Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Nghệ An xác định thời gian tới tiếp tục phát huy, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những giá trị văn hóa xứ Nghệ để đây thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển.

Sáng 31/12, trong chương trình Hội nghị lần thứ 7 (phiên thứ 2), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
NHỮNG TRĂN TRỞ TRONG QUÁ TRÌNH BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các chuẩn mực giá trị về văn hóa và con người Nghệ An; triển khai nhiều nhóm giải pháp mang lại những chuyển biến tích cực, ý thức, trách nhiệm về xây dựng con người văn hóa, nếp sống văn minh được nâng lên.

Qua đó góp phần tác động tích cực trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Tuy nhiên, thảo luận về nội dung này, ý kiến các đại biểu đều có chung nhận định, lĩnh vực văn hóa có nội hàm rộng, việc thực hiện khó, cần cả những chiến lược, quá trình lâu dài, kiên trì, bền bỉ. 

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nêu lên những khó khăn về nguồn lực trong thực hiện Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn trao đổi một số vấn đề từ thực tiễn địa phương, qua đó nhìn nhận mặc dù có nhiều nỗ lực, song huyện Nam Đàn còn gặp những khó khăn, đặc biệt là về nguồn lực thực hiện, nhất là để đầu tư cho các thiết chế văn hóa, tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa thường xuyên ở cơ sở. 

Còn đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông bày tỏ trăn trở khi việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể còn nhiều hạn chế, khó khăn; đồng thời có một thực trạng là tình trạng phai nhạt, mai một dần những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình trong một bộ phận giới trẻ đồng bào dân tộc thiểu số. 

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông bày tỏ trăn trở trước thực trạng phai nhạt, mai một dần những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Thành Duy

Từ thực tiễn đó, Bí thư Huyện ủy Con Cuông cho hay, huyện đã có Nghị quyết tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, già làng, trưởng bản, người có uy tín để xây dựng và phát huy văn hóa, con người trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đưa vào trong trường học. Huyện Con Cuông cũng đã có các giải pháp nhằm xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu. 

Tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cũng đã trao đổi những vấn đề bất cập khi triển khai Nghị quyết; qua đó, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quan tâm hơn đến vấn đề con người và nguồn lực dành cho văn hóa; xây dựng chiến lược văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; ban hành các chính sách về văn hóa; xây dựng và truyền thông các mô hình, điển hình để lan tỏa các giá trị văn hóa; quan tâm xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa; phát huy các di sản văn hóa phi vật thể. 

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 4
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh đề nghị cần xây dựng chiến lược văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Còn theo đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, phải xác định được trụ cột văn hóa đặc sắc con người Nghệ An; từ đó “Nghệ An hóa” được các giá trị văn hóa con người xứ Nghệ và lan tỏa ra cộng đồng, trong nước và quốc tế, đồng thời hiện đại hóa văn hóa con người xứ Nghệ. Sau khi xác định điều này thì cần tiếp tục có chiến lược phát triển văn hóa, con người xứ Nghệ thông qua xây dựng tầm nhìn, chương trình, kế hoạch để thực hiện.

Đảng ta yêu cầu phải quán triệt nghiêm túc quan điểm “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Đại hội XIII của Đảng vừa qua đã khẳng định: “Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX cũng đã chỉ rõ: “… Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới, sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững…”.

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 5
GS. TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị cần “Nghệ An hóa” được các giá trị văn hóa con người xứ Nghệ. Ảnh: Thành Duy

MỞ ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ SÂU RỘNG

 Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đây là Nghị quyết rất quan trọng, góp phần phát triển bền vững, xây dựng xã hội văn minh. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết vì văn hóa có tính rộng mở, đa chiều; biểu hiện rất nhiều nhưng để định lượng, khái quát hóa rất khó. 

Trên cơ sở báo cáo sơ kết 5 năm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tăng cường nhận định rõ hơn về mức độ chuyển biến, chiều hướng tiến bộ và cả những tác động tiêu cực, những vấn đề đặt ra trong mỗi nội hàm thuộc 7 nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra như: xây dựng con người văn hóa Nghệ An phát triển toàn diện; xây dựng gia đình văn hóa phát triển bền vững; xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, an sinh xã hội, đảm bảo điều kiện để xây dựng con người văn hóa và gia đình văn hóa Nghệ An;…

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 6
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh sau khi sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu cần tăng cường xây dựng các mô hình, điển hình, nhân tố tốt, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt và tăng cường tuyên truyền để nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất, tác động sâu sắc đến xã hội, từng con người và gia đình. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh thông qua sinh hoạt chi bộ; họp khối, xóm, bản để lắng nghe ý kiến Nhân dân để tổng hợp tình hình, đối sánh với những chỉ tiêu, vấn đề đặt ra và có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác như: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; bàn sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX; cho ý kiến báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, hoạt động của UBKT Tỉnh ủy;...

