Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Nghệ An xác định thời gian tới tiếp tục phát huy, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những giá trị văn hóa xứ Nghệ để đây thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển.

Sáng 31/12, trong chương trình Hội nghị lần thứ 7 (phiên thứ 2), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
NHỮNG TRĂN TRỞ TRONG QUÁ TRÌNH BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các chuẩn mực giá trị về văn hóa và con người Nghệ An; triển khai nhiều nhóm giải pháp mang lại những chuyển biến tích cực, ý thức, trách nhiệm về xây dựng con người văn hóa, nếp sống văn minh được nâng lên.

Qua đó góp phần tác động tích cực trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Tuy nhiên, thảo luận về nội dung này, ý kiến các đại biểu đều có chung nhận định, lĩnh vực văn hóa có nội hàm rộng, việc thực hiện khó, cần cả những chiến lược, quá trình lâu dài, kiên trì, bền bỉ. 

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nêu lên những khó khăn về nguồn lực trong thực hiện Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn trao đổi một số vấn đề từ thực tiễn địa phương, qua đó nhìn nhận mặc dù có nhiều nỗ lực, song huyện Nam Đàn còn gặp những khó khăn, đặc biệt là về nguồn lực thực hiện, nhất là để đầu tư cho các thiết chế văn hóa, tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa thường xuyên ở cơ sở. 

Còn đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông bày tỏ trăn trở khi việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể còn nhiều hạn chế, khó khăn; đồng thời có một thực trạng là tình trạng phai nhạt, mai một dần những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình trong một bộ phận giới trẻ đồng bào dân tộc thiểu số. 

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông bày tỏ trăn trở trước thực trạng phai nhạt, mai một dần những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Thành Duy

Từ thực tiễn đó, Bí thư Huyện ủy Con Cuông cho hay, huyện đã có Nghị quyết tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, già làng, trưởng bản, người có uy tín để xây dựng và phát huy văn hóa, con người trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đưa vào trong trường học. Huyện Con Cuông cũng đã có các giải pháp nhằm xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu. 

Tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cũng đã trao đổi những vấn đề bất cập khi triển khai Nghị quyết; qua đó, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quan tâm hơn đến vấn đề con người và nguồn lực dành cho văn hóa; xây dựng chiến lược văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; ban hành các chính sách về văn hóa; xây dựng và truyền thông các mô hình, điển hình để lan tỏa các giá trị văn hóa; quan tâm xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa; phát huy các di sản văn hóa phi vật thể. 

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 4
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh đề nghị cần xây dựng chiến lược văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Còn theo đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, phải xác định được trụ cột văn hóa đặc sắc con người Nghệ An; từ đó “Nghệ An hóa” được các giá trị văn hóa con người xứ Nghệ và lan tỏa ra cộng đồng, trong nước và quốc tế, đồng thời hiện đại hóa văn hóa con người xứ Nghệ. Sau khi xác định điều này thì cần tiếp tục có chiến lược phát triển văn hóa, con người xứ Nghệ thông qua xây dựng tầm nhìn, chương trình, kế hoạch để thực hiện.

Đảng ta yêu cầu phải quán triệt nghiêm túc quan điểm “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Đại hội XIII của Đảng vừa qua đã khẳng định: “Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX cũng đã chỉ rõ: “… Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới, sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững…”.

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 5
GS. TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị cần “Nghệ An hóa” được các giá trị văn hóa con người xứ Nghệ. Ảnh: Thành Duy

MỞ ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ SÂU RỘNG

 Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đây là Nghị quyết rất quan trọng, góp phần phát triển bền vững, xây dựng xã hội văn minh. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết vì văn hóa có tính rộng mở, đa chiều; biểu hiện rất nhiều nhưng để định lượng, khái quát hóa rất khó. 

Trên cơ sở báo cáo sơ kết 5 năm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tăng cường nhận định rõ hơn về mức độ chuyển biến, chiều hướng tiến bộ và cả những tác động tiêu cực, những vấn đề đặt ra trong mỗi nội hàm thuộc 7 nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra như: xây dựng con người văn hóa Nghệ An phát triển toàn diện; xây dựng gia đình văn hóa phát triển bền vững; xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, an sinh xã hội, đảm bảo điều kiện để xây dựng con người văn hóa và gia đình văn hóa Nghệ An;…

Xây dựng, phát huy, lan tỏa văn hóa xứ Nghệ từ trong mỗi con người, gia đình ảnh 6
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh sau khi sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu cần tăng cường xây dựng các mô hình, điển hình, nhân tố tốt, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt và tăng cường tuyên truyền để nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất, tác động sâu sắc đến xã hội, từng con người và gia đình. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh thông qua sinh hoạt chi bộ; họp khối, xóm, bản để lắng nghe ý kiến Nhân dân để tổng hợp tình hình, đối sánh với những chỉ tiêu, vấn đề đặt ra và có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác như: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; bàn sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX; cho ý kiến báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, hoạt động của UBKT Tỉnh ủy;...

