Quỳnh Lưu nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ nữ

(Baonghean.vn) - Nhằm khắc phục hạn chế về tỷ lệ CBCC nữ và trẻ ở cơ sở, Huyện ủy Quỳnh Lưu có nhiều pháp thiết thực trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo xã Ngọc Sơn trao đổi với hộ dân về hiệu quả của chương trình ươm cây giống lâm nghiệp trên địa bàn.

Hiện tại, tổng số cán bộ, công chức nữ ở huyện có 45 người (chiếm tỷ lệ 29,6%); ở cơ sở có 210 người (tỷ lệ 28,4%), CBCC trẻ ở huyện (dưới 35 tuổi) có 59 người (tỷ lệ 38,8%), CBCC trẻ ở cơ sở (dưới 30 tuổi) có 159 người (tỷ lệ 21,5%).

Đề án chỉ rõ tồn tại, hạn chế, tỷ lệ CBCC nữ và trẻ hiện nay ở Quỳnh Lưu tăng chậm, chưa cân đối trong cơ cấu chung; trình độ đào tạo các mặt của CBCC được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới (có 62,9% CBCC cơ sở trình độ trung cấp chuyên môn; 27,6% CBCC nữ, trẻ ở huyện và 33,8% CBCC cơ sở chưa qua bồi dưỡng lý luận chính trị).

Mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nữ, trẻ và ở cơ sở có đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và nâng cao chất lượng toàn diện... Phấn đấu đến 2020 tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng đạt 25%; tỉ lệ cán bộ nữ tham gia HĐND các cấp từ 30% trở lên; các đơn vị có tỉ lệ nữ 30% có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Cán bộ HLHPN Quỳnh Lưu giới thiệu với các hội viên các chuyên đề nuôi con khoa học.

Quỳnh lưu xác định một số nhiệm vụ, giái pháp như: Nâng cao chất lượng CBCC nữ, trẻ ở cơ sở là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị phải có trách nhiệm thường xuyên chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong hệ thống mình phụ trách; đổi mới nâng cao chất lượng công tác đánh giá CBCC bằng cách xây dựng hệ thống tiêu chuẩn các chức danh cán bộ để làm cơ sở đánh giá chất lượng CBCC theo hướng định lượng được, gắn với nhiệm vụ cụ thể; nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC và thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng và bố trí cán bộ./.

Hồng Sơn