Tin mới

Nhà báo Hồ Quang Lợi

Hồ Quang Lợi: Con đường báo chí, con đường văn hóa - Bài 1: Nảy mầm xanh trên tuổi thơ cơ cực

(Baonghean.vn) -  Nhà báo Hồ Quang Lợi, nhà báo nổi tiếng, đã từng đoạt 9 Giải Báo chí Quốc gia và Toàn quốc, có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp báo chí và sự nghiệp văn hoá, từ lâu đã được ngưỡng mộ bởi chất văn hoá trong các bài bình luận thời cuộc. Loạt bài viết có tính nghiên cứu dưới đây của Thiếu tướng, Nhà báo, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái - Tổng biên tập Tạp chí Công an Nhân dân (Bộ Công an) đã được hoàn thành từ tháng 8-2021, nhưng Nhà báo Hồ Quang Lợi đề nghị chỉ đăng sau khi ông đã hoàn thành nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Thường trực ở Hội Nhà báo Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Thông tin nổi bật ngày 27/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/5

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội Nghệ An góp ý về dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Hơn 1500 hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A chậm hoàn thành; Phá thành công chuyên án đánh bạc… là những thông tin nổi bật ngày 27/5.
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác

Tân Á Đại Thành hợp tác phát triển Khu đô thị thông minh

(Baonghean.vn) -  Tập đoàn Tân Á Đại Thành vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Schneider Electric Việt Nam. Theo đó, hai bên sẽ cùng nghiên cứu và triển khai các giải pháp kỹ thuật số cho Khu đô thị thông minh thuộc lĩnh vực bất động sản mà Tân Á Đại Thành đang tập trung đầu tư phát triển.
Hình ảnh Nguyễn Tất Thành trong vở diễn sân khấu cải lương Nợ nước non. Ảnh: tư liệu của TH

Vở diễn 'Nợ nước non' - xúc động hình ảnh của 20 năm đầu cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Vở diễn “Nợ nước non” khắc họa 20 năm đầu trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa ra mắt công chúng dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp công chúng có một cái nhìn đầy đủ và rõ nét hơn về thời niên thiếu, những bước ngoặt tác động mạnh đến tư tưởng của Người, cho đến khi Người ra đi tìm đường cứu nước…
65 năm thành lập BIDV Nghệ An: Tự hào phát triển cùng quê hương

Tự hào phát triển cùng quê hương

(Baonghean.vn) -  Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, BIDV Nghệ An luôn đồng hành với những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Nghệ An và BIDV Việt Nam. Mặc dù có sự khác nhau về quy mô, tính chất hoạt động, về thời gian và không gian, về tên gọi và ngành chủ quản… nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực vươn lên của BIDV Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ảnh khu đất vườn cam

UBND thành phố Vinh kiến nghị thu hồi khu đất thực hiện Dự án Vườn Cam Nghi Ân

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An có loạt bài phản ánh liên quan đến khu đất thực hiện dự án duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam tại xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân do Công ty TNHH Một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An làm chủ đầu tư đến nay vẫn trong tình trạng hoang hoá, ngày 25/5/2022, UBND TP. Vinh có Công văn số 2575/UBND-TNMT kiến nghị UBND tỉnh thu hồi khu đất trên.
Màu xanh ở Nhà máy xi măng Sông Lam 2. Ảnh: P.V

Thêm mảng xanh ở Nhà máy Xi măng sông Lam 2

(Baonghean.vn) - Ở Nhà máy Xi măng sông Lam 2, công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan và trồng cây xanh đang được quan tâm tạo nên mảng xanh mát tạo điều kiện cho công tác sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn. 
ảnh

Kết nối các điểm du lịch biển ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với bờ biển dài, phong cảnh đẹp và nhiều làng nghề chế biến hải sản, Nghệ An có ưu thế trong phát triển du lịch biển - nghỉ dưỡng. Loại hình du lịch này đã và đang chiếm lượng khách và doanh thu lớn nhất trong hoạt động du lịch của tỉnh. Để phát huy ưu thế, việc liên kết các điểm đến, mở rộng không gian du lịch biển là vấn đề cần được quan tâm trong thời điểm hiện nay.
Cầu thủ nhí Nguyễn Đức Khang

'Bệ phóng' của một tài năng bóng đá

(Baonghean.vn) - Tài năng bóng đá không chỉ là thành quả của một cá nhân cầu thủ. Nó là trái ngọt của gia đình, thầy cô và những vườn ươm phù hợp. Câu chuyện về cầu thủ nhí Nguyễn Đức Khang là một minh chứng điển hình.
Giải pháp thu hồi tạm ứng và vốn đã thanh toán cao hơn giá trị quyết toán

Giải pháp thu hồi tạm ứng và vốn đã thanh toán cao hơn giá trị quyết toán

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An luôn tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN đảm bảo chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn định mức và dự toán được giao, vừa đảm bảo giữ được kỷ cương, kỷ luật tài chính, vừa thông thoáng; đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đơn vị sử dụng ngân sách. KBNN đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng quy định, không đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức...