Chủ tịch UBND tỉnh trả lời các ông Nguyễn Văn Cương, Trần Thuần, Trần Hữu Thành và bà Nguyễn Thị Hồng (Xuân Lâm - Nam Đàn)

(Baonghean) - Xét báo cáo và đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 369/TR-P4 ngày 14/6/2013; Báo cáo và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3020/BC-STNMT.TTr ngày 12/10/2012 về kết quả kiểm tra, xác minh nôi dung đơn của một số công dân tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, ngày 23/7/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản số 4977/UBND. KT trả lời như sau:

1. Các nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Cương:

 - Các nội dung khiếu nại về giá đất, bồi thường bằng hình thức đổi đất, tính toán khấu trừ tiền sai: đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại 2 lần tại Quyết định số 5403/QĐ-UBND.KT ngày 12/12/2011 theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với nội dung khiếu nại việc hỗ trợ nhà ngang, tính thiếu diện tích tường rào và diện tích bê tông lát đường: Đã được Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 4753/QĐ-UBND.KT ngày 6/8/2012. Qua làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Cương đã thống nhất không khiếu nại tiếp.

- Đối với nội dung ông Cương khiếu nại việc Hội đồng BTGPMB huyện Nam Đàn không lập hồ sơ hỗ trợ di dời tại chỗ đối với nhà chính cho gia đình ông: Đây là nội dung mới, giao Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn căn cứ quy định của pháp Luật Đất đai, Luật Khiếu nại để xem xét giải quyết theo quy định. Trường hợp quá thời hiệu giải quyết khiếu nại thì có văn bản trả lời công dân cụ thể.

2. Các nội dung đơn của ông Trần Thuần.

- Các nội dung khiếu nại về giá đất, bồi thường bằng hình thức đất đổi đất, hỗ trợ di dời tại chỗ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 tại Quyết định số 5408/QĐ-UBND.KT ngày 12/12/2012.

- Đối với nội dung khiếu nại yêu cầu cấp đất cho con trai của ông Trần Thuần và nội dung yêu cầu di dời đường điện cao thế đi qua thửa đất của gia đình ông: Qua làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Thuần đã thống nhất với kết quả giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền.

3. Đối với các nội dung đơn của ông Trần Hữu Thành:

- Các nội dung khiếu nại về giá đất, bồi thường bằng hình thức đất đổi đất, việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Thành: Đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết lần 2 tại Quyết định số 5414/QĐ.UBND.KT ngày 12/12/2011.

- Nội dung khiếu nại về hỗ trợ di dời tại chỗ đối với nhà ngang: Qua làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Thành đã thống nhất với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn tại Quyết định số 5066/QĐ-UBND.KT ngày 17/8/2012.

- Đối với nội dung ông Thành khiếu nại việc Hội đồng BTGPMB huyện Nam Đàn không lập hồ sơ hỗ trợ di dời tại chỗ đối với nhà chính cho gia đình ông: Đây là nội dung mới, giao Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn căn cứ quy định của pháp Luật Đất đai, Luật Khiếu nại để xem xét giải quyết theo quy định. Trường hợp quá thời hiệu giải quyết khiếu nại thì có văn bản trả lời công dân cụ thể.

4. Đối với các nội dung đơn của bà Bùi Thị Hồng.

- Các nội dung khiếu nại về giá đất, bồi thường bằng hình thức đất đổi đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 5413/QĐ. UBND.KT ngày 12/12/2011.

- Đối với nội dung khiếu nại Hội đồng BTGPMB huyện Nam Đàn không lập hồ sơ hỗ trợ kinh phí di dời tại chỗ cho gia đình bà: Nội dung này đã được Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 4752/QĐ.UBND.KT ngày 6/8/2012; Qua làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, bà Hồng đã thống nhất với kết quả giải quyết khiếu nại và đề nghị UBND huyện Nam Đàn sớm triển khai thực hiện sau thanh tra để gia đình bà sớm ổn định cuộc sống.

- Chủ tịch UBND tỉnh trả lời công dân về kết quả kiểm tra, rà soát về các nội dung khiếu nại, kiến nghị. Giao Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại văn bản này. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2013.


Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An