Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình

(Baonghean.vn) - Nghệ An xác định thời gian tới tiếp tục phát huy, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những giá trị văn hóa xứ Nghệ để đây thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển.

Sáng 31/12, trong chương trình Hội nghị lần thứ 7 (phiên thứ 2), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
NHỮNG TRĂN TRỞ TRONG QUÁ TRÌNH BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các chuẩn mực giá trị về văn hóa và con người Nghệ An; triển khai nhiều nhóm giải pháp mang lại những chuyển biến tích cực, ý thức, trách nhiệm về xây dựng con người văn hóa, nếp sống văn minh được nâng lên.

Qua đó góp phần tác động tích cực trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Tuy nhiên, thảo luận về nội dung này, ý kiến các đại biểu đều có chung nhận định, lĩnh vực văn hóa có nội hàm rộng, việc thực hiện khó, cần cả những chiến lược, quá trình lâu dài, kiên trì, bền bỉ. 

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nêu lên những khó khăn về nguồn lực trong thực hiện Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn trao đổi một số vấn đề từ thực tiễn địa phương, qua đó nhìn nhận mặc dù có nhiều nỗ lực, song huyện Nam Đàn còn gặp những khó khăn, đặc biệt là về nguồn lực thực hiện, nhất là để đầu tư cho các thiết chế văn hóa, tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa thường xuyên ở cơ sở. 

Còn đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông bày tỏ trăn trở khi việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể còn nhiều hạn chế, khó khăn; đồng thời có một thực trạng là tình trạng phai nhạt, mai một dần những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình trong một bộ phận giới trẻ đồng bào dân tộc thiểu số. 

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông bày tỏ trăn trở trước thực trạng phai nhạt, mai một dần những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Thành Duy

Từ thực tiễn đó, Bí thư Huyện ủy Con Cuông cho hay, huyện đã có Nghị quyết tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, già làng, trưởng bản, người có uy tín để xây dựng và phát huy văn hóa, con người trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đưa vào trong trường học. Huyện Con Cuông cũng đã có các giải pháp nhằm xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu. 

Tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cũng đã trao đổi những vấn đề bất cập khi triển khai Nghị quyết; qua đó, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quan tâm hơn đến vấn đề con người và nguồn lực dành cho văn hóa; xây dựng chiến lược văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; ban hành các chính sách về văn hóa; xây dựng và truyền thông các mô hình, điển hình để lan tỏa các giá trị văn hóa; quan tâm xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa; phát huy các di sản văn hóa phi vật thể. 

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 4
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh đề nghị cần xây dựng chiến lược văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Còn theo đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, phải xác định được trụ cột văn hóa đặc sắc con người Nghệ An; từ đó “Nghệ An hóa” được các giá trị văn hóa con người xứ Nghệ và lan tỏa ra cộng đồng, trong nước và quốc tế, đồng thời hiện đại hóa văn hóa con người xứ Nghệ. Sau khi xác định điều này thì cần tiếp tục có chiến lược phát triển văn hóa, con người xứ Nghệ thông qua xây dựng tầm nhìn, chương trình, kế hoạch để thực hiện.

Đảng ta yêu cầu phải quán triệt nghiêm túc quan điểm “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Đại hội XIII của Đảng vừa qua đã khẳng định: “Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX cũng đã chỉ rõ: “… Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới, sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững…”.

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 5
GS. TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị cần “Nghệ An hóa” được các giá trị văn hóa con người xứ Nghệ. Ảnh: Thành Duy

MỞ ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ SÂU RỘNG

 Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đây là Nghị quyết rất quan trọng, góp phần phát triển bền vững, xây dựng xã hội văn minh. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết vì văn hóa có tính rộng mở, đa chiều; biểu hiện rất nhiều nhưng để định lượng, khái quát hóa rất khó. 

Trên cơ sở báo cáo sơ kết 5 năm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tăng cường nhận định rõ hơn về mức độ chuyển biến, chiều hướng tiến bộ và cả những tác động tiêu cực, những vấn đề đặt ra trong mỗi nội hàm thuộc 7 nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra như: xây dựng con người văn hóa Nghệ An phát triển toàn diện; xây dựng gia đình văn hóa phát triển bền vững; xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, an sinh xã hội, đảm bảo điều kiện để xây dựng con người văn hóa và gia đình văn hóa Nghệ An;…

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 6
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh sau khi sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu cần tăng cường xây dựng các mô hình, điển hình, nhân tố tốt, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt và tăng cường tuyên truyền để nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất, tác động sâu sắc đến xã hội, từng con người và gia đình. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh thông qua sinh hoạt chi bộ; họp khối, xóm, bản để lắng nghe ý kiến Nhân dân để tổng hợp tình hình, đối sánh với những chỉ tiêu, vấn đề đặt ra và có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác như: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; bàn sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX; cho ý kiến báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, hoạt động của UBKT Tỉnh ủy;...

Tin mới

Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

(Baonghean.vn) - Truyện kể về một cậu bé trai vì giận dỗi bố mẹ nên đã quyết định “đi bụi” để bố mẹ phải ân hận về cách cư xử mà theo cậu là không đúng với bản thân mình. Nguyên nhân là cậu thi trượt vào cấp ba, bị bố mẹ mắng nhiếc...
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/6

(Baonghean.vn) - Phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; Hơn 3.000 thanh niên tình nguyện Nghệ An sẵn sàng tiếp sức sĩ tử vào lớp 10… là những thông tin nổi bật ngày 4/6.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dự Lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam tại Cửa Lò

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dự Lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam tại Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sáng 4/6, tại thị xã Cửa Lò, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; Tháng hành động Vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2023.