Quyết tâm chính trị cao đưa các đề án, nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả

(Baonghan) - Huyện Quỳnh Lưu vừa thông qua các nghị quyết, đề án trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo Nghệ An có cuộc đối thoại với đồng chí Lê Thành Nhân - Quyền Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về vấn đề này.

P.V: Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu cơ bản đã thông qua các nghị quyết, đề án trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, có thể nói đạt tiến độ nhanh nhất trong các Đảng bộ huyện, thành, thị ủy trong toàn tỉnh. Vậy đâu là nguyên nhân Quỳnh Lưu có được kết quả như vậy?

Đồng chí Lê Thành Nhân: Quỳnh Lưu là 1 trong 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm, nên ngay sau đại hội, chúng tôi xác định quyết tâm cao phải đưa tinh thần, ý chí, mục tiêu của Đại hội nhanh đi vào cuộc sống. Do vậy, huyện đã chủ động việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết; phân công, kiện toàn tổ chức bộ máy; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu để tập trung chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện với thái độ nghiêm túc, khẩn trương, quyết tâm chính trị cao nhất.

Đồng chí Lê Thành Nhân(thứ 2 từ bên trái) thăm mô hình trồng thanh long trên đất nhiễm mặn cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Quỳnh Thuận.
Đồng chí Lê Thành Nhân(thứ 2 từ bên trái) thăm mô hình trồng thanh long trên đất nhiễm mặn cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Quỳnh Thuận.

Căn cứ vào các chương trình trọng tâm đã được xác định trong báo cáo chính trị và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội và thực tiễn địa phương, trong chương trình hành động, Quỳnh Lưu xây dựng kế hoạch ban hành 5 đề án, 1 nghị quyết. Và đến thời điểm này,  Quỳnh Lưu đã thông qua 5 đề án trên các lĩnh vực: trong tháng 3 này, BTV, BCH  Huyện ủy sẽ thông qua Nghị quyết cuối cùng về xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020.

Phương pháp của Quỳnh Lưu trong việc xây dựng các chương trình, đề án, nghị quyết là tập trung trí tuệ, căn cứ mục tiêu định hướng nghị quyết và căn cứ vào thực tiễn của địa phương để có kế hoạch, quy trình gắn với việc phân công các cá nhân, các phòng, ban tham mưu cụ thể vừa có tầm bao quát, vừa có chiều sâu và tranh thủ ý kiến tham gia các ngành liên quan của tỉnh. Nhờ đó, đã tạo nên hiệu ứng sâu rộng.

P.V: Mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVII đề ra là đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, phấn đấu xây dựng Quỳnh Lưu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020 và đứng trong tốp đầu khối các huyện của tỉnh. Theo đó, trong 6 đề án và nghị quyết đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy sau Đại hội thông qua đã tập trung làm rõ, cụ thể mục tiêu này như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thành Nhân: Có thể nói, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai theo Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 3/4/2013 của Chính phủ, các lợi thế phát triển công nghiệp, dịch vụ đều nằm ở khu vực Hoàng Mai nên cơ cấu kinh tế của huyện chủ yếu là nông nghiệp làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế và khó khăn hơn trong thu ngân sách. Điều này trong báo cáo chính trị tại Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXVII chúng tôi đã chỉ rõ.  

Vận hành hệ thống cấp nước đạt chuẩn cung cấp nước cho trại tôm giống Việt Úc(xã Quỳnh Minh)
Vận hành hệ thống cấp nước đạt chuẩn cung cấp nước cho trại tôm giống Việt Úc(xã Quỳnh Minh)

Mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra là phấn đấu xây dựng Quỳnh Lưu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020 và đứng trong tốp đầu khối các huyện của tỉnh; cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch mạnh mẽ để đến năm 2020 tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống còn 32 - 33%, công nghiệp - xây dựng đạt 33 - 34%, dịch vụ đạt 33 - 35%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Quỳnh Lưu đã bám vào mục tiêu tổng quát, cũng như các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng 5 đề án và 1 nghị quyết để phát triển toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó để thực hiện được mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế có 4 đề án. Cụ thể hơn về chỉ tiêu nâng cao giá trị kinh tế trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp chỉ tiêu tăng gần gấp đôi từ 87,86 triệu đồng/ha (hiện tại) lên 145 - 150 triệu đồng/ha (đến năm 2020),  thì BTV Huyện ủy đã ban hành Đề án số 02 ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến, nông, lâm, thủy sản bởi chúng tôi xác định chỉ có ứng dụng khoa học công nghệ cao, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới "giải" được bài toán chỉ tiêu này.

