HĐND tỉnh giám sát ban hành văn bản QPPL tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, chiều 29/8, tại huyện Kỳ Sơn, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với HĐND và UBND huyện Kỳ Sơn.
 
Năm 2012 và 8 tháng đầu năm 2013, huyện Kỳ Sơn đã ban hành 15 văn bản QPPL, trong đó HĐND huyện ban hành 5 nghị quyết, UBND huyện ban hành 8 quyết định và 02 chỉ thị. Nhìn chung, quá trình xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản QPPL của huyện thực hiện khá tốt từ khâu soạn thảo đến ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 100% văn bản thông qua đều được lấy ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp và ý kiến tại các kỳ họp của HĐND và UBND huyện.Đại diện UBND huyện Kỳ Sơn báo cáo với đoàn giám sát.

Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, HĐND, UBND huyện thường xuyên tổ chức rà soát. Ngoài hoạt động trên, UBND huyện còn giao cho Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp xã ban hành; sau các đợt kiểm tra có văn bản kết luận gửi cho từng đơn vị được kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn….
 
Tuy nhiên, do Trang thông tin điện tử chưa được nâng cấp nên việc công bố chưa được thực hiện; quá trình ban hành văn bản QPPL chưa nghiêm túc thực hiện việc gửi văn bản QPPL cho Sở Tư pháp và Công báo tỉnh để thực hiện chức năng kiểm tra, xử lý hoặc đăng tải theo quy định; huyện chưa chủ động tham mưu được Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL hàng năm…
 
Tại buổi giám sát, cùng với việc ghi nhận những kết quả tích cực trong xây dựng, ban hành cũng như kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn Kỳ Sơn, thông qua góp ý, trao đổi, các thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra một số điểm hạn chế; hướng dẫn, gợi mở để huyện được hỗ trợ kinh phí xây dựng, ban hành văn bản QPPL tại địa phương; việc ban hành các văn bản quản lý nhà nước, điều hành hoạt động kinh tế xã hội đặc thù, phù hợp với cấp huyện, nhất là huyện 30a như Kỳ Sơn. Huyện cần quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch ban hành văn bản QPPL ngay từ đầu năm; tăng cường rà soát, đánh giá hiệu quả, tác động của các chính sách của tỉnh trên địa bàn để kịp thời để xuất bổ sung, sửa đổi./.


Nguyễn Hải