#thực tiễn

7 kết quả

Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới

Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới

Đây là chủ đề Hội thảo khoa học cấp quốc gia được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức sáng 16/6 theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước.
Luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết 11-NQ/TW: Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn

Luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết 11-NQ/TW: Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn

(Baonghean) - Thực tiễn triển khai thực hiện đã khẳng định công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý là một chủ trương đúng đắn của Đảng ta. Tuy nhiên, cũng từ thực tiễn cho thấy, còn những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ để thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác này.
Trường Chính trị tỉnh: Đưa thực tiễn phong phú vào mỗi bài giảng

Trường Chính trị tỉnh: Đưa thực tiễn phong phú vào mỗi bài giảng

(Baonghean) - Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng tổ chức bộ máy đảm bảo về số lượng và chất lượng; nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ công chức, viên chức, trong đó chú trọng nâng cao kiến thức và năng lực thực tiễn cho đội ngũ giảng viên.