Chăm sóc rau theo quy trình VietGAP tại xã Quỳnh Lương
Chăm sóc rau theo quy trình VietGAP tại xã Quỳnh Lương

Còn đối với mục tiêu huyện nông thôn mới thì chúng tôi đang dự thảo, chuẩn bị thông qua nghị quyết của BCH Huyện ủy. Đây là mục tiêu mang tính chất toàn diện, có ý nghĩa hết sức quan trọng, tác động đến toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nên Quỳnh Lưu xác định phải ra nghị quyết và đây cũng là nghị quyết duy nhất trong chương trình hành động.  

Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể nhân dân, huyện Quỳnh Lưu sẽ sớm hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

P.V: Việc xây dựng và ban hành các đề án, nghị quyết cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên vấn đề là đưa các nội dung đó nhanh đi vào cuộc sống có hiệu quả. Theo đó, để thực hiện tốt vấn đề này Quỳnh Lưu đã xác định tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào?

Đồng chí Lê Thành Nhân: Với quyết tâm chính trị cao ngay từ đầu nhiệm kỳ, sau khi ban hành các đề án, nghị quyết, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

Căn cứ vào từng đề án, nghị quyết gắn phân công cụ thể từng đồng chí trong BTV phụ trách, các phòng, ban tham gia, cơ chế chịu trách nhiệm từng phần việc, thời gian, tiến độ báo cáo. Đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện nghị quyết đại hội tại các đảng bộ cơ sở. Đặc biệt quan tâm đến giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn; ban hành các cơ chế phù hợp để khuyến khích, tạo điều kiện để triển khai thực hiện, đưa các đề án, nghị quyết vào cuộc sống có hiệu quả.

Quỳnh Lưu đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch- dịch vụ. Ảnh; Khu Quỳnh Resort được đưa vào khai thác sử dụng năm 2015.
Quỳnh Lưu đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch- dịch vụ. Ảnh; Khu Quỳnh Resort được đưa vào khai thác sử dụng năm 2015.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị để lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả các lợi thế, các nguồn nội lực; tranh thủ và huy động ngoại lực phục vụ mục tiêu phát triển. Phát triển kinh tế phải gắn với giải quyết tốt an sinh xã hội và chăm lo các vấn đề về văn hóa, dân tộc, tôn giáo. Thường xuyên xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh vững mạnh, lấy ổn định an ninh chính trị làm điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Bên cạnh chú trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phải đặt công tác xây dựng đảng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân lên hàng đầu. Phải lưu ý các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý của các cấp, các ngành, đề cao trách nhiệm, năng lực thực tiễn và hiệu quả của người đứng đầu nhằm tạo thuận lợi nhất để thu hút nhà đầu tư, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện có hiệu quả mục tiêu nghị quyết đề ra.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Hữu Nghĩa (Thực hiện)

Tin mới

Kỳ Sơn sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân do nguy cơ sạt lở đất

Kỳ Sơn sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân do nguy cơ sạt lở đất

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa to liên tục nhiều ngày qua khiến cụm dân cư trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xuất hiện nhiều vết rạn nứt, sụt lún mới, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Chính quyền và lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là trước cơn bão số 4 đang cận kề.
Cần bổ sung quy định liên quan Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai

Cần bổ sung quy định liên quan Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai sửa đổi; đồng thời tập hợp các ý kiến kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng về việc cần sửa đổi, bổ sung vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi các quy định liên quan vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai.
Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An

Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - 1.069/1.069 đơn vị Đoàn cấp cơ sở và 35/35 đơn vị Đoàn cấp huyện ở Nghệ An tiến hành Đại hội thành công với nhiều dấu ấn sáng tạo, đổi mới. Đây đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên thanh niên và là sự kiện quan trọng khẳng định tinh thần dân chủ, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh trong tình hình mới.
Tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí

Tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý cần tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí theo hướng triển khai các hoạt động giám sát như: Chất vấn, giám sát chuyên đề, giải trình, giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri.
Văn Sỹ Chi

Dấu ấn đặc biệt của những tài năng bóng đá đất Nghệ

(Baonghean.vn) - Trong bóng đá, có những điều tưởng như ngẫu nhiên, tình cờ nhưng thực ra luôn thuộc về một quy luật tất yếu nào đó. Ví dụ cầu thủ A rất có duyên khi gặp đội bóng B, để rồi liên tục ghi bàn vào lưới đội bóng đó, trong khi với những đội bóng khác thì rất khó khăn. Cũng có câu chuyện lý thú hơn, chẳng hạn lâu nay khi thi đấu quốc tế, cầu thủ gốc Sông Lam Nghệ An (hay cầu thủ gốc Nghệ) thường ghi được những bàn thắng để đời, lưu dấu rõ nét trong sự nghiệp.
Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như thế nào trong quá trình chuyển đổi số?

Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như thế nào trong quá trình chuyển đổi số?

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ cốt lõi trong chuyển đổi số và đang giúp các doanh nghiệp mở rộng quy mô. Theo báo cáo mới nhất của Công ty Nghiên cứu thị trường Research and Markets (Mỹ), trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 52% vào năm 2025, điều này cho thấy sự chấp nhận AI đang diễn ra nhanh chóng trong các doanh nghiệp toàn cầu.
Nghệ An xử lý hàng loạt lái xe lạng lách, đánh võng trên đường

Nghệ An xử lý hàng loạt lái xe lạng lách, đánh võng trên đường

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Đáng nói, không chỉ là những lỗi cơ bản, mà cá biệt còn có xe máy, kể cả ô tô lạng lách, đánh võng, cố tình đi sai làn… Những hành vi đó, không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà gây bức xúc, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.
Sau 29 năm công tác trong ngành anh đã cứu ít nhất 6 vụ xe mắc kẹt đường tàu. Ảnh: An Quỳnh

Chuyện về người chạy ngược hướng tàu

(Baonghean.vn) - Hàng chục năm gắn bó với cung đường sắt, anh Dương Văn Kiên được mọi người thân tình gọi là “người có duyên” với nguy cơ tai nạn đường sắt. Bản thân anh cũng không nhớ nổi đã bao lần mình phải chạy ngược với hướng tàu để cứu người khỏi “cửa tử”.
Đánh thức tiềm năng phát triển thương mại biên giới

Đánh thức tiềm năng phát triển thương mại biên giới

(Baonghean.vn) - Nghệ An có đường biên giới dài 419,5 km, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay của nước CHDCND Lào; điều kiện này thuận lợi cho việc thông thương, phát triển kinh tế giữa Nghệ An với các địa phương nước bạn. Hơn thế nữa, đó còn là để kết nối, thông thương hàng hóa không chỉ với Lào mà còn với các nước Thái Lan, Myanmar…
ĐT Thái Lan

Chân sút ghi bàn nhiều thứ 5 thế giới hết lời ca ngợi ĐT Việt Nam; Thái Lan phải dùng tiền thưởng để ‘kích’ cầu thủ tại King’s Cup 2022

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Sunil Chhetri, chân sút ghi bàn nhiều thứ 5 thế giới đánh giá cao sức mạnh của ĐT Việt Nam trước trận gặp Ấn Độ;  Một sự thật khá “bẽ bàng” khi chủ nhà Thái Lan đã phải thừa nhận dùng tiền thưởng nóng để kích tâm lý, động lực cho cầu thủ ở trận đấu cuối King’s Cup 2022. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến một số nội dung quan trọng; Siêu bão Noru đi vào Biển Đông, Nghệ An rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ đông và gấp rút thu hoạch thủy sản chạy bão… là những nội dung đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 26/9.