Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại các xã biên giới Việt -Lào

(Baonghean.vn)-  Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Việc đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại các xã tuyến biên giới Việt Lào theo Quyết định 160/2007/TTg của Thủ tướng Chính phủ còn nhiều bất cập, mức hỗ trợ quá thấp. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu để nâng mức hỗ trợ cho các xã tuyến biên giới Việt - Lào từ 500 triệu đồng/xã lên 1.500 triệu đồng/xã và mức bảo vệ cột mốc biên giới từ 100 triệu đồng/xã lên 200 triệu đồng/xã để đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội các xã biên giới và bảo vệ an ninh an toàn tuyến biên giới Việt Lào.

Vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và giao Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn cụ thể.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh cùng bà con bản Cằng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông làm đường giao thông nông thôn.

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, Chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại các xã tuyến biên giới Việt - Lào theo Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được đưa vào trong cân đối ngân sách địa phương.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, xã biên giới đất liền (Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Cămpuchia) là một tiêu chí bổ sung tính điểm để phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương.

Xã Thạch Giám, huyện Tương Dương - xã 30a đầu tiên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh tư liệu

Do đó, đề nghị Tỉnh căn cứ khả năng cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn danh mục các dự án để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020./.

PV

(Tổng hợp)