Tin mới

Thông tin nổi bật ngày 2/7

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/7

(Baonghean.vn) - Chính phủ họp khẩn ứng phó với cơn bão đầu mùa; Việt Nam yêu cầu Đài Loan huỷ tập trận trên đảo Ba Bình thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp xúc cử tri gắn với sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Quỳnh Lưu; Các điểm thi khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp… là những nội đáng chú ý đăng tải trên Baonghean.vn ngày 2/7
Xem cảnh sát vượt chướng ngại vật, cứu người trong môi trường có khói, khí độc

Xem cảnh sát vượt chướng ngại vật, cứu người trong môi trường có khói, khí độc

(Baonghean.vn) - Thành thạo về kỹ chiến thuật và bản lĩnh gan dạ là những gì người cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát  Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thể hiện trên thực tế, cũng như ngay trong Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - Cụm thi số 4, vòng loại năm 2022.
Những nguyên nhân khiến vô lăng ô tô rung lắc

Những nguyên nhân khiến vô lăng ô tô rung lắc

Vô lăng là một trong những bộ phận cần thiết thuộc hệ thống lái xe ô tô. Tuy nhiên, một số tài xế đã gặp phải trường hợp vô lăng rung lắc khi xe di chuyển ở tốc độ cao hoặc có thể bất cứ lúc nào khi nó đi về phía trước. Dưới đây là nguyên nhân cụ thể và tình trạng tay lái ô tô bất ổn định khi lăn bánh.
Yêu cầu Đài Loan hủy tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Yêu cầu Đài Loan hủy tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Việc Đài Loan tiến hành bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, đe doạ hoà bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

 Nữ cán bộ mặt trận 'gieo hạt giống' đoàn kết

Nữ cán bộ mặt trận 'gieo hạt giống' đoàn kết

(Baonghean.vn) - Năm 2021, dù khó khăn bộn bề vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, song xã Hoà Sơn (Đô Lương) cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp vẫn kêu gọi được gần 1,5 tỷ đồng giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn. Trong sự nỗ lực chung ấy có vai trò, đóng góp không nhỏ của chị Thái Thị Nam Hoa, người hàng chục năm nay đã miệt mài "gieo hạt giống" đoàn kết vì cộng đồng, được nhiều người dân yêu mến gọi với cái tên "chị Hoa Mặt trận".
Chào tháng 7

Chào tháng Bảy!

(Baonghean.vn) - Ta cất lời chào tháng Bảy - khi nắng dát vàng lên ngọn cây trước ngõ, ánh lên dải màu dùng dằng như lời mời gọi chập chờn sang Thu mà cũng còn hoài niệm lắm sắc trời mùa Hạ.
Đền Thánh Mẫu. Clip: Huy Thư

Khối có nhiều di tích nhất ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, khối Nam Bắc Sơn, thị trấn Nam Đàn là một trong ít khối, xóm ở Nghệ An có nhiều di tích được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia.
65 năm thành lập BIDV Nghệ An - Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

65 năm thành lập BIDV Nghệ An - Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

(Baonghean.vn) - Chi hàng Kiến thiết Nghệ An (thành lập ngày 27/5/1957) là tiền thân của BIDV Nghệ An, đây là một trong những đơn vị thành lập sớm nhất trong hệ thống Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. Đến nay, trải qua 65 năm hình thành và phát triển, BIDV Nghệ An luôn đồng hành với những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Nghệ An và BIDV Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực vươn lên của BIDV Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã có rất nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.
Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu)

Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu)

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) diễn ra rất phức tạp. Việc khai thác thậm chí có lúc công khai, thách thức chính quyền địa phương… Quá trình khai thác không chỉ làm thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng xấu đến môi trường cảnh quan, hạ tầng giao thông mà còn gây bức xúc dư luận.
chuyển đổi số

Chuyển đổi số khi nào?

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia hoặc đứng ngoài quá trình đó. Nếu đứng ngoài, sẽ có khoảng cách lớn giữa các tổ chức, doanh nghiệp, lĩnh vực đã thực hiện và chưa thực hiện chuyển đổi số và khoảng cách đó sẽ dần được nới rộng theo cấp số nhân.
Cách làm hay trong thành lập công đoàn cơ sở

Cách làm hay trong thành lập công đoàn cơ sở

(Baonghean.vn) - Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là 1 trong 5 nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2022. Với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều trăn trở và tâm huyết, Công đoàn Nghệ An đã gặt hái nhiều kết quả tích cực ở nội dung này.
Doanh nghiệp vận tải lao đao giữa bão giá

Doanh nghiệp vận tải lao đao giữa bão giá

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng đã có 17 kỳ điều chỉnh, với 13 lần tăng giá, 4 lần giảm. Sau lần tăng mới nhất, giá xăng đã cán mốc 33.000 đồng/lít. Ở Nghệ An là hơn 33.000 đồng/lít. Đây là lần tăng giá thứ 7 liên tiếp, tính từ tháng 4/2022. Điều này gây áp lực không hề nhỏ lên các doanh nghiệp vận tải.