Chuyển động từ một đề án giáo dục

Chuyển động từ một đề án giáo dục

(Baonghean) - Với đặc thù huyện rẻo cao biên giới, công tác giáo dục trên địa bàn Quế Phong gặp nhiều khó khăn. Vì vậy huyện đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện giai đoạn 2015 - 2020” và bước đầu triển khai tạo chuyển biến rõ nét.