tác.

Trao thưởng Cuộc thi trực tuyến
Trao thưởng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Cải cách hành chính" tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Thanh Lê

Thứ năm, thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo để góp phần xây dựng mối đoàn kết lương – giáo, huy động sức mạnh các tổ chức tôn giáo trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Ngành cũng tập trung làm tốt công tác thi đua khen thưởng đảm bảo tính công khai minh bạch, tôn vinh được các cá nhân có thành tích xuất sắc, những người trực tiếp lao động để phong trào thi đua yêu nước khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện công tác văn thư lưu trữ, trước mắt hoàn thiện bộ máy đưa Trung tâm Văn thư, lưu trữ tỉnh đi vào hoạt động có hiệu quả,…

Thời gian tới khối lượng công việc của ngành Nội vụ rất lớn, nhiều nhiệm vụ khó, nhạy cảm liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí cán bộ. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức của ngành Nội vụ ở mỗi vị trí, việc làm cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phối hợp nhịp nhàng, đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực được giao, nhằm xây dựng nền hành chính Nhà nước theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, góp phần nâng cao các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI; thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong tình hình mới./.