Vì sao Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh?

Mỹ Hà 14/01/2021 09:07

Chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn là đường lối tiến bộ, cách mạng trên thế giới ở thời điểm hiện nay bởi tính khoa học và biện chứng.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn tới là “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, được khẳng định bổ sung, phát triển qua các kỳ Đại hội và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nhất quán trong hành trình đi tới mục tiêu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước khi có Đảng lãnh đạo, rất nhiều cuộc khởi nghĩa, phong trào của các chí sĩ yêu nước tập hợp nhân dân chống thực dân Pháp đều bị đàn áp, con đường giải phóng dân tộc gần như không thấy đường ra. Phải tới khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau nhiều năm bôn ba tiếp cận được chủ nghĩa Mác- Lê nin thì con đường cứu nước của dân tộc ta mới tạo được bước chuyển căn bản. Từ thời điểm mùa Xuân năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng và ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đất nước đã được độc lập, tự do, hòa bình, ổn định và phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được ấm no, đủ đầy. 35 năm qua, nhờ kiên định chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, công cuộc đổi mới của đất nước ta vẫn giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Theo ông Dương Quang Phái, nguyên Vụ trưởng, Ủy ban Kiểm tra TW, rõ ràng, chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn là đường lối tiến bộ, cách mạng trên thế giới ở thời điểm hiện nay bởi tính khoa học và biện chứng.

“Giờ này chưa có 1 chủ nghĩa nào tiến bộ hơn và không nên, lại càng không nên dựa vào 1 số điểm “không còn phù hợp với Chủ nghĩa Mác-Lê nin” để phủ định sạch trơn, đó là điều không đúng. Mác-Lê nin chỉ dạy chúng ta về những quan điểm cơ bản, những biện pháp duy vật để nghiên cứu, đánh giá quy luật tồn tại phát triển của xã hội. Còn chủ nghĩa Mác không thể chỉ cho chúng ta từng công việc cụ thể. Vấn đề là chúng ta hiểu thực chất như thế nào là chủ nghĩa Mác”

Trước Đại hội VII của Đảng, văn kiện các kỳ Đại hội và Điều lệ Đảng đều khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”. Song, từ quá trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của tiến trình cách mạng Việt Nam và đã bổ sung vào nền tảng tư tưởng của mình. Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam; tiếp thu và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại: văn hóa phương Đông, phương Tây mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lênin.

GS-TS Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa lại sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại cho đất nước.

GS.TS Phan Xuân Sơn – giảng viên cao cấp (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

GS.TS Phan Xuân Sơn – giảng viên cao cấp (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Theo GS-TS Phan Xuân Sơn, chưa bao giờ chúng ta có cơ hội lớn như ngày nay. Chúng ta có quan hệ kinh tế ngoại giao với 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, 11 đối tác chiến lược, 13 đối tác toàn diện. Chính chúng ta hội nhập sâu và trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chính điều này cho phép chúng ta kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo được niềm tin vững chắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào con đường mà đảng ta đã chọn: đi theo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Tới giờ, những người lao động, các phong trào xã hội, các nhà hoạt động xã hội và nhân loại tiến bộ trên thế giới vẫn chưa tìm thấy một tư tưởng nào khác có thể thay thế được tư tưởng Mác- Lênin trong việc đấu tranh giải quyết các vấn đề xã hội, phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp về tiến bộ xã hội và giải phóng con người.

TS Hà Sơn Thái, giảng viên Học viện chính trị, Bộ Quốc Phòng cho rằng, việc Đảng CSVN kiên định con đường đã chọn là hoàn toàn đúng đắn và là lựa chọn của lịch sử, của nhân dân: Theo TS Hà Sơn Thái, trong cuộc khủng hoảng kinh tế Châu á năm 1997, nhiều nhà kinh tế, chính trị gia, tư sản đã tìm đọc lại và đánh giá cao giá trị bộ tư bản của Mác. Thực tế cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, đặc biệt là CM tháng 10 Nga năm 1917 và CM tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam, cùng với thành tựu của công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua là minh chứng hùng hồn cho lựa chọn của Đảng, của Bác Hồ: Đảng ta đã lấy chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình.

Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến khó lường. Các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sóng cả càng phải vững tay chèo để thực hiện cho được khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương

Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương

Theo PGS-TS, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng, Đảng phải trung thành, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tăng cường bản chất giai cấp công nhân, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phải đấu tranh khắc phục bằng được tình trạng suy thoái, tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Điều ấy đem lại uy tín, danh dự, vị thế của Đảng trước toàn thể dân tộc, nhân dân và trước cán bộ chiến sĩ, đồng bào.

Thứ ba, Đảng phải xây dựng bằng được đội ngũ cán bộ ưu tú, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, những người trọn đời vì nước, vì dân, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đó là điều mà nhân dân thẩm định, đánh giá công lao, cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên đối với Đảng thực sự là đại diện cho lợi ích trung thành nhất của nhân dân. Nhân dân đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đảng và mỗi cán bộ đảng viên.

Thứ tư, Đảng phải thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phải thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, làm cho mối quan hệ máu thịt Đảng, Nhà nước và Nhân dân được vận hành thông suốt, làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành một khối cộng đồng vững chắc, không thế lực nào có thể chia rẽ, tấn công được.

Điều cuối cùng, Đảng phải ra sức đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí, chống diễn biến hòa bình và mọi biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng, làm cho “cơ thể” Đảng thật khỏe mạnh, xứng đáng là niềm tin yêu của nhân dân, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

“Làm tốt những điều ấy chắc chắn Đảng ta luôn luôn xứng đáng với tư cách là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, đem lại lợi ích, quyền lợi chính đáng cho nhân dân, cho dân tộc”, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương khẳng định./.

Theo vov.vn
Copy Link
Vì sao Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO