Cần có chính sách ưu tiên tạo việc làm cho con em đồng bào DTTS

(Baonghean.vn) - Sáng 17/10, đoàn giám sát Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Trong những năm qua thực hiện chế độ, chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan UBND huyện và các đơn vị trực thuộc UBND huyện từng bước đi vào nền nếp bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, tuyển dụng công khai, minh bạch; đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, công chức khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh. Đến tháng 10 năm 2014, tổng số cán bộ công chức, viên chức có 536 người, trong đó khối chính quyền cấp huyện có 74 người (44 người DTTS, chiếm 59,5%), khối xã thị trấn có 415 người (có 349 người DTTS, chiếm 84,0%), khối đơn vị trực thuộc có 47 người (có 21 người DTTS, chiếm 44,7%).
 
Từ năm 2011-2014, tuyển mới tại cơ quan UBND huyện 28 người (trong đó có 15 người DTTS); khối xã, thị tuyển mới 116 người (có 81 người DTTS); khối đơn vị sự nghiệp tuyển mới 12 người (có 4 người DTTS). Công tác sử dụng công chức bước đầu có hiệu quả, đánh giá cán bộ theo quy trình, trong 4 năm đã xử lý kỷ luật 5 cán bộ công chức cấp xã, trong đó có 3 người nghiện ma túy, 2 người vi phạm đạo đức công vụ.
 
Tuy nhiên, công tác thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng đối với người DTTS đang còn nhiều khó khăn, hiện tại còn 215 em đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và 42 em cử tuyển chưa sắp xếp được việc làm; chế độ xét tuyển còn mâu thuẫn với việc xét tuyển cho con em DTTS, vì vậy rất cần có sự thay đổi chính sách cử tuyển để sắp xếp việc làm sau cử tuyển, nếu xét tuyển theo quy định chung giữa con em đồng bào DTTS và người Kinh thì con em dân tộc không có cơ hội tìm được việc làm; cần có hướng dẫn cơ cấu trình độ để bố trí các chức danh cấp xã hoạt động không chuyên trách bảo đảm tính cân đối và hiệu quả công việc. Nên có chính sách cử tuyển cho con em đồng bào Mông, Khơ Mú đối với ngành Y để yên tâm công tác tại địa phương. 
 
Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả về công tác tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện quản lý và đề nghị huyện cần xây dựng quy hoạch bố trí việc làm, quy chế của Hội đồng tuyển dụng công chức, quy chế đánh giá cán bộ, thực hiện nghiêm việc không ký hợp đồng lao động đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp, tập trung đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở xã, thị để từng bước nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ xã, thị; đề nghị huyện nghiên cứu đề xuất với tỉnh để sửa đổi chính sách nhằm tuyển dụng được người dân tộc thiểu số vào làm việc tại các cơ quan nhà nước./.
 
Trần Vinh