Nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

(Baonghean.vn) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du  lịch phối hợp với Sở LĐTB&XH tổ chức tập huấn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình năm 2015.

Trong thời gian 3 ngày, từ 18 đến 20/6, các học viên được tiếp thu các văn bản về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như hướng dẫn quản lý và sử dụng  kinh phí hoạt động phong trào; tiêu chuẩn xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn; quy định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Khối phố văn hóa” và tương đương, “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Ngoài ra, các học viên được nghe hướng dẫn triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình và bình đẳng giới, như bình đẳng giới trong công tác gia đình, bình đẳng giới thông qua quy ước văn hóa. Triển khai văn bản hợp nhất số 370/VBHN-BVHTTDL ngày 02/02/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thông tư quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; Tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn, cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình; Triển khai chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                    Hữu Tình