Đất chuyên trồng lúa nước được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, hỗ trợ cho đất trồng lúa.
 
Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước. Căn cứ vào diện tích đất trồng lúa, ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa phương (gồm chi đầu tư và chi thường xuyên) thông qua định mức phân bổ ngân sách nhà nước.
 
Ngoài ra, ngân sách cũng hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.
 
Về hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa, ngân sách nhà nước hỗ trợ địa phương 10 triệu đồng/ha đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa nương khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa.
 
Trường hợp có nhiều quy định khác nhau, thì áp dụng nguyên tắc mỗi mảnh đất chỉ được hỗ trợ 1 lần, mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh quyết định. Hỗ trợ 5 triệu đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. 
Nghị định này có hiệu lực từ 1.7.2015.
 
Phun thuốc trừ sâu ở Lạc Sơn - Đô Lương. Ảnh: Châu Lan.
 
Theo Saigongiaiphong