Tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ được quy hoạch theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh cùng cấp. Cấp huyện, tương đương trở lên phải có cán bộ nữ trong quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý.

Đây là một trong những nội dung tại Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 1/3/2022 về công tác quy hoạch cán bộ (Quy định số 15) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 03 - HD/TU hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ (Hướng dẫn số 03).

MỖI CHỨC DANH KHÔNG QUY HOẠCH QUÁ 3 CÁN BỘ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 1/3/2022 về công tác quy hoạch cán bộ (Quy định số 15) và Hướng dẫn số 03 - HD/TU hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ (Hướng dẫn số 03).

Quy định số 15 quy định về nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, trách nhiệm, phương pháp, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, quy trình, quản lý và công khai trong công tác quy hoạch cán bộ; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh.

Theo đó, quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; gắn kết chặt chẽ quy hoạch cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị với quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. 

Tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ được quy hoạch theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 1
Cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Quy định số 15 cũng chỉ rõ: Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá ba cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá ba chức danh cùng cấp. Không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Chức danh được quy hoạch là: các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các chức danh thuộc diện các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý. 

Đối tượng quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo, quản lý gồm: đối tượng 1, đối tượng 2 của các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và các chức danh ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ủy viên ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Còn đối tượng 1 và đối tượng 2 của các chức danh khác theo phân cấp quản lý cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh căn cứ vào Quy định số 15 để xác định cụ thể đối tượng của các chức danh quy hoạch theo quy định. 

Quy định số 15 cũng quy định rõ là quy hoạch cán bộ cho một nhiệm kỳ và định hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ trình phê duyệt quy hoạch các chức danh của tỉnh thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc quyền quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

Về độ tuổi, cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng). Khi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. 

Thời điểm tính tuổi quy hoạch, Quy định số 15 chỉ rõ, đối với quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp: Chức danh cấp ủy, lãnh đạo cấp ủy, các ban, cơ quan của Đảng, ủy ban kiểm tra là thời điểm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan Nhà nước là thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là thời điểm đại hội các cấp của mỗi tổ chức.

Về cơ cấu, phấn đấu tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng: Cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 15% trở lên, cán bộ nữ từ 25% trở lên; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực; cấp huyện và tương đương trở lên phải có cán bộ nữ trong quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý. 

TIÊU CHUẨN CÁN BỘ ĐƯỢC QUY HOẠCH

Đối với tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ được quy hoạch, Quy định số 15 chỉ rõ: Tiêu chuẩn đối với cán bộ quy hoạch, cơ bản thực hiện như tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với các chức danh theo quy định hiện hành. Tại thời điểm quy hoạch, cấp có thẩm quyền có thể xem xét, phê duyệt quy hoạch đối với những cán bộ cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh bổ nhiệm theo quy định. 

Theo Hướng dẫn số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải rà soát, đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch.

Cụ thể trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ tiếp theo, tiến hành chỉ đạo rà soát, đánh giá nguồn cán bộ đương nhiệm theo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để chuẩn bị nguồn nhân sự trước khi tiến hành công tác quy hoạch cán bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đánh giá cán bộ theo các tiêu chí về: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; năng lực công tác (kết quả, hiệu quả công việc; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao); uy tín (kết quả đánh giá cán bộ hằng năm của cấp có thẩm quyền và kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo quy định (nếu có); chiều hướng, triển vọng phát triển (khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức danh quy hoạch).

Hướng dẫn số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ: Về tiêu chuẩn, điều kiện, tại thời điểm xem xét, phê duyệt quy hoạch, nhân sự phải cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. 

Theo đó, về trình độ lý luận chính trị: Cán bộ quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phải đáp ứng tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị tương ứng với chức danh bổ nhiệm. 

Cán bộ quy hoạch các chức danh diện cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh quản lý, thì đối tượng 1 phải đáp ứng tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị tương ứng với chức danh bổ nhiệm; đối tượng 2 có thể chưa bảo đảm tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị, nhưng sau khi được quy hoạch phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thành tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị theo quy định. 

