Thực hiện tốt chủ trương xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 và Thông báo kết luận số 26-TB/TW, ngày 9/5/2011 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo số 26- TB/TW của Ban Bí thư; chỉ rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phù hợp, có tính đột phá nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hoạt động tổng kết tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW; góp phần nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hiệu quả, thiết thực, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác gia đình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị cần bám sát các nội dung Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển (gọi tắt là Nghị quyết số 05-NQ/TƯ) để tổ chức đánh giá kết quả 15 năm thực hiện.

Việc tổ chức tổng kết Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo số 26-TB/TW được tiến hành từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị và đúng kế hoạch đề ra; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc tự tổ chức kiểm tra và tổng kết.

Nội dung và thời gian thực hiện

- Đánh giá tình hình phổ biến, quán triệt, việc thể chế hóa các nội dung của Chỉ thị và công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW và Nghị quyết số 05-NQ/TU.

- Đánh giá quá trình thực hiện và những kết quả đạt được theo mục tiêu, 6 nhiệm vụ và 6 giải pháp của Chỉ thị số 49-CT/TW và các nội dung yêu cầu tại Thông báo số 26-TB/TW gắn với các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 05-NQ/TU đã đề ra; tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình đối với sự phát triển bền vững; lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình; công tác giáo dục đời sống gia đình; phát triển kinh tế hộ gia đình; xây dựng gia đình văn hóa; hoạt động của ban chỉ đạo công tác gia đình; triển khai chiến lược và chương trình mục tiêu về công tác gia đình.

- Xác định những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo số 26-TB/TW. Trong đó, tập trung vào những nội dung sau: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác gia đình; sự thống nhất trong hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình; vai trò và sự phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; hệ thống tổ chức, quản lý công tác gia đình; sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng gia đình; cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản cho gia đình; kiểm soát và giải quyết bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, xâm hại tình dục trẻ em, bất bình đẳng giới trong gia đình.

- Nêu rõ những khó khăn, thách thức và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị nhằm xây dựng và phát triển gia đình bền vững trong những năm tiếp theo.

Về thời gian: Cấp xã, phường, thị trấn và tương đương hoàn thành trước 30/3/2020; cấp huyện, thành thị và tương đương hoàn thành trước 15/4/2020; cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết vào tháng 5/2020.