Nhân sự được quy hoạch chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay tiêu chuẩn như: kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp dưới, trình độ quản lý Nhà nước…

Tin mới

Sự thật về tuổi thọ của pin ô tô điện mà bạn cần lưu ý

Sự thật về tuổi thọ của pin ô tô điện mà bạn cần lưu ý

Đối với nhiều chủ sở hữu, ô tô điện đại diện cho một cách lái xe hoàn toàn mới và kéo theo đó rất nhiều nỗi băn khoăn. Bên cạnh phạm vi hoạt động, tuổi thọ pin xe điện cũng là một vấn đề chi phối khả năng chuyển đổi sang sử dụng phương tiện không khí thải của nhiều người.
Ảnh minh hoạ

Trả lời kiến nghị của cử tri Quỳ Hợp về việc cho thuê đất rừng để trồng keo nguyên liệu

(Baonghean.vn) - Cử tri các bản Na Noong, Pòng, Công, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp phản ánh đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho một số hộ thuê đất để trồng keo nguyên liệu tại khu vực Nắm Lạt, Bản Hy thuộc tiểu khu 283 không đúng quy định.
Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 27/5

Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 27/5

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An tham gia ý kiến vào dự thảo chuyên đề giám sát của Quốc hội và góp ý vào một số dự thảo luật sửa đổi, bổ sung; Chính phủ thống nhất không triển khai nhiệt điện tại xã Quỳnh Lập; Lái tàu, nhân viên đường sắt bị kiểm tra nồng độ cồn đột xuất…
Tản văn hay: Vị quê

Tản văn hay: Vị quê

(Baonghean.vn) - Đó là một hương vị rất đặc trưng, gần gũi, thân thương mà chỉ những con người sinh ra, lớn lên ở vùng quê mới cảm nhận được. Nó không ngạt ngào như các loại hương hoa đài các chốn thị thành, nó bình dị mộc mạc nhưng đau đáu hồn quê.
Mùa thi – mùa lưu luyến

Mùa thi – mùa lưu luyến

(Baonghean.vn) -  Mùa thi, mùa của những thách thức, mùa của những vui buồn, tiếc nuối đối với học sinh lớp 12. Đại học là sự lựa chọn tuyệt vời, nhưng đó không phải là sự lựa chọn duy nhất. Chúc cho các sĩ tử toại nguyện, chúc cho mọi cánh cửa vào đời với các bạn trẻ đều hanh thông.
Con Cuông

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 - năm 2023: Nhi đồng Con Cuông đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng

(Baonghean.vn) -  Với mục tiêu vượt qua vòng bảng, Đội Nhi đồng Con Cuông đang nỗ lực tập luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật để vượt qua đối thủ trong mỗi trận đấu. Sự nỗ lực và quyết tâm của các cầu thủ luôn nhận được sự ủng hộ của Ban Huấn luyện, lãnh đạo địa phương và các bậc phụ huynh.
Đòn bẩy vốn giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Đòn bẩy vốn giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

(Baonghean.vn) - Xác định hoạt động của ngân hàng đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế, các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra từ đầu nhiệm kỳ đã được Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An hoàn thành tốt, nhất là thực hiện các chính sách phòng, chống dịch, hỗ trợ phục hồi kinh tế.
 ‘20h Bác sĩ đây rồi’ của Bệnh viện ĐKTP Vinh – ‘cầu nối vàng’ với các chuyên gia y tế

Chương trình ‘20h Bác sĩ đây rồi’ của Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh - ‘Cầu nối vàng’ với các chuyên gia y tế

(Baonghean.vn) - Dù mới đi vào hoạt động nhưng chương trình “20h Bác sĩ đây rồi” được livestream trên fanpage của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã trở thành cẩm nang tư vấn bí quyết sống khỏe, cầu nối hữu ích hỗ trợ tối đa giúp người bệnh nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình.